Under din studietid finns en rad möjligheter att söka stipendier. Här hittar du information om områdes- och fakultetsbundna stipendier, stipendier för utlandsstudier samt vilka stipendiedatabaser som finns tillgängliga för dig som student vid Malmö universitet.

Vem kan söka stipendier

Studiestipendier kan sökas före man påbörjar en utbildning men oftast söker man under pågående utbildning. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande.

Vilka stipendier finns att söka

Det finns en rad olika söktjänster och databaser som sammanställer vilka stipendier som finns att söka. För Global Grant databasen krävs att du loggar in med ditt datorid och lösenord. De övriga är databaserna och söktjänsterna kräver ingen inloggning. 

Information om aktuella stipendier som kommer till universitetet anslås på anslagstavla vid receptionen på Studentcentrum, Neptuniplan 7. 

Områdes- och fakultetsbundna stipendier

Stipendier vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus eller Nordplus.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten där du bland annat motiverar hur ett stipendium skulle kunna gynna dig i din yrkesroll som sjuksköterska och varför du behöver ett finansiellt stöd.

Ansökningsblankett för utbytesstudier på sjuksköterskeprogrammet

Ansökan skickas till

Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stipendier vid Fakulteten för lärande och samhälle

Studenter inom lärarprogram eller Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö universitet kan ansöka om stipendier. 

Behörighetskrav

För information om stipendier och behörighetskrav se aktuell utlysning. 

Utlysning av stipendier HT19

Ansökningsperioder

Vårtermin: 15 mars - 15 april
Hösttermin: 15 september - 15 oktober
För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Höstens ansökningsperiod för stipendier är nu avslutad. Samtliga sökande kommer meddelas beslut om ev stipendietilldelning till den e-postadress som uppgetts i ansökan i slutet av november månad.

Så ansöker du 

Du ansöker inte till ett specifikt stipendium. Du gör en generell ansökning till de stipendier som är tillgängliga via det elektroniska ansökningsformuläret. Eventuell bilaga till ansökan ska göras kortfattad. Handläggare för stipendier har enbart tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok för Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom, utbytesstudier, tillgodoräknande etcetera måste du styrka detta genom bilaga (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte, läkarintyg).

Bilagor skickas till

Malmö universitet
Studentcentrum
Susanne Sjögren
205 06 Malmö

Val av stipendiater

Stipendiekommittén tar fram förslag över stipendiater. Rektor fattar beslut.

Utlysning av stipendier HT19

Information om behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen eller dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.

Kontaktperson

Frågor om ansökan kontakta Susanne Sjögren 

Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle på Malmö universitet kan under höstterminen ansöka om stipendier. Medel delas ut från två olika fonder: Beijers Premiefond Maskinavdelningen samt Premie- och stipendiekassan. 

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Höstens ansökningsperiod för stipendier är nu avslutad. Samtliga sökande kommer meddelas beslut om ev stipendietilldelning till den e-postadress som uppgetts i ansökan i slutet av november månad.

Bilagor skickas till

Malmö universitet
Studentcentrum
Susanne Sjögren
205 06 Malmö

Beijers premiefond Maskinavdelningen

Stipendier à 10.000 kr delas ut till studerande med särskilt goda studieresultat inom det maskintekniska ämnesområdet. Stipendiet är avsett för studenter som är antagna och bedriver studier på programmen:

 • Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
 • Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
 • Datateknik och mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
 • Byggingenjör 

Ytterligare information samt utlysning, Beijers premiefond 2019

Premie- och stipendiekassan

Total stipendiesumma uppgår till 17 500 kr som antingen kan delas ut i en post eller delas upp på flera mindre. Detta bestäms utifrån inkomna ansökningar. Stipendiets syfte är att uppmuntra och stödja studenter. Premiering kan avse såväl individuella som gruppinsatser för:

 • examens- eller projektarbete utfört inom området
 • stöd i samband med studier utomlands
 • insatser för att stärka utbildningens anseende
 • insatser för god sammanhållning inom utbildningen.

Ytterligare information samt utlysning, Premie- och stipendiekassan 2019

Behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen eller dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.

Kontaktperson

Frågor om ansökan till Susanne Sjögren

Stipendier för praktik eller uppsats utomlands

Det finns en rad olika möjligheter att söka stipendier under din studietid. Erasmus+ praktikstipendium och Minor Field Studies är två alternativ som universitetet erbjuder. 

Minor Field Studies: stipendium för uppsats utomlands

Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. 

Behörighet och ansökan för MFS

Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. 

Så gör du din ansökan 

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. MFS-handläggaren kan eventuellt bistå med kontakter.

Ansökningsblankett och anvisningar på MFS webbsida 

Behörighetskrav för att kunna ansöka

 • Studera på kandidat/magister/masternivå , och använda sin MFS till att samla material till sin kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. (OBS! EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT).Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Inte tidigare ha fått ett SIDA- stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit.
 • Vara registrerad student vid Malmö universitet.
 • Uppsatsen får inte skrivas på svenska utan skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk(om detta godkänns av utbildningsansvarig).
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

Kontaktperson: kajsa.khanye@mau.se, MFS-handläggare på International Office.

Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ erbjuder en möjlighet för dig som student att söka stipendium för att göra praktik, VFU eller uppsats i Europa. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Mer information om Erasmus+stipendium

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Åker du på utbytesstudier inom Erasmus+ får du automatiskt information om hur du ansöker om detta stipendium. 

Mer information om Erasmus+stipendium