Under din studietid finns många möjligheter att söka stipendium. Här hittar du information om fakulteternas egna stipendier, stipendier för utlandsstudier och tips på stipendiedatabaser. Vissa fakulteter erbjuder även resebidrag, exempelvis oaHSen.

Vem kan söka stipendier?

Studiestipendier kan sökas innan du påbörjar utbildningen men oftast söker man under pågående utbildning. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande.

Vilka stipendier finns att söka?

Information om aktuella stipendier som kommer till universitetet publiceras i Aktuella stipendier samt anslås på anslagstavla vid receptionen i Studentcentrum. Utlysning av fakultetsbundna stipendier finns under respektive fakultet längre ned på denna sida.

Aktuella stipendier

Andra stipendier

Det finns en rad olika söktjänster och databaser som sammanställer vilka stipendier som finns att söka. Databaserna och söktjänsterna kräver ingen inloggning. 

Leapfrogs är ett stipendium för dig som vill utveckla en idé som du tror kan skapa nytta för samhället. Utöver det finansiella stödet erbjuds du även coaching, workshops och nätverk med andra studenter.

Leapfrogsstipendiet

Områdes- och fakultetsbundna stipendier

Här hittar du stipendier du kan söka om du studerar specifika utbildningar.

Stipendier och resebidrag vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Stipendium för sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus eller Nordplus.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten där du bland annat motiverar hur ett stipendium skulle kunna gynna dig i din yrkesroll som sjuksköterska och varför du behöver ett finansiellt stöd.

Ansökningsblankett för utbytesstudier på sjuksköterskeprogrammet (PDF i Box)

Ansökan skickas till

Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö

Resebidraget OaHSen

Som student vid Fakulteten för hälsa och samhälle (på grund- och avancerad nivå) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden, men endast en gång per resa. Ansökan sker löpande. Maxbelopp som kan beviljas är 5000 kr per ansökan.

Du gör din ansökan i MoveON, men innan du påbörjar den ska du skriva ett motivationsbrev och göra en kostnadskalkyl.

Motivationsbrev: Här ska du beskriva syftet med resan, vad du hoppas få ut av aktiviteten och koppla den till din utbildning och framtida yrke.

Antal ord: högst 500
Font: Times New Roman
Storlek: 12
Radavstånd: 1

Kostnadskalkyl: Du ska lägga in kostnader för till exempel resa, boende och uppehälle. Använd den här mallen.

Länk till ansökan för OaHSen

När du har skickat in ansökan digitalt måste du ladda ner den som pdf och mejla den till Katarina Wingkvist

Beslutet mejlas till dig när din ansökan har blivit behandlad. Utbetalning av stipendiet sker först när du har redovisat dina kostnader. Kom ihåg att spara alla originalkvitton på kostnader du tar upp i din ansökan.

Resebidrag beviljas inte i följande fall

Studenter som fått stipendium via Nordplus, Erasmus+, MFS, Linnaeus-Palme och stiftelsen Anna Kristina Gustafsson och Oscar Gustafssons stipendiefond eller annat stipendium genom universitets- och högskolerådet.

Redovisa dina utlägg baserat på din ansökan

Fyll i blanketten för kontantutlägg och mejla den tillsammans med originalkvitton till Marianne Kisthinios, senast en månad efter hemkomsten. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 

Blankett för kontantutlägg (Box)

Kontaktpersoner

Stipendier vid Fakulteten för lärande och samhälle

Du som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare kan ansöka om särskilda stipendier under både vår- och hösttermin. Ansökningsperioden för vårterminen är i mars och på höstterminen i september/oktober.

Stipendier för studenter med goda studieresultat

Varje termin utlyses ett antal stipendier från olika stiftelser för studenter med goda studieresultat på lärarprogram och studie- och yrkesvägledarprogram. Stipendiesumman varierar mellan 3.000 och 10.000 kronor. 

För att vara behörig till stipendium ska du:

 • vid ansökningsterminen vara registrerad på program som leder till lärarexamen (Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Studie- och yrkesvägledarexamen vid Malmö universitet
 • studera minst på termin tre inom programmet, undantaget studenter inom utbildning på 120 hp eller mindre som ska studera minst på termin två
 • bedriva studierna på helfart
 • ha avlagt 30 högskolepoäng per studietermin inom utbildningen. Undantag kan göras för beviljat studieuppehåll, inställd eller framflyttad VFU, utbytesstudier, tillgodo­räknanden, sjukdom med mera

Studenter inom uppdragsutbildning eller påbyggnadsutbildning är inte behöriga.

Så ansöker du

Du ansöker om stipendierna genom ett formulär online som är öppet under ansökningsperioden.

Om du önskar att vi tar hänsyn till studier vid annat lärosäte, studieuppehåll, inställd eller framflyttad VFU, utbytesstudier, tillgodoräknanden, sjukdom, individuell studiegång eller liknande måste du styrka detta med intyg. Bilagor skickas till stipendier@mau.se.

Intyg med känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg, ska inte mejlas in. Du ska bara visa upp dessa för handläggare. Mejla stipendier@mau.se för mer information.

I senaste utlysningen finns fullständig information om stipendierna och om ansökningsförfarandet.

Utlysning av stipendier vårterminen 2024

Stipendium för manliga studenter i behov av stöd

Stipendier från Lunds Folkskoleseminariums jubileumsfond kan sökas av manliga studenter på lärarprogram och studie- och yrkesvägledarprogram som under studietiden råkat ut för sjukdom, olycksfall eller av andra ömmande omständigheter är i behov av tillfällig hjälp. Stipendiesumman är på 2.000 kronor.

För att vara behörig till stipendierna ska du:

 • vid ansökningsterminen vara registrerad på program som leder till lärarexamen (Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Studie- och yrkesvägledarexamen vid Malmö universitet
 • studera minst på termin tre inom programmet, undantaget studenter inom utbildning på 120 hp eller mindre som ska studera minst på termin två
 • bedriva studierna på helfart
 • ha avlagt 30 högskolepoäng per studietermin inom utbildningen. Undantag kan göras för beviljade studieuppehåll, inställd eller framflyttad vfu, utbytesstudier, tillgodo­räknanden, sjukdom med mera

Undantag kan göras för avvikelser från ordinarie studiegång. Vid ansökan ska du styrka dina skäl med intyg.

Studenter i uppdragsutbildning eller påbyggnadsutbildning är inte behöriga.

Så ansöker du

Du ansöker om stipendierna genom ett formulär online som är öppet under ansökningsperioden.

Skäl till att du söker stipendiet ska styrkas med intyg. Intyg med känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg, ska inte mejlas in utan visas för handläggare. Mejla stipendier@mau.se för mer information.

I senaste utlysningen finns fullständig information om stipendierna och om ansökningsförfarandet.

Utlysning av stipendium vårterminen 2024

Stipendier för särskilt engagerade studenter

Varje hösttermin utlyses ett antal stipendier från Fileénska fonden och kollektmedelsfonden för särskilt engagerade studenter på lärarprogram och studie- och yrkesvägledarprogram. Stipendiesumman uppgår till 4.000 kronor och delas ut till studenter som gjort särskilda insatser för att:

 • stärka utbildningens anseende
 • främja och utveckla utbildningen
 • stödja andra studenter i deras lärande

För att vara behörig till stipendierna ska du vid ansökningsterminen vara registrerad på program som leder till lärarexamen (Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Studie- och yrkesvägledarexamen vid Malmö universitet.

Stipendiet kan delas av flera studenter vid gruppinsats.

Så ansöker du

Du ansöker om stipendierna genom ett formulär online som är öppet under ansökningsperioden. Utöver formuläret ska du skicka in en kortfattad motivering med information om vilka insatser ansökan gäller, på vems initiativ de gjorts, under vilken tid och hur länge de pågått, huruvida de varit avlönade samt kontaktuppgifter till referenspersoner som kan styrka uppgifterna. Motiveringen skickas till stipendier@mau.se.

I den senaste utlysningen finns fullständig information om stipendiet och om ansökningsförfarandet.

Utlysning av stipendier från Fileénska fonden 2023

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke. Fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning kan du ta tillbaka ditt samtycke. Uppgifterna får i sådant fall inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Vi samlar in personuppgifter som personnummer och utbildningsinformation för att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas upp till tre veckor efter att ansökningstiden gått ut varefter beslut om stipendietilldelning fattas. Uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattas i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av vad som registrerats om dig genom att kontakta Anna-Lina Brunell. Synpunkter på behandlingen av personuppgifterna kan lämnas till universitetets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Vid frågor om stipendier för studenter vid LS, kontakta stipendier@mau.se

Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle

Du som studerar vid Fakulteten för teknik och samhälle har varje hösttermin möjlighet att ansöka om stipendier från Beijers premiefond Maskinavdelningen samt Premie- och stipendiekassan. Ansökningsperiod är 15 september till 15 oktober.

Beijers premiefond Maskinavdelningen

Varje hösttermin utlyses ett antal stipendier från Beijers premiefond Maskinavdelningen för studenter med särskilt goda studieresultat inom det maskintekniska ämnesområdet. Stipendiesumman uppgår till 10.000 kronor.

För att vara behörig till stipendierna ska du:

 • vid ansökningsterminen vara registrerad på högskoleingenjörsprogram (Byggingenjör, Datateknik och mobil IT, Maskin- och materialteknik eller Produktutveckling och design) eller Computational Material Science, Master's Programme (Two-Year) vid Malmö universitet
 • studera minst på termin tre inom programmet
 • ha avlagt 30 högskolepoäng per studietermin inom utbildningen. Undantag kan göras för beviljat studieuppehåll, utbytesstudier, tillgodo­räknanden, sjukdom med mera

Så ansöker du

Du ansöker om stipendium genom ett formulär online som är öppet under ansökningsperioden.

Om du önskar att vi tar hänsyn till studier vid annat lärosäte, studieuppehåll, utbytesstudier, tillgodoräknanden, sjukdom, individuell studiegång eller liknande måste du styrka detta med intyg. Bilagor skickas till stipendier@mau.se.

Intyg med känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg, ska inte mejlas in. De uppvisas istället för handläggare. Kontakta stipendier@mau.se för mer information.

I den senaste utlysningen finns fullständig information om stipendiet och om ansökningsförfarandet.

Utlysning av stipendier från Beijers premiefond 2023

Premie- och stipendiekassan

Varje hösttermin utlyses en total stipendiesumma på 17.500 kronor från Premie- och stipendiekassan för studenter vid Fakulteten vid teknik och samhälle. Summan kan delas ut som ett stort eller flera mindre stipendier. Stipendiets syfte är att ge stöd och uppmuntran till studenter för:

 • insatser för att stärka utbildningens anseende
 • insatser för god sammanhållning inom utbildningen
 • studier utomlands
 • examens- eller projektarbete utfört inom området

Hur stipendiesumman fördelas bestäms utifrån inkomna ansökningar. Stipendiet kan delas av flera studenter vid gruppinsats.

Så ansöker du

Du ansöker om stipendium genom ett formulär online som är öppet under ansökningsperioden. Utöver formuläret ska du skicka in en kortfattad motivering med information om vilka insatser ansökan gäller, på vems initiativ de gjorts, under vilken tid och hur länge de pågått, huruvida de varit avlönade samt kontaktuppgifter till referenspersoner som kan styrka uppgifterna. Motiveringen skickas till stipendier@mau.se.

I den senaste utlysningen finns fullständig information om stipendiet och om ansökningsförfarandet.

Utlysning av stipendier från Premie- och stipendiekassan 2023

Behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta Anna-Lina Brunell. Synpunkter på behandlingen av personuppgifterna kan lämnas till universitetets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Frågor om stipendierna skickas till stipendier@mau.se

Stipendier för praktik eller uppsats utomlands

Det finns en rad olika möjligheter att söka stipendier under din studietid. Erasmus+ praktikstipendium och Crafoordska stiftelsens resestipendium är två alternativ som universitetet erbjuder. 

Crafoordska stiftelsens resestipendium för uppsats utomlands

Crafoordska stiftelsens resestipendium är ett stipendium på 15 000 kr för studenter som vill åka till ett land utanför Europa/ESS för att under minst tre veckor samla material till sin kandidat-/masteruppsats.

Mer information om Crafoordska stiftelsens resestipendium 

Erasmus+ stipendium för praktik eller VFU

Erasmus+ erbjuder en möjlighet för dig som student att söka stipendium för att göra praktik eller VFU i Europa. Stipendiet kan även vara möjligt för att genom en praktik kombinera det med datainsamling för en uppsats. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Mer information om Erasmus+ stipendium för praktik

Stipendium för studier utomlands

Åker du på utbytesstudier inom Erasmus+ får du automatiskt information om hur du ansöker om stipendium. 

Mer information om Erasmus+ stipendium vid studier