Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning. Enligt diskrimineringslagstiftningen kan du ha rätt till stöd om du har varaktiga fysiska, neuropsykiatriska eller andra begränsningar av funktionsförmågan. Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö.

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du göra en ansökan via NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem). I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. När du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Med varaktig funktionsnedsättning menas en varaktighet på minst 6 månader.

För att få stöd behöver du:

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
 • ansöka om stöd

Du behöver ett intyg 

Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till. Intyget ska ange:

 • ditt namn och personnummer
 • intygsgivarens namn och tjänsteställe
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt på grund av dina besvär
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig

Ansök via databasen NAIS

Vad händer sedan?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd. Kontrollera gärna din skräppost.
 • Efter samtal med specialpedagog eller samordnare får du ett NAIS-beslut där ditt stöd beskrivs.
 • NAIS-beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer. 

Stöd i studierna

Du kan ansöka om stöd när du har antagits och tackat ja till din utbildning.

Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk, transkribering eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta Pedagogiskt stöd redan när du söker till en utbildning.

Exempel på stöd och anpassningar:

1. Anteckningsstöd

I första hand frågar du själv en kurskamrat om hen vill vara anteckningsstöd.

 • Skriv till Petter Rasmusson när du funnit någon som vill anteckna.
 • Meddela personens namn och e-postadress.
 • Därefter får anteckningsstödet information om hur hen går vidare 

I andra hand kan du titta i Canvas efter Anteckningsstödsmodulen. Om du inte hittar den ber du din lärare att lägga till anteckningsstödsmodulen i Canvas. Studenter som är intresserade av att vara anteckningsstöd kan anmäla sig i modulen och du som beviljats anteckningsstöd kan gå in och hitta ett anteckningsstöd. Du kontaktar själv studenten och därefter meddelar du Petter Rasmusson ditt anteckningsstöds namn och mejladress. 

Du måste själv närvara på föreläsningarna för att få anteckningar från ditt anteckningsstöd. 

2. Extra handledning

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med uppsatsarbete eller VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 

3. Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg. Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

4. Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på universitetet.

5. Ljud- och bildupptagning vid föreläsningar

Du kan få en rekommendation om att göra ljud- och bildupptagning vid föreläsningar. 

6. Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är dina behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Information för den som själv vill bli mentor finns på sidan Bli stödperson.

7. Stödprogram, talsyntes och talböcker

Studierna kan också underlättas av olika stödprogram, till exempel talsyntesprogram som läser upp texten i word-dokument och webbsidor, eller rättstavningsprogram. Alla studenter på universitetet, inte bara de som beviljats pedagogiskt stöd, kan kostnadsfritt ladda ner stödprogram på sin privata dator. Dessutom kan studenter med läsnedsättning vända sig till biblioteket för att få tillgång till talböcker.

8. Stöd vid tentamen

Samordnaren eller specialpedagogen kan rekommendera stöd i samband med tentamen. Vanliga stödåtgärder är tillgång till tentamensdator, längre skrivtid, och möjligheten att tentera i mindre grupp.

Här kan du anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen

9. Tekniska hjälpmedel

Pedagogiskt stöd lånar i mån av tillgång ut diktafoner, läspennor och så kallade smartpennor.

10. Vägledning för blivande studenter

Kontakta pedstod@mau.se om du är osäker på ditt studie- eller yrkesval. Vid behov kan vägledningssamtal och rundvandring ordnas.

11. Anpassningar vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Anpassningar och stöd vid VFU hanteras olika beroende på vilken utbildning eller fakultet du tillhör. Ta alltid kontakt med din institution för att ta reda på vad som gäller just för dig.

Är du förskollärarstudent eller lärarstudent ska du alltid använda VFU-portföljen för att göra en ansökan om stöd och anpassning under din VFU-kurs. 

Läs mer om anpassningar vid VFU för förskollärarstudent eller lärarstudent

Alla studenter ska ha samma tillgång till internationella möjligheter, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Detta kan inkludera att göra en utbytestermin, att göra praktik utomlands eller att skriva sin uppsats utomlands. På partneruniversitetet får studenter likvärdigt pedagogiskt stöd och det finns också extra stöd i att skriva ansökan. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands och har en varaktig funktionsnedsättning.

Om du vill ha mer information eller har frågor kring pedagogiskt stöd och internationella möjligheter är du välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd via mejl pedstod@mau.se eller International Office.

Läs mer om internationella möjligheter

Synpunkter på verksamheten

Synpunkter på verksamheten skickas till enhetschefen för Pedagogiskt stöd, Malin Alfredsson.