Studenter och forskarstudenter med varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö och få stöd och anpassningar under sin studietid. På denna sida får du information om hur du ansöker om stöd, exempel på stöd och anpassningar samt hur du kontaktar oss på Pedagogiskt stöd.

Så ansöker du om stöd

Du som är antagen vid Malmö universitet och har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan när som helst ansöka om stöd via NAIS (nationellt administrations- och informationssystem).

Exempel på varaktiga funktionsnedsättningar är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller kroniska sjukdomar. Tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte av riktat pedagogiskt stöd.

Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk, transkriberingshjälp eller om lokaler behöver anpassas, så kontakta Pedagogiskt stöd redan när du sökt en utbildning.

Ansök via databasen NAIS

Du behöver ett intyg

För att ansöka om stöd behöver du intyg eller dokumentation som styrker din funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Har du ingen utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till.

Intyget ska innehålla:

  • ditt namn och personnummer
  • intygsgivarens namn och tjänsteställe
  • datum för utredning eller sjukvårdskontakten
  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakten
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
  • hur funktionsnedsättningen påverkar dig

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss samordnare som arbetar på Pedagogiskt stöd. Kontrollera gärna din skräppost. I mejlet du får finns en länk till vår bokningskalender. Du bokar själv en tid som passar och du kan välja att träffa oss på plats, bli uppringd eller ha ett videomöte via zoom.

Mejlet innehåller också information om hur du får tillgång till inläst litteratur, talsynteser och rättstavningsprogram.

På mötet kommer du och samordnaren diskutera vilka stöd och anpassningar som kan vara aktuella för dig. Efter mötet kommer du att få ett NAIS-besked som innehåller beslut och rekommendationer. Du kommer också ha fått information om vem eller vilka som du behöver kontakta för att få dina stöd.

Stöd i studierna

Pedagogiskt stöd kan bevilja och rekommendera olika stöd och anpassningar för studenter med varaktig funktionsnedsättning. Tillsammans med samordnaren på Pedagogiskt stöd kommer ni fram till vad som passar bäst för just dig och dina studier.

Anteckningsstöd

I första hand frågar du en kurskamrat om hen vill vara ditt anteckningsstöd. I andra hand kan du titta i Canvas efter anteckningsmodulen. I modulen skriver de studenter som vill vara anteckningsstöd upp sig och du kan då kontakta någon av dem. Om du inte hittar modulen kan du be kursansvarig att ladda ner den.

Du måste själv närvara på föreläsningarna för att få anteckningar från ditt anteckningsstöd.

Om du har några frågor kan du kontakta Petter Rasmusson, petter.rasmusson@mau.se.

När du hittat ett anteckningsstöd ber du hen att anmäla sig som anteckningsstöd i formuläret nedan.

Registrering för uppdrag som anteckningsstöd

Stödprogram, talböcker och talsyntes

Studier kan underlättas genom att få text uppläst av talsyntesprogram. Det finns också rättstavningsprogram på både svenska och engelska. Alla studenter kan kostnadsfritt ladda ner dessa stödprogram till sin dator.

Studenter med läsnedsättning kan vända sig till universitetets bibliotek för att få tillgång till talböcker.

Stödprogram som du kan ladda ner till din dator

Stöd genom talböcker och talsyntes

Mentor

I vissa fall kan du, under begränsad tid, beviljas mentorstöd för att till exempel få hjälp med att planera och strukturera dina studier.

Stöd vid salstentamen

Samordnare kan rekommendera stöd i samband med salstentamen. Exempel på stöd kan vara att sitta i mindre grupp, använda dator med stödprogram och förlängd skrivtid. Det är dock alltid examinator som beslutar om rekommendationerna är genomförbara. Det är du själv som måste anmäla stöden varje gång du ska tentera.

Anmäl önskat pedagogiskt stöd vid tentamen

Tekniska hjälpmedel

Pedagogiskt stöd lånar i mån av tillgång ut diktafoner, läspennor och Smart Pens.

Anpassningar vid verksamhetsförlagd utbildning

Anpassningar och stöd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hanteras olika beroende på vilken utbildning och fakultet du tillhör. Ta alltid kontakt med din institution i god tid för att ta reda på vad som gäller för dig.

Är du förskollärare eller lärarstudent ska du göra en särskild ansökan.

Anpassningar vid VFU för förskollärare eller lärarstudent

Internationella möjligheter

Studenter med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till internationella möjligheter som andra studenter. Du kan få hjälp av International office med att skriva din ansökan. På partneruniversitetet kan du få viss pedagogiskt stöd (samma nivå av stöd som andra studenter som läser på partneruniversitetet) och inom vissa utbytesprogram finns möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel.

Om du vill ha mer information eller har frågor kring pedagogiskt stöd och internationella möjligheter, kontakta pedstod@mau.se eller International office.

Utbytestermin, praktik eller uppsats utomlands

Kontaktpersoner för internationella möjligheter

Drop in-mentor

Drop in-mentor lämpar sig för studenter som väntar på att få mentor, tidigare haft mentor eller behöver bara hjälp då och då. Till Drop in-mentor kan du vända dig med kortare frågor, få hjälp med att skapa struktur, planera och prioritera dina studier samt bolla tankar och idéer för att vägleda och guida dig till vidare stöd.  

Du kan komma för ett fysiskt möte på Studentcentrum, eller träffa oss via Zoom.

Mentorsstöd på Studentcentrum

Tisdagar kl. 10.00–12.00 i rum 1046.

Mentorsstöd via Zoom

Torsdagar kl. 12.00–14.00. 

Zoom-länk till drop-in mentor

Synpunkter på verksamheten

Synpunkter på verksamheten skickas till Malin Alfredsson, enhetschef för Pedagogiskt stöd, malin.alfredsson@mau.se.