Sök stipendium för praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom EU-programmet Erasmus+.

Sommaren 2024

Sista ansökningsdatum till Erasmus+ praktikstipendium är senast tre veckor innan din praktik startar. Du är välkommen att skicka in din ansökan som vanligt men notera att inga besked kommer att ges under sommaren. Påbörjar du din praktik i augusti och önskar få besked innan sommaren, vänligen lämna in din ansökan senast 21 juni. Från och med 19 augusti kommer ansökningar att behandlas som vanligt igen.

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Länder godkända för praktik inom Erasmus+

imageuo0qe.png

Så funkar det

Olika möjligheter till praktikstipendium

Det finns olika alternativ som är godkända för ett Erasmus+ praktikstipendium.

Inom ramen för en praktikkurs eller VFU vid Malmö universitet

Du gör din praktik eller VFU på ett företag, en organisation eller i vissa fall vid ett universitet. Du examineras vid Malmö universitet. 

Utanför ditt ordinarie program vid Malmö universitet

Under studierna:
Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program, till exempel mellan två terminer. Praktiken registreras i ditt Diploma Supplement på din begäran, men du får inte högskolepoäng för praktiken. 

Efter studierna:
Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat, som så kallad 'recent graduate'. Då krävs att du uppfyller följande:

 1. Du måste ansöka om stipendiet medan du fortfarande är en aktiv och registrerad student. Registrerad student är du under terminstid, höst- och vårtermin. Du måste alltså ansöka om stipendiet innan sista dagen på din sista termin.
  Hitta terminstider
 2. Du måste ansöka om stipendiet innan du ansöker om din examen – men du ska ha ansökt om examen, och helst ta ut examen, innan du påbörjar din praktik.
 3. Praktiken ska göras i anslutning till din sista programtermin vid Malmö universitet. Din praktik ska genomföras och avslutas inom ett år från det att du har mottagit ditt examensbevis.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

En praktik handlar om att lära sig ett arbete på en arbetsplats och att vara delaktig där. Men om detta går att kombinera, att utföra en praktik för en organisation/företag och därmed samla data för en uppsats, kan det gå bra att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. Praktiken ska vara relevant för verksamheten vid din värdorganisation/företag och så även din datainsamling. Du måste ha en handledare vid mottagande företag/organisation och resultatet av uppsatsen ska vara till nytta för din mottagande organisation/företag.

Du ska vara registrerad på examensarbete/uppsats vid Malmö universitet och examineras i Malmö men bedriver datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Malmö universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. 

Praktiken sker inom ramen för uppsatsen. Fokus är på praktiken som behövs för att din uppsats ska vara möjlig att genomföra. Uppsatsen måste höra ihop med praktiken, d.v.s. uppsatsen är inte möjlig utan praktiken då exempelvis datainsamlingen som du gör under praktiken utgör underlaget för uppsatsen.

Erasmus+ Student Charter

I Erasmus+ Student Charter anges dina rättigheter och skyldigheter under praktiken.

Erasmus+ Student Charter

Hitta praktikplats

Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”internships/traineeships/student projects” på sina webbplatser.

Var kan jag söka praktik inom ramen för Erasmus+?

På alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn. Det gäller oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin.

Det går att åka på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till ett annat lärosäte men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete under perioden, inte studier.
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs.

Organisationer som inte kan komma ifråga för Erasmus+ praktik

 • Organisationer som förvaltar EU-program, såsom nationella programkontor för Erasmus+
 • EU-institutioner och andra EU-organ inklusive specialiserade organ

Förteckning över EU-institutioner och andra EU-organ

Börja ditt sökande efter praktikplats 

Det finns många olika ställen att leta på. Till exempel kan du titta här:

Behörighetskrav

Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd och heller inga begränsningar till att du måste läsa ett visst ämne. Alla studenter registrerade vid Malmö universitet som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

Du ska praktisera på heltid under hela perioden. Minimitid för utlandsvistelsen är två månader (60 dagar) och stipendium kan beviljas för högst sex månader med möjlighet till förlängning om medel finns kvar.

Det är inte tillåtet att ta emot fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis får du inte ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som du får Erasmusstipendium för.

Praktikvillkor kopplat till studie- och hemort 

Din praktik måste genomföras i ett annat land än där du studerar eller har ditt boende under studierna. Du måste även bosätta dig i det land där Erasmus+-praktiken/VFU äger rum. Detta innebär att om du bor i Danmark och pendlar till Malmö för dina studier kan du inte ansöka om stipendiet för en praktik/VFU i Danmark. Om du bor i Malmö under dina studier och pendlar till din praktikplats i Danmark är du heller inte behörig till stipendiet.

Du kan ansöka om stipendiet för att göra praktik i ditt hemland. En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för praktik/VFU i sitt hemland, men ansökan riskerar att få lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan hen började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Du ska även uppfylla följande: 

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö universitet. 
 • För ansökan som så kallad ’recent graduate’ gäller att du måste ansöka om stipendiet i god tid före slutet av din sista termin.
 • Utlandsvistelsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (förutom vid 'recent graduate'). 
 • Vid ansökningstillfället ska du inte ha ansökt om, eller tagit ut din examen.
 • Studenter som läser fristående kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik.

Så ansöker du

Ansökan är öppen löpande under året. Din kompletta ansökan måste dock vara inlämnad till International Office senast tre veckor innan din utlandsvistelse påbörjas. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt då stipendierna är begränsade.

Du kan först ansöka om Erasmus+stipendium när du har ordnat en heltidspraktik eller VFU hos en godkänd organisation eller företag, i ett godkänt land. 

Stipendium beviljas inte retroaktivt.

Ansökan ska innehålla

1. Learning Agreement for Traineeships – din praktikbeskrivning

Detta dokument ska fyllas i tillsammans med din värdorganisation/ditt värdföretag. I dokumentet ska det bland annat framgå vilka arbetsuppgifter du ska utföra och ett förväntat resultat och erfarenheter av din vistelse.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships (box)

Tänk på detta när du fyller i ditt learning Agreement:

 • Fyll i sida 1–2 i dokumentet under rubriken "Section to be completed before the mobility".  Dokumentet ska signeras av dig och handledaren på din värdorganisation/ditt värdföretag. 
 • Ditt learning agreement ska inte signeras av Malmö universitets Erasmuskoordinator innan du lämnar in ansökan. Signatur på learning agreement görs efter att din ansökan är inlämnad, om den godkänns. 
 • Notera: Om du ansöker om stipendiet för en praktik inom ramen för ett examensarbete/uppsats, ska din uppsatshandledare vid Malmö universitet anges under Responsible person at the Sending Institution. Använd dokumentet learning agreement for traineeships for thesis work.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships for thesis work

2. Praktikavtal eller intyg för icke poänggivande praktik/VFU

 • Är din praktik eller VFU poänggivande behöver du endast bifoga ditt avtal mellan Malmö universitet och företaget/organisationen.  Ett så kallat "Confirmation of Internship".

Kontakta din praktikkoordinator för avtal

 • Är din praktik eller VFU inte poänggivande krävs ett signerat intyg från kurs-/programansvarig för dina nuvarande studier. Detta för att säkra att vistelsen har akademisk koppling till studierna och att praktiken/VFU passar in i den examen som du studerar för eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till.

Intyg för icke poänggivande praktik, VFU eller uppsats (box) 

3. Fyll i formuläret i MoveON-databasen

Du loggar in i MoveON med din datoridentitet och fyller i formuläret "Application internship abroad".

Har du redan fyllt i MoveON för den aktuella vistelsen så behöver du inte göra en ny ansökan online för stipendiet. Du bifogar då en kopia av den PDF som du fick genom första ansökan. Du kan ladda ner din fullständiga ansökan i MoveON-portalen under Your applications

Logga in till plattformen MoveON

4. Mejla in din ansökan

Skicka din kompletta ansökan, dokumenten från steg 1–3, via mejl till Rebecca Arklöf.

5. Bankkontouppgifter och ansökan om grönt resande

Om din ansökan uppfyller behörighetskraven får du ett separat mejl där vi ber dig att fylla i dina bankkontouppgifter. Bankkontouppgifterna behövs för att fortsätta behandlingen av din ansökan. Om du vill ansöka om grönt resande ska du göra det i samband med att du fyller i dina bankuppgifter.

6. Språktest

Alla studenter som beviljas ett stipendium ska göra ett språktest i det huvudsakliga språket som används under praktiken. När din praktik är slut kan du göra ett andra språktest om du önskar, det är inte obligatoriskt. Du kan även välja att göra en valfri språkkurs online för att förbättra dina språkkunskaper.

Mer information om språktestet får du när din ansökan har beviljats.

Efter praktiken

När du avslutat din praktik krävs det att du slutför följande punkter för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en utvärdering till Europeiska kommissionen. Du kommer få en inbjudan till din mejl från Kommissionens system om att svara på utvärderingen när din praktik har slutat.
 • Ladda upp ditt Traineeship Certificate i MoveON.
  Traineeship certificate, efter praktiken

Din praktikhandledare måste fylla i dokumentet och underteckna det. Din handledare intygar alltså det faktiska start- och slutdatumet för din praktik. De faktiska datumen ligger sedan till grund för eventuell justering av ditt totala stipendiebelopp och andra utbetalning.

Du laddar upp dokumentet i MoveON. Välj formuläret 'AFTER NOMINATION: Document upload for mobility abroad'. Under 'Supporting documents' väljer du 'After the mobility' i rullistan och laddar upp ditt dokument under 'Erasmus+ Certificate of Attendance (PDF)'. Glöm inte att spara och att klicka på 'Submit'.

Ladda upp dokument i MoveON

Mer information om ovanstående punkter får du när din stipendieansökan har beviljats och också när din praktikperiod börjar gå mot sitt slut.

Praktisk information

Stipendiebelopp

Stipendiet är ett bidrag till merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte menat att täcka alla dina kostnader som student. 

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet är en fast månadssumma som varierar beroende på vilket land du åker till för att göra din praktik. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

Stipendiebelopp från hösten 2024:

 • 710 euro/månad (23,66 euro/dag) för Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Österrike. 
 • 660 euro/månad (22 euro/dag) för Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Bulgarien, Kroatien, Ungern, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien och Turkiet.

Hur sker utbetalningen?

Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 procent av stipendiet betalas ut innan praktiken inleds, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • återstående del av stipendiet betalas ut efter avslutad praktik, efter att du fyllt i en utvärdering samt inkommit med ett Traineeship Certificate (intyg) från företaget/organisationen.

Resebidrag och grönt resande

Resebidrag

Från och med hösten 2024 får alla studenter automatiskt ett resebidrag som beräknas på avståndet mellan Malmö och värdstaden. Europeiska kommissionen har en digital räknare som du använder för att beräkna sträckan du behöver åka. Resebidraget blir högre om du reser på ett hållbart sätt.

Du tilldelas även automatiskt två resdagar och för dessa får du stipendiets dagsbelopp. 

Grönt resande

Om mer än hälften av resan görs med hållbara transportmedel blir ditt resebidrag lite högre. Vid behov kan du även ansöka om upp till fyra extra "gröna" resdagar och få motsvarande dagsbeloppet även för dessa.

Grönt resande definieras som resor som använder sig av utsläppssnåla transportmedel för huvuddelen av resan, till exempel buss, tåg eller samåkning. Du kan inte ansöka om grönt resande om du reser hållbart bara i ena riktningen och inte heller om du reser ensam i en el- eller hybridbil.

Du måste ansöka om grönt resande innan din avresa, du kan inte ansöka retroaktivt.

De extra gröna resdagarna gäller bara om du behöver fler resdagar utöver de två resdagarna som du automatiskt får. Om du till exempel reser hållbart, men resan till värdstaden bara tar en dag i vardera riktningen behöver du inte använda några gröna resdagar.

Uträkning av resebidrag

 • Från 10 km till 99 km: 56 euro vid grönt resande (28 euro om ej grönt resande)
 • Från 100 km till 499 km: 285 (211)
 • Från 500 km till 1999 km: 417 (309)
 • Från 2000 km till 2999 km: 535 (395)
 • Från 3000 km till 3999 km: 785 (580)
 • Från 4000 km till 7999 km: 1188 (1188)
 • 8000 km eller längre: 1735 (1735)

Avstånden ovan gäller för resa enkel väg mellan Malmö och värdstaden. Det angivna beloppet motsvarar det totala resebidraget i euro för hela resan. Använd Europeiska kommissionens avståndsberäknare för att räkna ut avståndet mellan städerna.

Avståndsberäknare (på engelska)

Möjlighet till extra stipendiemedel

 • Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".
 • Du som har barn, oavsett om barnet följer med eller ej, kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".

Bland annat du som har ett NAIS-beslut kan ansöka om "top-up".

Om utlandsvistelsen skulle innebära extrakostnader som överstiger beloppet i "top-up" har du möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd från Universitets- och högskolerådet för dina faktiska kostnader. Inkluderingsstödet för faktiska kostnader blir då ett komplement till "top-up". Kontakta oss i god tid innan du ska resa för att få mer information och hjälp med att skriva en ansökan.

Du kan få stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Försäkringen Student UT

Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa.

 • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där Kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
 • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla.
  Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT hittar du på Kammarkollegiets webbsida