Inom ramen för en uppsats eller ett examensarbete vid Malmö universitet kan det finnas möjlighet för dig att åka utomlands för att exempelvis samla in data. Börja med att kolla din utbildningsplan och uppsatskursens kursplan för att se om det gäller dig.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd eller har någon funktionsnedsättning. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en funktionsnedsättning.

Minor Field Studies 

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 kr för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat- eller masteruppsats. MFS-programmet avslutas under 2023 och den sista möjligheten att söka var hösten 2022. 

Behörighet

För att kunna söka ska du:

 • Studera på kandidat-, magister-, eller masternivå, och använda din MFS till att samla material till din kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. (Obs. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte detsamma som PUT och godkänns ej). Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du ska då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. 
 • Vara registrerad student vid Malmö universitet.
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Välja ett godkänt värdland, dit UD inte avråder. Lista över godkända värdländer
 • Ha möjlighet att genomföra fältstudien i ditt värdland under åtta sammanhängande veckor.

Såhär ansöker du

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget. MFS-handläggaren kan eventuellt bistå med kontakter, men generellt är det du själv som letar upp och tar kontakt med relevanta organisationer/personer. 

Eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är, ska du i din ansökan tydligt förklara

 • vad du ska göra
 • var du ska göra det
 • hur det ska genomföras: metod, teori
 • vem/vilka som ska hjälpa dig, det vill säga vilka kontakter du har i värdlandet

Följ de här tre stegen för att göra din ansökan. 

Logga in i ansökningsportalen och välj Application for Minor Field Studies - MFS. Formuläret är på engelska. Du loggar in med ditt dator-ID du använder på universitetet.

Logga in i ansökningsportalen. 

 

Till din ansökan behöver du bifoga ett antal dokument för att den ska vara komplett. Här hittar du en lista på vilka dokument det är och vilken information de ska innehålla.

Projektbeskrivning

Detta är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan som ligger till grund för bedömningen. Den ska vara på engelska och omfatta max fem sidor.

Projektbeskrivningen ska innehålla 

 • bakgrund, teori, syfte, metod
 • reflektion om val av ämne och dess koppling till de globala målen för hållbar utveckling och agenda 2030. Läs mer om de globala målen på regeringens webbsida.
 • tidplan, inklusive förarbete
 • beskrivning av genomförande på plats
 • kort analys av säkerhetsläget i området och hur du förehåller dig till det
 • reflektioner kring etik. Vänligen notera att ansökningar som gäller intervjuer/observationer av barn och/eller personer i någon form av utsatt position vanligen inte godkänns.
 • alternativ plan och upplägg. Vad händer om ursprungsplanen behöver ändras? 
 • rapportering och informationsspridning efter genomförd studie
 • källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska utgöra som max)

Enkel budget

Budgeten ska vara inklusive resekostnader, dagliga omkostnader (baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet), eventuella vaccinationer samt visum och tillstånd.

Utlåtande från handledaren på Malmö universitet

Utlåtanden ska intyga studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare. Om din institution inte kan ge dig en handledare redan nu går det bra med ett dokument från en lärare på institutionen som intygar studiens lämplighet samt intygar att du vid tiden för fältstudien kommer att ha tilldelats en handledare.

Dokument från kontaktpersonen i fält 

Dokumentet ska styrka att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, med mera. Detta dokument kan till exempel vara en utskriven mejlkonversation eller formell inbjudan. Glöm ej förklara vem kontaktpersonen är. Din kontaktperson kan vara någon du känner sedan tidigare, en kontakt du fått via en lärare eller någon du fått kontakt med genom att googla fram relevanta organisationer.

Ladokutdrag

Dokument som visar att du är registrerad student vid Malmö universitet samt dina resultat. Om du har betyg från andra lärosäten bifogar du även dem.

CV

Ett vanligt CV där du listar tidigare utbildningar, relevanta erfarenheter och kontaktuppgifter.  

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår 

Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Kolla att allt är med och skicka sedan in din ansökan online. Beslut meddelas cirka 3-4 veckor senare via mejl. 

Så bedöms din ansökan

Malmö universitet har en universitetsövergripande bedömningsgrupp som beslutar om tilldelning av MFS-stipendier. Samtliga fakulteter är representerade i gruppen. Läs mer om hur bedömningen går till och vilka som ingår i bedömningsgruppen. 

Bedömningsgruppen utgår från Universitets- och högskolerådets riktlinjer vid bedömning. Riktlinjerna finns under §8 i dokumentet Allmänna villkor.

Läs dokumentet Allmänna villkor.

Alla grundkvalifikationer skall vara uppfyllda. Därefter är det ansökans samlade genomförbarhet som bedöms. Då vägs alla variabler i ansökan in, så som val av ämne och metod, frågeställning, kontakter i värdlandet, studentens medvetenhet och mognad, rimlig budget, bakgrundsresearch, säkerhetsläget i landet och eventuella risker för studentens personliga säkerhet.

Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor genom till exempel resor eller studier. 

Beslutet kan inte överklagas.

Bedömningsgruppen

Den universitetsövergripande bedömningsgruppen består av följande personer:

MFS-bloggen

Alla MFS-studenter skriver om sina upplevelser i en gemensam blogg. Där kan du som är intresserad läsa inlägg direkt från verkligheten. 

Till bloggen för Minor Field Studies

Erasmus+

Inom programmet Erasmus+ finns det möjlighet att ansöka om stipendium för exempelvis datainsamling vid ett företag eller en organisation, exjobb eller fältstudie inom Europa.

Mer information om Erasmus+ stipendium för uppsats utomlands