Mallar och försättsblad, skrivanvisningar, personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar i Diva.

Det här behöver du göra med ditt examensarbete

Informationen nedan gäller för alla studenter.

Publicera din uppsats eller examensarbete i DiVA

Du behöver registrera ett antal obligatoriska uppgifter om ditt examensarbete som titel, utbildning och om du vill att examensarbetet ska publiceras offentligt eller ej, i databasen DiVA. Efter ditt examensarbete är godkänt ser en studieadministratör till att uppgifterna om ditt arbete blir publika och syns i DiVA.

Publicera i Diva – så här gör du

Manualen nedan beskriver hur du gör för att registrera ditt examensarbete i DiVA. De fält du ska fylla i beskrivs i manualen. Beskrivs fältet inte, hoppar du över det. Notera att du måste välja rätt utbildningsprogram i listan för att uppsatsen ska hamna hos rätt studieadministratör.

Det är viktigt att du tar ställning till om hela ditt arbete ska finnas publikt på nätet, detta väljer du också vid registreringen.

Manual för att publicera i DiVA

Registrera i DiVA

Vid fel kontakta studieadministratör

Om du upptäcker att något blivit fel i din registrering kontaktar du studieadministratören på din institution. Om du har missat att lägga till utbildningsprogram eller behöver ändra efter att posten godkänts för publicering kontaktar du diva@mau.se.

Hitta rätt studieadministratör

Gestaltning av examensarbetet

Om examensarbetet innehåller gestaltande delar, ska du i god tid före examinationen kontakta kursansvarig för information om hur dessa delar av examensarbetet ska dokumenteras.

Skicka in en korrigerad version

Din examinator betygsätter examensarbetet och vid behov kan du som student behöva skicka in en ny korrigerad digital version av ditt examensarbete. Detta meddelar i så fall din examinator.

Lämna in i tid

Lämna in ditt färdiga examensarbete senast sista inlämningsdag, enligt den instruktion du har fått från kursansvarig. Vid behov gör du utskrift till examinator och opponent inför opponering.

Hantering av personuppgifter vid examensarbete

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ställer hårda krav på att allt arbete med personuppgifter utförs korrekt. Om du som student tänker använda personuppgifter för ditt examensarbete finns det därför en hel del att tänka på.

Här finns en genomgång av de steg som är nödvändiga för att hanteringen av personuppgifter ska bli korrekt. Det kan finnas ytterligare regler att ta hänsyn till och du bör därför ha en diskussion med din handledare om vilken information som ska hanteras och planera därefter.

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas varje uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Vanliga personuppgifter är till exempel personnummer, namn, mejladress, telefonnummer, bilder av personer, ljudupptagningar av personer.

Det kan också röra sig om kombinationer av uppgifter som inte var och en för sig kan identifiera en levande människa men som sammantaget pekar ut en enskild. En sådan kombination kan vara ålder ihop med arbetsplats.

Vad är känsliga personuppgifter?

Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och vissa biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning.

Steg 1: Måste personuppgifter behandlas?

Den första frågan är om det verkligen är nödvändigt att behandla personuppgifter? Den undersökning som ska göras kanske kan utföras utan att personuppgifter behandlas och då är detta att föredra. Om du inte behandlar personuppgifter gäller kraven i dataskyddsförordningen inte, vilket gör arbetet lättare.

Steg 2: Registrera behandlingen

Varje behandling av personuppgifter skall registreras i universitets register över personuppgiftsbehandlingar.

Via dsfregister.mau.se fyller du i syftet med behandlingen, vilka typer av uppgifter du tänker samla in, hur länge uppgifterna kommer att sparas (om det går), om någon annan part kommer att delta i arbetet med personuppgifterna och hur informationen kommer att skyddas.

När du har loggat in i registret finns det hjälp och förklaringar för varje steg som ska skrivas in. Registret skall inte innehålla några av de insamlade personuppgifterna utan bara en förteckning över vad som samlas in. Malmö universitet har formellt ansvar för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom hela verksamheten och det gäller också examensarbeten.

Registrera behandling av personuppgifter i Dataskyddsförordningsregistret

Steg 3: Bestäm hur informationen ska förvaras och hanteras säkert under arbetet

Den insamlade informationen måste behandlas på ett säkert sätt. Det rekommenderas att du förvarar insamlade personuppgifter i din hemkatalog/serverplats. Hemkatalogen har tillräcklig säkerhet även för känsliga personuppgifter. Du hittar din hemkatalog under “M:” när du är inloggad med din datoridentitet på universitetets datorer. Från privata enheter kan du nå din hemkatalog (M) online.

Logga in och öppna din hemkatalog (access.mau.se)

Andra lagringsplatser

Universitetet tillhandahåller andra tjänster som kan vara praktiska för personuppgifter som inte är känsliga, exempelvis Box och Sunet Survey. Tjänster som Dropbox, Google docs och iCloud får inte användas för personuppgifter.

Steg 4: Bestäm vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras

Personuppgifter får inte bevaras längre tid än vad som är nödvändigt och ska raderas när de inte längre behövs. Samtidigt kan det finnas delar av informationen som måste bevaras för att kunna styrka slutsatserna i examensarbetet eller för att de är nödvändiga för framtida behandlingar.

Innan det praktiska arbetet startar är det därför viktigt att bestämma vad som ska hända med de insamlade personuppgifterna efteråt. Vilka uppgifter ska arkiveras respektive tas bort (gallras)?

Steg 5: Inhämta samtycke

Du behöver ha samtycke från den registrerade personen för att behandla en personuppgift om denne. Att ge sitt samtycke innebär att den registrerade ger sitt aktiva godkännande till behandlingen.

Detta innebär i praktiken att du talar om:

 • vilka uppgifter du vill samla in
 • vad de ska användas till och av vem/vilka
 • hur länge uppgifterna ska användas
 • att det finns möjlighet att begära att få se den insamlade informationen
 • att den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke
 • att det finns möjlighet att vända sig till dataskyddsombudet vid Malmö universitet eller Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Efter det att den registrerade har tagit del av informationen kan hen ge sitt samtycke till behandlingen och det är då tillåtet att behandla uppgifterna. Samtycke ska dokumenteras så att det kan plockas fram vid behov.

En del utbildningar har färdiga samtyckesblanketter som du kan använda, kontakta din handledare för att se om det finns en specifik samtyckesblankett för just din utbildning.

Steg 6: Samla in och behandla det insamlade materialet

Informera de registrerade och samla in de nödvändiga personuppgifterna. När alla tidigare steg har utförts kan du nu behandla personuppgifterna på ett korrekt sätt.

Steg 7: Arkivera eller radera materialet

Materialet som behandlats ska nu antingen föras över för arkivering eller raderas enligt vad du beslutade i steg 4.

Logga in i registret dsfregister.mau.se och notera att personuppgiftsbehandlingen är avslutad

Kontakta dataskyddsombudet

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@mau.se.

Etikprövning för etiskt känsligt innehåll

Alla studenter som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens Etikråd. I ansökan redogör studenten/studenterna för sin undersökning: vad den handlar om och hur den ska genomföras, hur deltagarna ger sitt samtycke och hur konfidentialitetskravet uppnås. (Undantag gäller för studenter vid Fakulteten för kultur och samhälle samt Fakulteten för teknik och samhälle. Här är handledarna ansvariga för att handleda och vägleda studenterna angående de etiska aspekterna av studentarbeten med stöd av Etikrådet. Studenterna skickar ingen ansökan om etikprövning till Etikrådet utan ska arbeta nära sina handledare i denna fråga).  

Det är universitetet som ansvarar för att studentarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerhetsställda och trygga former. Etikrådet har därför i uppgift att rekommendera eller avråda studenter/handledare att genomföra undersökningen på ett visst sätt. Etikrådets utlåtande är endast rådgivande.

Etikrådet på Odontologiska fakulteten

Ledamöter i det lokala rådet

 • Christel Larsson, ordförande
 • Åsa Wahlin, ledamot
 • administratör

Inlämningstider för ansökningar VT2024 

 • 2024-01-29 kl.12.
 • 2024-03-25 kl.12.
 • 2024-05-13 kl.12.

Rådet behandlar normalt ansökningar vid sammanträde cirka en vecka efter det att en fullständig ansökan inkommit. Rådets ambition är att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt.

Utöver ansökan ska du bifoga

 • forskningsplan
 • forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett
 • eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner
 • undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare.

Fullständig ansökan med alla fyra bilagor mejlas till tl-utb@mau.se (teckenstorlek 12). Vid bedömning används de riktlinjer och principer som tillämpas av Etikprövningsmyndigheten. Läs gärna igenom dessa innan du skickar in ansökan.

Vid en eventuell komplettering ska du bifoga ett svarsbrev tillsammans med kompletteringarna. Bemöt varje punkt i detta svarsbrev och markera i texten det du har ändrat.

Administratör

tl-utb@mau.se

Blanketter

När ditt examensarbete är godkänt  

 • Studieadministratör lägger in godkänt examensarbete för publicering i DiVA och kompletterar vid behov de obligatoriska uppgifterna du har registrerat.
 • Studieadministratör lägger in ditt betyg i Ladok.
 • Examensarbetet arkiveras i universitetets e-arkiv. Eventuella gestaltande delar arkiveras enligt överenskommelse.