Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium på 30 000 kronor för dig som vill åka utomlands för att samla data till din kandidat-/masteruppsats. För att kunna söka stipendiet ska du välja att åka till ett låg- eller medelinkomstland. Resan ska vara i minst åtta sammanhängade veckor.

Ansökan öppen – sök senast 20 september

Äntligen kan vi erbjuda våra studenter MFS-stipendium igen! Malmö universitet har fått bidrag för att utlysa sju stipendier för höstterminen 2024. Deadline är klockan 12.00 den 20 september. 

Behörighet

För att kunna söka stipendiet ska du

 • genomföra fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Malmö universitet.
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du ska då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte detsamma som PUT och godkänns ej. 
 • vara registrerad student vid Malmö universitet vid ansökningstillfället eller ha fått beviljat studieuppehåll från din fakultet samt kommer att vara registrerad på uppsatskurs vid Malmö universitet under fältperioden.
 • ha möjlighet att genomföra fältstudien i ditt värdland under åtta sammanhängande veckor motsvarande minst 56 dagar räknat från utresedatum från Sverige till utresedatum från vistelselandet.

Du får inte

 • ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • ha blivit beviljad något annat Sida-finansierat stipendium för den aktuella fältstudieperioden. Om du söker annat stipendium för samma fältstudieperiod ska detta anges i din ansökan.

Villkor för uppsatsen och resan

 • Fältstudien ska relatera till ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, som medlemsländerna antagit genom Agenda 2030.
  FN:s globala mål för hållbar utveckling (på engelska, un.org)
 • Den ska också kopplas till regeringens reformagenda för bistånd som anger inriktningen för svenskt bistånd och som fastställer sju prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete.
  Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt (regeringen.se)
 • Uppsatsen ska skrivas på engelska.
 • Du kan söka stipendium för fältarbete i länder som Sverige bedriver utvecklingssamarbete i. Notera att länder som saknar data/länk (ljusgrå i listan) inte kan väljas.
  Länder och regioner (openaid.se)
 • MFS kan inte beviljas till ett land eller region dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Om avrådan från icke-nödvändiga resor/alla resor gäller endast en del av ett land, kan studenter genomföra en MFS-studie i en säker del av landet så länge studenten kan ta sig dit/hem utan att resa genom en del med en avrådan.
 • Fältstudien ska pågå under minst åtta sammanhängande veckor, motsvarande minst 56 dagar räknat från utresedatum från Sverige till utresedatum från vistelselandet.
 • Din resa till och från värdlandet måste ske i samband med fältstudiens start och avslut.
 • Hemresan ska vara genomförd senast 1 februari 2025 för MFS som genomförs under hösten 2024.

Ansökan

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget. MFS-handläggaren kan ibland bistå med kontakter, men generellt är det du själv som letar upp och tar kontakt med relevanta organisationer/personer.

Tips när du ansöker

Eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är, ska du i din ansökan tydligt förklara

 • vad du ska göra
 • var du ska göra det
 • hur det ska genomföras (metod, teori)
 • vem/vilka som ska hjälpa dig, det vill säga vilka kontakter du har i värdlandet.

Tänk också på

 • att avgränsa din studie, då två månader går fort
 • att välja ett ämne som rör utvecklingsproblematik
 • att det är en fältstudie. Välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie och inte en skrivbordsstudie.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsformuläret

Logga in i ansökningsportalen och välj "Application for Minor Field Studies - MFS". Formuläret är på engelska. Du loggar in med ditt dator-ID från Malmö universitet.

Ladda upp samtliga dokument som krävs

Till din ansökan behöver du bifoga ett antal dokument för att den ska vara komplett. På sidan ser du vilka dokument det är och vilken information de ska innehålla.

Skicka in ansökan

Kolla att allt finns med och skicka sedan in din ansökan online. Beslutet får du via mejl efter cirka 3–4 veckor.

Logga in till plattformen Move On

Dokument som ska bifogas

Projektbeskrivning

Detta är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan som ligger till grund för bedömningen. Den ska vara på engelska och omfatta högst fem sidor. Projektbeskrivningen ska innehålla

 • Bakgrund, teori, syfte, metod.
 • Koppling till FN:s globala mål samt regeringens reformagenda för Sveriges bistånd "Bistånd för en ny era".
  • Beskriv hur din fältstudie relaterar till ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030).
  • Koppla dina valda hållbara mål till något/några av regeringens sju tematiska prioriteringar för bistånd.
 • Tidplan, inklusive förarbete.
 • Beskrivning av genomförande på plats.
 • Kort analys av säkerhetsläget i området och hur du förhåller dig till det.
 • Reflektioner kring etik. Notera att ansökningar som gäller intervjuer/observationer av barn och/eller personer i någon form av utsatt position vanligen inte godkänns.
 • Aternativ plan och upplägg. Vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?
 • Källhänvisning (räknas inte till de fem sidorna av projektbeskrivningen).

Enkel budget

Budgeten ska inkludera resekostnader, dagliga omkostnader (baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet), eventuella vaccinationer samt visum och tillstånd.

Utlåtande från handledaren på Malmö universitet

Utlåtandet ska intyga studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare. Om din institution inte kan ge dig en handledare redan nu går det bra med ett dokument från en lärare på institutionen som intygar studiens lämplighet samt intygar att du vid tiden för fältstudien kommer att ha tilldelats en handledare.

Dokument från kontaktpersonen i fält

Dokumentet ska styrka att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, med mera. Detta dokument kan till exempel vara en utskriven mejlkonversation eller formell inbjudan. Glöm inte förklara vem kontaktpersonen är. Din kontaktperson kan vara någon du känner sedan tidigare, en kontakt du fått via en lärare eller någon du fått kontakt med genom att googla fram relevanta organisationer. Kontaktpersonen ska vara knuten till en organisation, företag eller ett universitet och vara på plats i värdlandet under din fältstudie.

Ladokutdrag

Dokument som visar att du är registrerad student vid Malmö universitet samt dina resultat. Om du har betyg från andra lärosäten bifogar du även dem.

CV

Lista över tidigare utbildningar och relevanta erfarenheter samt kontaktuppgifter.

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår

Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd). Om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i minst 12 månader.

Så bedöms din ansökan

International Office gör en första bedömning om grundläggande krav uppfylls. Därefter skickas ansökan till din fakultet eller institution för bedömning.

Mer om bedömningen

Bedömningsgruppen utgår från programkontorets ”Allmänna villkor” i sin bedömning.

Alla grundkvalifikationer skall vara uppfyllda. Därefter är det ansökans samlade genomförbarhet som bedöms. Då vägs alla variabler i ansökan in, såsom val av ämne och metod, frågeställning, kontakter i värdlandet, studentens medvetenhet och mognad, rimlig budget, bakgrundsresearch, säkerhetsläget i landet och eventuella risker för studentens personliga säkerhet.

Beslutet kan inte överklagas.