Under din studietid finns en rad möjligheter att söka stipendier. Här hittar du information om områdes- och fakultetsbundna stipendier, stipendier för utlandsstudier samt vilka stipendiedatabaser som finns tillgängliga för dig som student vid Malmö universitet. Vissa fakulteter erbjuder även resebidrag, exempelvis oaHSen.

Vem kan söka stipendier?

Studiestipendier kan sökas före man påbörjar en utbildning men oftast söker man under pågående utbildning. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande.

Vilka stipendier finns att söka?

Information om aktuella stipendier som kommer till universitetet publiceras i Aktuella stipendier samt anslås på anslagstavla vid receptionen i Studentcentrum, Neptuniplan 7. Utlysning av fakultetsbundna stipendier finns under respektive fakultet längre ned på denna sida.

Aktuella stipendier

Andra stipendier

Det finns en rad olika söktjänster och databaser som sammanställer vilka stipendier som finns att söka. Databaserna och söktjänsterna kräver ingen inloggning. 

Leapfrogs är ett stipendium för dig som vill utveckla din företagsidé. Utöver det finansiella stödet så erbjuds du stöd inom bland annat affärsutveckling och säljpitchning.

Läs mer om stöd till innovation

Områdes- och fakultetsbundna stipendier

Här hittar du stipendier du kan söka om du studerar specifika utbildningar.

Stipendier och resebidrag vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Stipendium för sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus eller Nordplus.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten där du bland annat motiverar hur ett stipendium skulle kunna gynna dig i din yrkesroll som sjuksköterska och varför du behöver ett finansiellt stöd.

Ansökningsblankett för utbytesstudier på sjuksköterskeprogrammet

Ansökan skickas till

Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö

Resebidraget oaHSen 

Som student vid Fakulteten för hälsa och samhälle (på grund- och avancerad nivå) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden. Ansökan sker löpande. Maxbelopp som kan beviljas är 5000 kr per ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten för OaHSen 

Skicka in ansökan till din kontaktperson

Din ansökan skickas per e-post till Maria O'Driscoll.

Beslutet mejlas till dig när din ansökan har blivit behandlad. Utbetalning sker först efter steg två. Kom ihåg att spara alla originalkvitton på kostnader du tar upp i din ansökan.

Redovisa dina utlägg baserat på din ansökan

Fyll i blanketten för kontantutlägg och mejla den tillsammans med originalkvitton till Marianne Kisthinios, senast en månad efter hemkomsten. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 

Blankett för kontantutlägg

Resebidrag beviljas inte i följande fall

Studenter som fått stipendium via Nordplus, Erasmus+, MFS, Linnaeus Palme och stiftelsen Anna Kristina Gustafsson och Oscar Gustafssons stipendiefond eller annat stipendium genom universitets- och högskolerådet.

Stipendier vid Fakulteten för lärande och samhälle

Studenter inom lärarprogram eller Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö universitet kan ansöka om stipendier. 

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär som finns tillgängligt under ansökningsperiod (se nedan).

Tänk på att handläggare för stipendier endast har tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok vid Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom*, individuell studiegång, inställd vfu etc måste du styrka detta genom att skicka in en bilaga till din ansökan (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte eller individuell studieplan). 

Bilagor

Eventuella bilagor skickas till stipendier@mau.se

*Observera att intyg av känslig art, till exempel läkarintyg, INTE ska skickas in till universitet. Dessa intyg uppvisas istället för handläggare. Mejla stipendier@mau.se för ytterligare information.

Ansökningsperioder

Vårtermin: 15 mars - 15 april
Hösttermin: 15 september - 15 oktober
För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Behörighetskrav

För information om stipendier och behörighetskrav se aktuell utlysning.

Val av stipendiater

Stipendiekommittén tar fram förslag över stipendiater. Rektor fattar beslut.

Stipendier för studenter med goda studieresultat

Varje termin utlyses ett antal stipendier för studenter inom lärarprogram eller studie- och yrkesvägledarutbildningen. Stipendierna delas ut till studenter som klarat minst 30 hp per studietermin. För ytterligare information om kriterier och stipendierna se aktuell utlysning.

Läs texten i utlysningen noga innan du ansöker! Om du har problem att läsa utlysningen, kontakta stipendier@mau.se.

Utlysning HT21

Du gör en generell ansökan till de utlysta stipendierna via det elektroniska ansökningsformuläret. Länk till ansökningsformulär är endast tillgänglig under ansökningsperiod.

Fileénska fonden – för studenter med särskilt engagemang för sin utbildning

Stipendier från Fileénska fonden kan sökas av studenter inom lärarprogram eller på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Stipendiet riktar sig till studenter med särskilt engagemang eller uppdrag i sin utbildning. Premieringen kan avse såväl individuella- som gruppinsatser för att:

 • stärka utbildningens anseende
 • främja och utveckla utbildningen
 • stödja andra studenter i deras lärande

Observera att motivering till varför just du/ni ska få stipendiet krävs. Om du har problem att läsa utlysningen, kontakta stipendier@mau.se. Ansökan sker via det elektroniska formuläret. Länk till ansökningsformulär är endast tillgänglig under ansökningsperiod. 

Stipendiet utlyses endast höstterminer. 

Utlysning, Fileénska fonden, HT21

Information om behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Frågor om ansökan kontakta stipendier@mau.se

Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle på Malmö universitet kan under höstterminen ansöka om stipendier. Medel delas ut från två olika fonder: Beijers Premiefond Maskinavdelningen samt Premie- och stipendiekassan. 

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioden 15 september – 15 oktober. För sent inkommen ansökan behandlas ej. 

Tänk på att handläggare för stipendier endast har tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok vid Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom*, individuell studiegång, inställda laborationer etc måste du styrka detta genom att skicka in bilaga (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte, individuell studieplan). 

Bilagor

Skicka eventuella bilagor till stipendier@mau.se, eller till:

Malmö universitet
Studentcentrum
Marianne Hedstigen
205 06 Malmö

*Observera att intyg av känslig art, till exempel läkarintyg, INTE ska skickas in till universitetet. Dessa intyg uppvisas istället för handläggare. Mejla stipendier@mau.se för ytterligare information. 

Beijers premiefond Maskinavdelningen

Stipendier à 10 000 kr delas ut till studerande med särskilt goda studieresultat inom det maskintekniska ämnesområdet. Stipendiet är avsett för studenter som är antagna och bedriver studier på programmen:

 • Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
 • Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
 • Datateknik och mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
 • Byggingenjör 
 • Computational Material Science, Master's Programme (Two-Year)

Mer information samt utlysning, Beijers premiefond 2021

Länk till ansökningsformulär är endast tillgänglig under ansökningsperiod. 

Premie- och stipendiekassan

Total stipendiesumma uppgår till 17 500 kr som antingen kan delas ut i en post eller delas upp på flera mindre. Detta bestäms utifrån inkomna ansökningar. Stipendiets syfte är att uppmuntra och stödja studenter. Premiering kan avse såväl individuella som gruppinsatser för:

 • insatser för att stärka utbildningens anseende
 • insatser för god sammanhållning inom utbildningen.
 • examens- eller projektarbete utfört inom området
 • stöd i samband med studier utomlands

Mer information samt utlysning, Premie- och stipendiekassan 2021

Länk till ansökningsformulär är endast tillgänglig under ansökningsperiod. 

Behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen</a > eller </a >dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Frågor om stipendierna skickas till stipendier@mau.se

Kontakt för fakulteterna LS och TS stipendier


stipendier@mau.se

Stipendier för praktik eller uppsats utomlands

Det finns en rad olika möjligheter att söka stipendier under din studietid. Erasmus+ praktikstipendium och Minor Field Studies är två alternativ som universitetet erbjuder. 

Minor Field Studies: stipendium för uppsats utomlands

Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 kr för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats.

Mer information om MFS 

Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ erbjuder en möjlighet för dig som student att söka stipendium för att göra praktik, VFU eller uppsats i Europa. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Mer information om Erasmus+ stipendium vid praktik

Stipendium för studier utomlands

Åker du på utbytesstudier inom Erasmus+ får du automatiskt information om hur du ansöker om stipendium. 

Mer information om Erasmus+ stipendium vid studier