Detta kan du göra om du blir utsatt, din rätt till hjälp och stöd, utredning, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Du som ansöker till eller är antagen som student vid Malmö universitet ska känna att du hör hemma här – oavsett kön, etnicitet, könsidentitet eller könsuttryck, social bakgrund, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder, eller religion eller annan trosuppfattning.

Kränkande särbehandling på universitetet

Kränkande särbehandling och trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier ska inte förekomma på Malmö universitet. Universitetet ska agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt. Detta gäller student som utsätter andra studenter eller någon anställd på universitetet, liksom studenter som känner sig utsatta av en lärare eller annan anställd.

Riktlinje för universitetets hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier mot medarbetare eller student (pdf, box)

Exempel på kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Kränkande särbehandling är handlingar i lärandemiljön som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller socialt utanförskap. Exempel på detta kan vara att studenter vid ett grupparbete exkluderar eller fryser ut någon, eller kallar någon för öknamn.

Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta kan till exempel vara att göra svepande bedömningar om personer efter deras (förmodade) etniska tillhörighet.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ovälkomna komplimanger eller att tafsa på någon kan vara exempel på sexuella trakasserier.

Diskrimineringsgrunder (do.se)

Detta kan du som student göra om du blir utsatt

Det första du kan göra är att informera den som utsätter dig för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier om att du upplever dig utsatt och att du vill att handlingarna upphör. Du kan också be någon som du har förtroende för att prata med den som du känner dig utsatt av.

Nästa steg är att informera någon anställd vid din institution eller på övriga universitetet för att universitetet ska kunna utreda det inträffade. Du kan vända dig till din lärare, programansvarig, studievägledare, prefekt eller annan medarbetare.

Skriv också ner tid och plats och vad som har hänt, och hur du upplevde det.

Du har rätt att få hjälp och stöd

Om du som student har blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier, eller upplevt att andra har utsatts, så kan du få stöd och hjälp av samordnaren för lika villkor. 

Du som har blivit utsatt kan också ta kontakt med studentkåren. Om du vill prata om det du upplevt kan du boka tid för samtal hos Studenthälsan.

Kontakta samordnare för lika villkor Lena Örnberg (formulär)

Studenters rätt i högskolan (DO.se)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en e-guide som vänder sig till dig som är student. Här kan du lära dig mer om ditt skydd mot diskriminering som student, och vad du kan göra om du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. 

 Studenters rätt i högskolan på DO.se

Universitetet har skyldighet att utreda

Alla anställda vid universitetet har en skyldighet att agera så snart de får kännedom om att en student kan ha utsatts för trakasserier.

Så här går en utredning till

Universitetet ska göra en utredning även när misstanken grundar sig på ryktesspridning eller anonyma muntliga eller skriftliga påståenden. Det är den som ansvarar för utbildningen som också har ansvar för att utredningen genomförs, och detta är oftast prefekten.

Utredningen börjar vanligtvis med att den ansvariga utredaren pratar med den som känner sig utsatt och med den eller de som har pekats ut. Alla berörda ska ges möjlighet att ge sin version av vad som har inträffat.

Det kan vara svårt att utreda och vidta specifika åtgärder om den som känner sig utsatt vill vara anonym. Utredningen kan då leda fram till generella och förebyggande åtgärder.

När utredaren har samtalat med berörda och samlat in annan relevant information görs en analys. Därefter skrivs en rapport, som också ska innehålla information om eventuella åtgärder som vidtagits under utredningens gång.

Om ansvarig chef bedömer att det förkommit kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska hen besluta om eventuella åtgärder. Åtgärder kan genomföras på såväl individuell som gruppnivå liksom på organisationsövergripande nivå.

När utredningen avslutas ska både den som anser sig ha blivit utsatt och den som utpekats informeras. Universitet ska också följa upp utredningen för att försäkra sig om att lärandemiljön är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Universitetets ansvar enligt DO

Malmö universitet är som utbildningsanordnare skyldig att återkommande undersöka om det finns risker för diskriminering. Riskerna ska sedan analyseras och åtgärdas, och därefter följas upp. Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering ska göras inom fem olika områden: Antagning och rekrytering, Examinationer och bedömningar, Studiemiljö, Studier och föräldraskap, Undervisningsformer och organisering.

Universitetets ansvar för aktiva åtgärder på DO.se