Under din studietid finns en rad möjligheter att söka stipendier. Här hittar du information om områdes- och fakultetsbundna stipendier, stipendier för utlandsstudier samt vilka stipendiedatabaser som finns tillgängliga för dig som student vid Malmö universitet.

Vem kan söka stipendier

Studiestipendier kan sökas före man påbörjar en utbildning men oftast söker man under pågående utbildning. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande.

Vilka stipendier finns att söka

Det finns en rad olika söktjänster och databaser som sammanställer vilka stipendier som finns att söka.För Global Grant databasen krävs att du loggar in med ditt datorid och lösenord. De övriga är databaserna och söktjänsterna kräver ingen inloggning. 

Information om aktuella stipendier som kommer till universitetet anslås på anslagstavla vid receptionen på Studentcentrum, Neptuniplan 7. 

Områdes- och fakultetsbundna stipendier

Stipendier vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus eller Nordplus.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten där du bland annat motiverar hur ett stipendium skulle kunna gynna dig i din yrkesroll som sjuksköterska och varför du behöver ett finansiellt stöd.

Ansökningsblankett för utbytesstudier på sjuksköterskeprogrammet

Ansökan skickas till

Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stipendier vid Fakulteten för lärande och samhälle

Studenter inom lärarprogram eller Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö universitet kan ansöka om stipendier. 

Behörighetskrav

Förtydliga vilka stipendier och hur många av de olika som finns (ledigkungörelse för höst 2019). 

Ansökningsperioder

Vårtermin: 15 mars - 15 april
Hösttermin: 15 september - 15 oktober
För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Så ansöker du 

Du ansöker inte till ett specifikt stipendium. Du gör en generell ansökning till de stipendier som är tillgängliga. Elektroniskt ansökningsformulär. Eventuell bilaga till ansökan ska göras kortfattad. Handläggare för stipendier har enbart tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok för Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom, utbytesstudier, tillgodoräknande etcetera måste du styrka detta genom bilaga (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte, läkarintyg).

Länk till ansökningsformulär när ansökningsperioden börjar. 

Bilagor skickas till

Malmö universitet
Studentcentrum
Susanne Sjögren
205 06 Malmö

Val av stipendiater

Stipendiekommittén tar fram förslag över stipendiater. Rektor fattar beslut.

Principer vid fördelning av stipendier

Information om behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen eller dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.

Kontaktperson

Frågor om ansökan kontakta Susanne Sjögren 

Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle på Malmö universitet kan under höstterminen ansöka om stipendier. Medel delas ut från två olika fonder: Beijers Premiefond Maskinavdelningen samt Premie- och stipendiekassan. 

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Länk till ansökningsformulär när ansökningsperioden börjar. 

Bilagor skickas till

Malmö universitet
Studentcentrum
Susanne Sjögren
205 06 Malmö

Beijers premiefond Maskinavdelningen

Stipendier à 10.000 kr delas ut till studerande med särskilt goda studieresultat inom det maskintekniska ämnesområdet. Stipendiet är avsett för studenter som är antagna och bedriver studier på programmen:

 • Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
 • Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
 • Datateknik och mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
 • Byggingenjör 

Premie- och stipendiekassan

Total stipendiesumma uppgår till 17 500 kr som antingen kan delas ut i en post eller delas upp på flera mindre. Detta bestäms utifrån inkomna ansökningar. Stipendiets syfte är att uppmuntra och stödja studenter. Premiering kan avse såväl individuella som gruppinsatser för:

 • examens- eller projektarbete utfört inom området
 • stöd i samband med studier utomlands
 • insatser för att stärka utbildningens anseende
 • insatser för god sammanhållning inom utbildningen.

Behandling av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan, fram till dess att beslut fattats om stipendietilldelning, ta tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter om personnummer och utbildningsinformation kommer Malmö universitet att kontrollera dina studieresultat. Uppgifterna kommer att behandlas fram till tre veckor efter ansökningstidens utgång varefter beslut om stipendietilldelning fattas och uppgifterna kommer då att bevaras tills beslut om gallring fattats i enlighet med kraven på oss som myndighet.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Marianne Hedstigen eller dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Datainspektionen.

Kontaktperson

Frågor om ansökan till Susanne Sjögren

Stipendier för praktik eller uppsats utomlands

Det finns en rad olika möjligheter att söka stipendier under din studietid. Erasmus+ praktikstipendium och Minor Field Studies är två alternativ som universitetet erbjuder. 

Minor Field Studies: stipendium för uppsats utomlands

Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. 

Behörighet och ansökan för MFS

Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. 

Så gör du din ansökan 

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. MFS-handläggaren kan eventuellt bistå med kontakter.

Ansökningsblankett och anvisningar på MFS webbsida 

Behörighetskrav för att kunna ansöka

 • Studera på kandidat/magister/masternivå , och använda sin MFS till att samla material till sin kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. (OBS! EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT).Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Inte tidigare ha fått ett SIDA- stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit.
 • Vara registrerad student vid Malmö universitet.
 • Uppsatsen får inte skrivas på svenska utan skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk(om detta godkänns av utbildningsansvarig).
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

Kontaktperson: kajsa.khanye@mau.se, MFS-handläggare på International Office.

Erasmus+ praktikstipendium i Europa

Passa på att utnyttja denna möjlighet till stipendium för din praktik, VFU eller uppsats i Europa. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du förväntas praktisera heltid under hela perioden. Det finns olika möjligheter för dig att ansöka om stipendiet.

 • Inom ramen för en praktikkurs eller VFU vid Malmö universitet, där du tillbringar din praktik eller VFU på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa.
 • Utanför ditt ordinarie program vid Malmö universitet. Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program, till exempel mellan två terminer.
 • Du kan ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat som så kallad 'recent graduate'.
 • Inom ramen för ett examensarbete/uppsats. Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Malmö universitet och examineras i Malmö men bedriver datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag eller en organisation i Europa.

1. Hitta praktikplats

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendiet är det upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. 

Länder godkända för praktik 

 • De 28 EU-länderna och deras regioner
 • EES-länderna Island, Lichtenstein, Norge
 • Nordmakedonien och Turkiet

Schweiz är för närvarande inte med i Erasmus+ och är därmed inte ett godkänt land för Erasmus+-stipendium.

2. Behörighetskrav

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö universitet
 • Utlandsvistelsen måste vara minst 2 månader (60 dagar)
 • Utlandsvistelsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (förutom vid s.k. 'recent graduate')
 • Vid ansökningstillfället ska du inte ha tagit ut examen
 • Utlandsvistelsen ska bedrivas i ett land som är godkänt för Erasmus+-stipendium
 • Under utlandsvistelsen måste du vara bosatt i det land där din praktik/VFU/uppsats äger rum. Detta gäller även vid vistelse i Danmark
 • Utlandsvistelsen måste genomföras i ett land annat än där studenten studerar eller har sitt boende under studierna.
 • Prioritet ges åt studenter som läst minst ett års universitetsstudier vid Malmö universitet vid tidpunkt för avresa.
 • Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik

För att vara behörig ska du även acceptera följande krav:

 • Att fylla i en studentrapport snarast efter avslutad utlandsvistelse
 • Att inkomma med ett Traineeship Certificate snarast efter avslutad utlandsvistelse
 • Att utföra två online-språktester
 • Att aktivt delta vid olika informationstillfällen efter avslutad utlandsvistelse

3. Ersättning i form av stipendium

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Malmö universitet.

Hur sker utbetalningen?

Stipendiet betalas ut i två delar. 70 % av stipendiet betalas ut när alla kontrakt är underskrivna. Resterande 30 % betalas ut efter avslutad period, efter att du fyllt i en utvärdering, gjort två språktest samt inkommit med ett Traineeship Certificate (intyg) från företaget/organisationen.

Stipendiebelopp 2018/19

Stipendiebeloppet varierar beroende på levnadskostnaderna i värdlandet. De behöriga länderna är indelade i två olika grupper. Det utbetalda dagsbeloppet varierar beroende på programlandet. Exempel:

 • Praktik i Tyskland i 90 dagar. 90 x €18,5 = €1665
 • Praktik i Storbritannien i 90 dagar. 90 x €20,50 = €1845

Grupp 1 - Programländer med högre levnadskostnader

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Lichtenstein
 • Luxemburg
 • Norge
 • Storbritannien

Grupp 2 - Programländer med lägre levnadskostnader

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nordmakedonien
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Polen
 • Rumänien
 • Spanien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tyskland
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern
 • Österrike

4. Så ansöker du

Vi tar emot ansökningar löpande och din ansökan om Erasmus+-stipendium gör du först när du har ordnat en heltidspraktik, VFU eller uppsats hos en godkänd organisation eller företag, i ett godkänt Erasmus+-land. Din kompletta ansökan måste vara inlämnad till International Office senast två veckor innan utlandsvistelsen påbörjas, men skicka gärna in din ansökan så tidigt som möjligt. Stipendium beviljas inte retroaktivt och medlen är begränsade. 

Det finns tre olika steg som behöver fullbordas innan du kan lämna in din ansökan. 

1. Gör din ansökan i MoveON-databasen

Du loggar in i MoveON med din datoridentitet. Fyll i alla obligatoriska fält. Datum för vistelsen i MoveON måste överensstämma med datum i Learning Agreement for Traineeship (se nedan).

Har du redan fyllt i MoveON för den aktuella vistelsen så behöver du inte göra en ny ansökan online för stipendiet. Du bifogar då en kopia av den PDF som du fick genom första ansökan. Datera och skriv under ansökan.

2. Intyg för att säkra att din praktik/VFU eller uppsats har akademisk koppling

Är din praktik/VFU/uppsats poänggivande behöver du endast bifoga ditt "avtal" mellan Malmö universitet och företaget/organisationen.  Ett så kallat Confirmation of Internship.

Är din praktik/VFU/uppsats inte poänggivande krävs ett signerat intyg från kurs-/programansvarig för dina nuvarande studier. Detta för att säkra att vistelsen har akademisk koppling till studierna och att praktiken/VFU/uppsatsen passar in i den examen som du studerar för eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till.

Intyg för icke poänggivande praktik, VFU eller uppsats 

3. Dokument för lärandemål - Learning Agreement for Traineeships 

Detta dokument ska fyllas i tillsammans med din värdorganisation/ditt värdföretag. I dokumentet ska det bland annat framgå vilka arbetsuppgifter du ska utföra och ett förväntat resultat och erfarenheter av din vistelse.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships

 • Fyll i sida 1-2 i dokumentet under rubriken "Section to be completed before the mobility".  Dokumentet ska signeras för hand av dig och handledaren på din värdorganisation/ditt värdföretag. 
 • Ditt learning agreement ska in signeras av Malmö universitet innan du lämnar in ansökan. Signatur på learning agreement sker efter att din ansökan är inlämnad, om den godkänns. 
 • Notera: Om du dock ansöker som alternativ 3, Inom ramen för ett examensarbete/uppsats, då ska signatur rörande 'Responsible person at the Sending Institution' vara din uppsatshandledare vid Malmö universitet.

4. Lämna in din ansökan

Det finns två alternativ för att lämna in din ansökan.

 • Mejla din kompletta ansökan till Rebecca Arklöf som en scannad PDF-fil.
 • Alternativt lämna in din kompletta ansökan till receptionen i Studentcentrum. (Be i så fall receptionen att stämpla din ansökan med dagens datum när du lämnar in den.)  

Har du blivit antagen till studier utomlands sök Erasmus+ stipendiet

Gör du ett studentutbyte inom Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott har du möjlighet att ansöka om  Erasmus+-studentstipendiet, stipendiet baseras på vilket land du åker till i ditt utbyte och antal dagar du är på utbyte.

Erasmus+ för studier utomlands

Ett studentutbyte inom Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott, innebär en avgiftsfri studieplats vid ett partneruniversitet under 3-12 månader (beroende på avtalets utformning). Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiebidrag och studielån och har dessutom rätt till ett mindre stipendium. Erasmus+-studentstipendiet baseras på vilket land du åker till och antal dagar du är på utbyte.

Vilka länder ingår i Erasmus+

I Erasmus+ deltar alla EUs medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein, Norge. 

Vem kan ansöka om Erasmus+-stipendium för utbytesstudier

Endast studenter tilldelade en utbytesplats inom Erasmus+-programmet är behöriga att ansöka om stipendiet. Du måste alltså först ansöka om utbytesstudier. Alla utbytesplatser inom Erasmus+ utlyses på varje fakultet/område två gånger per år. Titta därför på utlysningen av lediga studieplatser på ditt område för att få mer information om vilka partneruniversitet du kan söka till. Sista ansökningsdag inför utbyte under höstterminen är 15 mars, respektive 15 oktober inför utbyte under vårterminen.

Studenter med en funktionsnedsättning kan tilldelas ett högre stipendiebelopp för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs.

Studenter som åker på utbytesstudier med medföljande barn har möjlighet att ansöka om ett särskilt tillägg.

De studenter som har tilldelas en utbytesplats inom Erasmus+-programmet får information om ansökningsprocessen för stipendiet.

Du kan tilldelas Erasmus+-stipendium för studier och/eller praktik max 12 månader per studienivå. Du kan alltså åka hur många gånger som helst under hela din utbildning så länge du inte passerar 12 månader totalt per nivå; 12 månader för kandidat, 12 månader för master, 12 månader för doktorand.

Stipendiesumma

Stipendiesummorna är från 310-420 EURO/månad (läsåret 2017/2018).

Mer information om Erasmus+

Stipendier inom HR och ledarskap

Stiftelsen PAUSE delar ut ett stipendium om 100.000 SEK inom HR och ledarskap.
Ansök senast 11 oktober 2019. 

Stipendiet riktar sig till dig som har universitetsexamen och praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även till studenter med arbetslivserfarenhet från området. 

Läs mer om stipendiet här