Säkerhet, studentombud, plagiat och fusk, omprövning av betyg, alkohol och droger, klagomål och styrdokument. Här samlas information om viktiga frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter som student.

Säkerhet

Som student ska du känna att miljön är anpassad till dig och till din situation. På Malmö universitet arbetar vi för att uppnå en bra lärandemiljö och för att förebygga och förhindra risker för ohälsa bland studenter. Prefekten är högsta chef på institutionerna och har ansvar för studenters arbetsmiljö och säkerhet vid institutionen.

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar av arbetsmiljön för studenter är du välkommen att kontakta prefekten vid den institution du studerar vid (på OD vicedekan). Du kan även kontakta studentkårernas ombud, som deltar i universitetets arbetsmiljöarbete.

Studentkårernas ombud

Hälsa och samhälle (HS)

Gao Jie, ombudhs@malmostudenter.se
Telefon: 070-757 75 63

Kultur och samhälle (KS)

Damilare Latinwo, ombudks@malmostudenter.se 
Telefon: 070-757 75 67

Lärande och samhälle (LS)

Yasemin Aydinkal, ombudls@malmostudenter.se
Telefon: 070-757 75 68

Teknik och samhälle (TS)

Samuel Bakare, ombudts@malmostudenter.se
Telefon: 070-757 75 69

Odontologiska studentkåren

Katja Schmidt, viceordforande@kaftis.se

Plagiat och fusk

Att plagiera innebär att en student använder innehållet i en annan persons verk och får det att framstå som eget. Det kan handla om textlikhet, strukturlikhet eller idélikhet. Även om du beskriver en författares tankar och slutsatser med egna ord, måste du ange källan.

Följande bör normalt innebära grundad misstanke om vilseledande plagiering:

  • Att beskriva/förklara någon annans idé/text med sina egna ord utan källhänvisning.
  • Ordagrann avskrift utan citattecken (med eller utan källhänvisning).
  • Att skriva text med eller utan källhänvisning som är allt för lik originalet för att kunna anses vara självständigt formulerad.

Åtgärder vid upptäckt plagiat och fusk

De disciplinära konsekvenserna för studenter som avslöjas med fusk kan bli allvarliga. Antingen leder det till en varning eller avstängning.

Mer om plagiat och fusk

Självplagiering

Självplagiat innebär att man återanvänder sina egna texter utan att tydligt hänvisa till den text som återanvänds. Eget examinerat arbete från annat sammanhang, exempelvis examensuppsats eller hemtentamen ska behandlas som källa och anges med källhänvisning.

Plagiatkontroll via Ouriginal

För att upptäcka plagiat och fusk i skrivna rapporter och uppsatser använder Malmö universitet bland annat det automatiska systemet Ouriginal. Ouriginal fungerar genom att det skrivna dokumentet automatiskt skannas och kontrolleras mot internetkällor, kurslitteratur och tidigare studentmaterial.

Ouriginal reagerar på om det finns likheter i innehållet. Det är upp till den examinerande läraren att gå igenom Ouriginalanalysen och även göra en manuell jämförelse mellan studentens tentamen/text och de texter som studentens text liknar. Om examinerande lärare ser att det finns en grundad misstanke om disciplinförseelse i form av plagiat har examinatorn en skyldighet att anmäla detta till rektor vid Malmö universitet.

Att hjälpa någon annan att fuska

Det betraktas även som fusk att hjälpa någon annan att fuska. En student som låter någon annan kopiera ens svar kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd.

Omprövning av betyg

Ett betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan ett betygsbeslut rättas om det förekommit skrivfel eller liknande, eller om betygsbeslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter (regleras i Förvaltningslagen och Högskoleförordningen).

Fakulteter har olika och egna rutiner för omprövning och rättelse av betyg. I första hand ska du alltid vända dig till din lärare med begäran om omprövning eller rättelse.

Omprövning – vissa fakulteter

Hälsa och samhälle

Begäran om omprövning och rättelse av betyg vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Odontologiska fakulteten

Om du vill ha en omprövning av flera frågor i en tentamen ska du skicka in en blankett per fråga.

Begäran om omprövning av betyg vid Odontologiska fakulteten

Alkohol, narkotika och dopning

Malmö universitet ska erbjuda en studiemiljö som är fri från alkohol, narkotika och dopningsmedel samt ge stöd och hjälp i alkohol- och drogrelaterade frågor till studenter som behöver det.

Riktlinjer för hantering av alkohol, narkotika och dopingmissbruk för studenter

Rutiner för klagomål

Om du har klagomål med hänvisning till studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet kan du få din sak prövad. Grundprincipen är att studentklagomål inom fakulteten ska lösas av respektive fakultet. Du som student som har ett klagomål ska därför i första hand vända dig till berörd lärare för att få saken utredd. Studentkåren Malmö har studentombud som du också kan söka stöd och hjälp hos, ett stöd som inte kräver medlemskap i studentkåren.

Styrdokument