Se dina resultat och studiepoäng, hitta din kursplan eller utbildningsplan, registrera dig på kurser och tillgodoräkna poäng. Detta är några av tjänsterna som du själv kan administrera via exempelvis Ladok eller få hjälp av studieadministrationen med under din studietid. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer.

Det här kan du göra själv via Ladok Student

 • se dina resultat och rapporterade studiepoäng
 • registrera dig på kurser
 • ladda ner verifierbara studieintyg
 • ändra adress och kontaktuppgifter

Du loggar in med din datoridentitet (studentkonto) och lösenord.

Till Ladok Student

Demonstration av Ladok Student

Tillgänglighet i Ladok för studenter

Hämta studieintyg

Ladda ner verifierbara intyg

Alla intyg som du hämtar själv i Ladok Student är verifierbara. Det innebär att du inte behöver en signatur eller stämpel från universitetet för att verifiera att intyget är äkta.

På varje intyg finns en unik kod och en länk till en verifieringssida. Detta använder personen eller företaget som du skickar intyget till för att kontrollera att intyget är legitimt.

Till Ladok Student

Det här kan du göra själv via Blankettwebben

 • ansöka om studieuppehåll
 • anmäla ett studieavbrott
 • ansöka om uppskjuten studiestart (anstånd)
 • ansöka om antagning till senare del av program

Till Blankettwebben

Hitta din utbildningsplan och kursplan

Du hittar både aktuella och äldre kursplaner och utbildningsplaner för din utbildning i databasen Utbildningsinfo. Utbildningsplanen innehåller bland annat en lista över kurserna i ditt program. 

Sök utbildningsplan eller kursplan i Utbildningsinfo

Undantag från behörighetskrav till kurs inom sjuksköterskeprogrammet (dispens)

För att vara behörig till kurser under andra läsåret och framåt krävs oftast att du har godkänt resultat i en eller flera av utbildningens tidigare kurser. Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Vilka behörighetskrav som finns för att du ska få påbörja en kurs hittar du i utbildningsplanen för ditt program. 

Ansökan om dispens för sjuksköterskeprogrammet

Tillgodoräkning

Om du har läst kurser vid ett lärosäte tidigare som du tror motsvarar fristående kurs eller kurser i det program du är antagen till, kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig de poängen. Även annan utbildning eller yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

 • Gör en egen bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de krav som ställs i kurs du önskar få tillgodoräknad (kursen/utbildningen vid Malmö universitet där du nu är student).
 • Du ska göra din bedömning utifrån kursens lärandemål. Kursplanens beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av studenters prestationer i kursen är också värdefull information till dig före ansökan.

Du hittar Kurs- och utbildningsplaner här

 • Om du anser att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med det som kursen kräver går du vidare med din ansökan och fyller i blanketten.
 • Tänk på att ansöka i god tid före kursstart. Handläggningstiden varierar men räkna med att det kan ta minst 4 veckor innan du har fått beslut. Mer om bedömningen så kräver. Bedömning av ansökningar där annan utbildning och/eller verksamhet åberopas kräver en mer omfattande valideringsprocess och kan därför ta betydligt längre tid.
 • Tänk på att ett beslut om tillgodoräknande förutsätter att du är registrerad student vid Malmö universitet.

Notera att ett beslut om tillgodoräknande ger inte platsgaranti på kurs, moment eller program.

Vilka tidigare studier behöver jag tillgodoräkna/inte tillgodoräkna?

Ibland kan tidigare studier tas med direkt i examen, men ibland måste dessa tillgodoräknas för att kunna ingå i den tilltänkta examen du studerar mot. Alla fall är individuella, men några viktiga skillnader finns det:

Exempel på när ett tillgodoräknande behövs: Om du ej vill läsa en kurs inom ditt program eftersom du har läst en kurs tidigare med samma innehåll.

Exempel på när ett tillgodoräknande inte behövs: Tidigare studier vid svenskt lärosäte som motsvarar valfri termin inom ditt program: kurser som du har läst vid andra svenska lärosäten och som du vill ha med i en generell examen eller som valfri termin inom ditt program. När du ansöker om examen via ”Ladok Student” markerar du istället i kursförteckningen vilka kurser utöver de kurser du läst vid Mau som ska ingå i examen.

Betyg vid tillgodräknande

Du får inte betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (moment) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper (endast ”TG” anges). Även vid tillgodoräknande av utländska meriter blir endast poäng tillgodoräknat i Ladok: det blir inte betygsatt.

Studiemedel vid tillgodoräknande

Ett beviljat/delvis beviljat tillgodoräknande kan påverka ditt studiemedel, kontakta CSN för att veta vad som gäller för dig. Ifall ditt tillgodoräknande orsakar att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt studiemedel för, meddelar du själv alla förändringar till CSN.

Ångra tillgodoräknande

När en kurs har avslutats genom ett tillgodoräknande så kan du inte registrera dig på kursen och läsa den vid ett senare tillfälle. Ett beslut om tillgodoräknande kan inte heller ångras om det redan är registrerat i Ladok.

Till ansökan behöver du bifoga dokument som styrker dina tidigare studier eller tidigare yrkes-verksamhet. Obs! Ange bilagors nummer på blanketten vid respektive rad på blanketten.

Från tidigare utbildning

Du kan ansöka om tillgodoräknande från tidigare utbildning, både högskoleutbildning och annan utbildning.

För tidigare högskoleutbildning

Från svenska lärosäten:

 • Tidigare högskoleutbildning ska styrkas med dokument som studieintyg från LADOK alternativt kursbevis/examensbevis. Kurskod ska finnas och kursrubrik ska anges. 
 • Dokument som anger lärandemålen och beskriver innehållet i utbildningen ska bifogas, lämpligen kursplan med litteraturlista som gällde då utbildningen lästes.

Från utländska lärosäten:

 • Officiellt Transcript of Records (resultatintyg). Transcript ska vara vidimerat* förslagsvis av det utfärdade lärosätet. Information om lärosätet, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå, poäng samt betyg ska framgå.
 • Information om lärosätets utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår av intyget.
 • Formell kursplan som var aktuell när du läste kursen.
 • Litteraturlista som var aktuell när du läste kursen.

*Vad menas med vidimering? Det innebär att en person ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia. Den som på så sätt intygar att kopian överensstämmer med originalet kan vara en privatperson eller myndighetsperson. Du kan be personal vid Malmö universitet göra en vidimerad kopia från ditt originaldokument, och istället bifoga denna.

För annan utbildning

Utbildning utanför universitetet/högskola ska styrkas med dokument som utbildningsbevis, betyg eller kursintyg. Oftast krävs också en beskrivande information om utbildningen i fråga, dess innehåll, lärandemål, omfattning och utbildningsnivå.

Om du har handlingar från andra länder

Gymnasiehandlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska och norska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska och finska behöver inte heller översättas, men övriga handlingar som intyg om namnbyte ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Det är du som söker som ordnar översättning och står för eventuell kostnad för översättning i de fall det behövs.

Observera: Handlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, danska eller norska måste översättas av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Det är den sökande som själv ska ombesörja och stå för eventuell kostnad för översättning i det fall det behövs. 

För erfarenhetsbaserat lärande - Yrkesverksamhet

För att synliggöra kunskaper som erhållits genom lärande i andra sammanhang, exempelvis en yrkeslivserfarenhet, krävs det en mycket tydlig och utförlig egenbeskrivning. Skriv i ett vanligt Word-dokument. Du ska redogöra för:

 • vilka kunskaper och färdigheter du utvecklat - i förhållande till lärandemålen i den kurs du vill tillgodoräkna dig
 • vad du gjort - alltså vilka erfarenheter som gjort att du utvecklat dessa kunskaper och färdigheter, t ex vilka arbetsuppgifter du haft och var.
 • under vilken tidsperiod
 • omfattning, t ex % av tjänst
 • ansvar – din position/roll.

Beskriv situationer och utmaningar som du stött på i yrkesverksamhet och/eller annan verksamhet där du skaffat och utvecklat dina kunskaper och färdigheter.

 • Hur du löste situationen och vad du grundar ditt handlande på?
 • Redogör för och motivera val av metod/hjälpmedel/verktyg och/eller redskap som du använde för att lösa beskriven situation samt resultatet.
 • Ge exempel på alternativ handling/ lösning/perspektiv för att lösa beskriven situation/utmaning/problematik
 • Koppla gärna din redogörelse till relevant teori.

Dokumentation som kan behöva bifogas till din ansökan är till exempel:

 • tjänstgöringsintyg innehållande arbetets omfattning i tid (% av tjänst) samt tidsperiod
 • beskrivning av arbetsuppgifter och ansvar
 • referens till närmaste chef
 • andra handlingar som du önskar åberopa.

Motsvarande gäller lärande i annan verksamhet än yrkesverksamhet.

Bedömningsprocessen underlättas ju mer av det du beskriver som är verifierat. Kontakta gärna studievägledare på din fakultet inför din ansökan.

Hitta rätt studievägledning

Blankett för ansökan

Odontologen

Odontologiska fakulteten arbetar efter en pedagogisk modell där teori och praktik är integrerade tillsammans med tidig klinik. Därför kan man i regel endast tillgodoräkna sig termin 1 eller i sällsynta fall år 1, om man har meriter som stödjer tillgodoräknandet. 

Bedömning och beslut

Här hittar du information om hur din ansökan bedöms och hur du tolkar beslutet om din ansökan. Handläggningstiden varierar men räkna med att det kan ta minst 4 veckor innan du har fått beslut. 

Lärosätets bedömning av en ansökan om tillgodoräknande grundas på:

 • Meriter från högskoleutbildning (kursbevis/examensbevis/studieintyg eller motsvarande tillsammans med kursplaner),
 • Meriter från annan utbildning (betyg och intyg tillsammans med utbildningsinformation/ kursplaner och dylikt.),
 • Beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till kurskraven utöver de som kan styrkas genom meriter från utbildning, så kallat erfarenhetsbaserat lärande som är gjort i till exempel yrkeslivet.

Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning, nivå och lärandemål på dina tidigare studier/yrkesverksamhet mot den kursplan du ansöker om att få detta tillgodoräknat mot (det vill säga den kurs du ej vill läsa i och med tillgodoräknandet). Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen. Notera att inga tillgodoräknanden bedöms eller garanteras i förväg.

För studenter på TS och KS

Handläggare vid din institution/fakultet granskar din ansökan. Kursansvarig/examinator för den del av kursen du ansöker om att få dina tidigare studier/yrkesverksamhet tillgodoräknad till, tar beslut på din ansökan. Beslutet skickas sedan till dig från handläggaren på din institution/fakultet. Gäller din ansökan valfri termin eller hel kurs är det prefekt som tar beslut på din ansökan.

Efter att ansökan har prövats får du ett beslut skickat via e-post. Det finns tre olika beslut på ansökan om tillgodoräknande som du kan läsa mer om nedan.

 • Beviljas: Beviljande betyder att du har fått din ansökan godkänd. Beslutet uppger även vilka av dina tidigare studier/din tidigare yrkesverksamhet som ligger till grund för beslutet .
 • Beviljas delvis: Om inte hela din ansökan har blivit godkänd, men en del, så får du ett delvis beviljande.  Beslutet innehåller då information om vilken del av kursen du ansökt om att få tillgodoräknad till som är uppfylld, och en motivering till varför resterande inte kunde bli det
 • Avslag: Avslag betyder att din ansökan inte kunde godkännas, varken i sin helhet eller till viss del.

Observera att ett tillgodoräknande av del av kurs inte alltid kan läggas in i Ladok direkt. Detta till exempel om kursen går vid en senare termin.

Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått så kan du överklaga detta. En överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men alltid skickas in till Malmö universitet. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande, från den dag du tog del av beslutet.

Mer information om hur du överklagar ett beslut får du när beslutet skickas till dig.

Det här kan du få hjälp med hos studieadministrationen 

 • upprop
 • registrering på kurs
 • registreringsintyg
 • reservantagning
 • ansökan om kursbevis
 • tillgodoräknande av kurser du läst vid ett annat lärosäte som motsvarar kurser i det program du är antagen till

Hitta rätt studieadministration

Studieadministrationen hjälper dig med det praktiska under studietiden. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer.

Studieadministratörer på Lärande och samhälle

Kontakta studieadministrationen på LS 

Mejla oss på studexp.ls@mau.se.

Studieadministratörer

Studieadministration för utbildningar inom bland annat idrottsvetenskap, studie- och yrkesvägledare.

För frågor om

 • Förskollärarutbildning
 • Förskollärarutbildning – Flexibel variant
 • Educational Theory, Master's Programme
 • Fristående kurser inom BUS

Kontakta Helene Henriksson

För frågor om

 • Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och 4-6
 • Fritidshem

Kontakta Liselotte Sterner

För frågor om

 • F-3 och 4-6 arbetsintegrerad utbildning
 • Fristående kurser inom NMS
 • Fristående kurser inom KSM

Kontakta Katrin Larsson Litsfeldt

För frågor om

 • Ämneslärarutbildning

Kontakta Sabina Strandberg

För frågor om

 • Ämneslärarutbildning

Kontakta Monica Roth Mirenhart

För frågor om

 • Idrottsvetenskapliga programmet
 • Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme
 • Fristående kurser inom IDV

Kontakta Paola Mendoza Frödin

För frågor om

 • Uppdragsutbildning
 • Lärarlyftet
 • Förskolelyftet

Kontakta Anita Svensson

För frågor om

 • Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme
 • Aspirantutbildningen
 • Fristående kurser AKL
 • Forskarutbildningskurser AKL

Kontakta Anita Marttila

För frågor om

 • Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier
 • Historiska studier - magister-/masterprogram
 • Uppdragsutbildning
 • Fristående kurser inom SKI
 • Fristående kurser inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik

Kontakta Monica Lotfinia

För frågor om

 • Studie- och yrkesvägledarutbildningen
 • Administration och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom SYV

Kontakta Krystyna Hansson

För frågor om

 • Speciallärarprogrammet
 • Specialpedagogprogrammet
 • Yrkeslärarutbildningen
 • Kompletterande pedagogiskt utbildning 90 hp (KPU)
 • Fristående kurser inom SOL

Kontakta Malin Forsberg

För frågor om

 • VAL – Vidareutbildning av obehöriga lärare

Kontakta Christina Persson

För frågor om

 • ULV – Utländska lärares vidareutbildning

Kontakta Mona Atieh

Studieadministratörer på Hälsa och samhälle

Studieadministration för dig som läser till bland annat sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, socionom, kriminolog eller polis.

E-post till HS reception

reception.hs@mau.se

E-post till HS studieadministration

studadm.hs@mau.se

För frågor gällande:

 • biomedicinska analytikerprogrammet
 • Biomedical Surface Science Master´s Programme
 • specialistsjuksköterskeprogrammet

Kontakta Marie Enberg

För frågor gällande:

 • socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
 • fristående kurser inom socialt arbete
 • Criminology Master´s programme
 • fristående kurser inom kriminologi på avancerad nivå

Kontakta Åsa Nilsson

 Frågor gällande:

 • sjuksköterskeprogrammet
 • omvårdnad masterprogram

Kontakta Viktoria Supranovich

För frågor gällande:

 • socionomprogrammet 
 • master i socialt arbete

Kontakta Germana Di Lorenzo

För frågor gällande:

 • masterprogram i sexologi
 • socialpsykiatri kandidatprogram
 • fristående kurser inom sexologi, socialt arbete, arbetsrätt och socialrätt
 • kriminologiprogrammet
 • fristående kurser inom kriminologi på grundnivå

Kontakta Johanna Bengtsson

Frågor gällande polisprogrammet

Kontakta Ewa-Marie Siwerson

Studieadministratörer på Kultur och samhälle

Studieadministration för utbildningar inom bland annat globala politiska studier, urbana studier samt konst, kultur och kommunikation. 

Studieadministrationen för KS har en disk på plan 2B i Niagara. Vi har öppet på tisdagar och torsdagar kl. 10.00–14.00.

Mejladress till studieadministrationen på US

USstudent@mau.se

Mejladress till studieadministrationen på GPS

GPSstudent@mau.se

Mejladress till studieadministrationen på K3

 K3student@mau.se

Studieadministratörer på Teknik och samhälle

Studieadministration för utbildningar inom bland annat högskoleingenjör, datavetenskap, medieteknik och basår.

Studieadministrationen för TS har en disk på plan 2B i Niagara. På grund av coronapandemin är studentdisken stängd, du når istället studentadministrationen via mail.

Mejladress till studieadministrationen på TS

TSstudent@mau.se 

Studieadministratörer på Odontologiska fakulteten

Studieadministration för dig som läser till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Mejladress till studieadministrationen på OD

studadm.od@mau.se

Frågor gällande: 

 • THK1-4
 • TLK7
 • TLK8
 • KUT

Kontakta Nisha Pather Olofsson

För frågor gällande:

 • Introduktion TL, TT
 • TLK1
 • TLK2
 • TLK3
 • TLK4
 • TTK1-K6

Kontakta Maja Andersson

För frågor gällande:

 • TLK5
 • TLK6
 • TLK9
 • TLK10

Kontakta Stella Giuseppin

 

Tillfälligt personnummer

Om du har haft tillfälligt personnummer men fått ett svenskt personnummer från Skatteverket behöver du meddela detta för att det ska ändras.

Mejla till ladok@mau.se. Ändringen överförs då till Canvas och Kronox.