Här samlas information och dokument om juridiska frågor som rör dig som är student. Det kan gälla regler för likabehandling, tentamen och plagiat samt policydokument för studentinflytande på universitetet och vilka som är dina skyldigheter och rättigheter.

Jämställdhet och lika villkor

Malmö universitet arbetar utifrån fem olika områden för att förebygga diskriminering och se till att alla studenter behandlas lika. Arbetet med jämställdhet och lika villkor utgår främst från diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Universitetet ska arbeta för att utbildningarna attraherar alla sökande. Det innebär till exempel att:

 • Kommunikationen på webbplatserna ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Marknadsföring av utbildningar ska göras på ett inkluderande och tillgängligt sätt.
 • Malmö universitet ska arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Enligt diskrimineringslagen ska kursplaner och bedömningar inte riskera att diskriminera någon. Exempel på detta är att:

 • Examinationer ska vara tillgängliga, vilket kan innebära att studenter examineras på olika sätt eller med individuellt stöd och anpassningar.
 • För att minska risken för diskriminering vid bedömning av skriftlig tentamen bör anonyma tentamen användas.

I den fysiska studiemiljön ingår till exempel lokaler, hjälpmedel och utrustning. Den psykosociala studiemiljön innebär bland annat tilltal och bemötande. Exempel på områden som universitetet arbetar aktivt med är:

 • Lokalerna ska vara inkluderande och tillgängliga.
 • Alla lärare ska ta ansvar för att undervisningen är tillgänglig.
 • Universitetet ska arbeta för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier.

Universitetet ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det kan bland annat innebära att:

 • Studenter som är föräldrar ska, med hänsyn tagen till respektive utbildnings särskilda förutsättningar, ges möjlighet att förena verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik med föräldrarollen.
 • Utbildningsplaner och kursplaner ska vara tillgängliga senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.
 • Schema för kursen ska vara publicerat senast fyra veckor innan kursstart för att föräldrar ska kunna planera för till exempel barnomsorg.

Föreläsningar, grupparbeten, seminarier och online-kurser ska genomföras så att alla studenter har likvärdiga villkor att tillgodogöra sig utbildningen. Exempel på detta kan vara:

 • För att öka tillgängligheten ska utbildningsplaner och kursplaner vara tillgängliga senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.
 • Vid tentamen och omtentamen ska studenter erbjudas varierade tider och veckodagar för att säkerställa att ingen student missgynnas.

Likabehandling av studenter

Alla studenter ska ha samma rättigheter och möjligheter. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är helt oacceptabla och ska inte förekomma på Malmö universitet. Därför ska universitetet agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt.

Detta kan du som student göra om du blir utsatt

 • Informera den som utsätter dig för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier om att du upplever dig kränkt och att du vill att det upphör. Du kan också be någon du har förtroende för att prata med den som du känner dig kränkt eller trakasserad av.
 • Anteckna tid, plats och vad som hände, vad som sades och hur du upplevde det. Fanns det någon annan där som också kan ha sett eller hört något?
 • Berätta om vad som hänt för någon du har förtroende för så att du kan undvika att bära på upplevelsen ensam.
 • Informera någon anställd vid din institution eller på övriga universitetet för att utreda det inträffade.

Anmälan av trakasserier

Du kan vända dig till din lärare, programansvarig, prefekt eller annan medarbetare om du upplever att du varit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Utbildningen är därefter skyldig att starta en utredning för att undersöka vad det är som har hänt.  

Efter utredningen fattas ett beslut i ärendet. Det kan antingen betraktas som avslutat, eller innebära ett ställningstagande om vilka åtgärder som ska vidtas. Kommer utredningen fram till att den som har agerat kränkande kan komma att omfattas av rättsliga åtgärder överlämnas ärendet för handläggning. Handläggningen hanteras i den ordning som gäller för disciplinnämnden respektive personalansvarsnämnd. I andra fall kan följdåtgärder behöva vidtas. Till exempel av berörd dekan, prefekt eller av rektor, till exempel när förslag uppkommer som påverkar universitets arbete med aktiva åtgärder. Universitet ska också följa upp ärendet för att försäkra sig om att studiemiljön är fri från trakasserier och sexuella trakasserier. 

Universitetets skyldighet att utreda trakasserier

Alla anställda vid universitetet har en skyldighet att agera så snart de får information om eller på annat sätt uppmärksammat att en student kan ha utsatts för trakasserier eller kränkning.

Universitetet ska alltså göra en utredning även i de fall där misstanken om trakasserier eller kränkningar enbart grundar sig på exempelvis ryktesspridning eller anonyma muntliga eller skriftliga påståenden. Samma krav som ställs på universitetet gäller även uppdragsgivare, praktikförmedlare och motsvarande.

Det är den drabbade som avgör om handlingen eller beteendet som han/hon/hen utsätts för är kränkande. Om universitetet negligerar att agera vid ett misstänkt fall av trakasserier eller kränkning kan universitetet bli skadeståndsskyldig. Universitetet måste därför ha ett system som så effektivt som möjligt fångar upp de fall av trakasserier och kränkningar som eventuellt förekommer vid universitetet.

Stöd för dig som har blivit utsatt

Om du som student har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, eller upplevt att andra har utsatts, så kan du få stöd och hjälp av samordnaren för lika villkor, Lena Örnberg. Kontakta oss (formulär) så återkommer vi till dig på det sätt du föredrar (mejl eller telefon).

Du som har blivit utsatt kan också ta kontakt med Studentkåren Malmö eller Odontologiska studentkåren. Om du vill prata om det du upplevt kan du boka tid för samtal hos Studenthälsan.

E-guide: Studenters rätt i högskolan

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en e-guide som vänder sig till dig som är student. Här kan du lära dig mer om ditt skydd mot diskriminering som student, och vad du kan göra om du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. 

 Studenters rätt i högskolan på DO:s hemsida

Så upptäcks plagiat och fusk

Att plagiera innebär att en student använder innehållet i en annan persons verk och får det att framstå som eget. Till exempel genom att inte markera citat eller inte ange källa. Det kan till exempel handla om att texter, tabeller eller diagram används utan att källa anges. Men även om du beskriver en författares tankar och slutsatser med egna ord, måste du ange källan.

Plagiat är inte alltid avsiktligt utan kan handla om att studenter inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att frågan diskuteras och att både lärare och studenter är införstådda i vad som är vad.

Plagiatkontroll via Ouriginal (f.d. Urkund)

För att upptäcka plagiat och fusk i skrivna rapporter och uppsatser använder Malmö universitet bland annat det automatiska systemet Ouriginal. Ouriginal är ett helt automatiserat system mot plagiering. 

Ouriginal fungerar genom att det skrivna dokumentet automatiskt skannas och kontrolleras mot internetkällor, kurslitteratur och tidigare studentmaterial. Om ett dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna flaggar systemet för ett eventuellt plagiat.

Skillnaden mellan att otillåtet plagiera och att ta stöd i källor behöver bedömas från fall till fall. Ouriginal reagerar på om det finns likheter i innehållet. Men det är upp till den examinerande läraren att gå igenom resultatet och bedöma om det finns misstanke om plagiat. Om misstanke för plagiat finns har examinatorn en skyldighet att anmäla detta till rektor vid Malmö universitet. 

Åtgärder vid upptäckt plagiat

De disciplinära konsekvenserna för studenter som avslöjas med fusk kan bli allvarliga. Antingen leder det till en varning eller avstängning.

Om disciplinförseelse och vad som händer vid anmälan

Studiemiljö

Som student ska du känna att miljön är anpassad till dig och till din situation. På Malmö universitet arbetar vi för att uppnå en bra studiemiljö och för att förebygga och förhindra risker för ohälsa bland studenter. Prefekten är högsta chef på institutionerna och har ansvaret för studenternas arbetsmiljö och säkerhet vid institutionen.

Gör en felanmälan eller anmäl säkerhetsrisker i våra lokaler

Synpunkter på studiemiljön

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar av arbetsmiljön för studenter är du välkommen att kontakta prefekten vid den institution du studerar. Du kan även kontakta Studentkårens ombud, som deltar i universitetets arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsarbete vid universitetet

Som student har du en viktig uppgift i att engagera dig i din utbildning och påverka den i rätt riktning. Därför är det viktigt att du svarar på kursvärderingen. Det är den främsta formen för studentinflytande. Kursvärderingen ger dig möjlighet att ge synpunkter på vad som kan förbättras till lärare, kursledning och kommande års studenter. Kursutvärderingsprocessen är del av universitetets kvalitetsarbete.

Kursutvärderingsprocessen

Det är viktigt att formen och frågorna i kursvärderingen upplevs som relevanta. Här kan du som student vara medskapare. Kursvärdering behöver göras tillräckligt ofta för att ge konkreta resultat och förslag till förändring. Kursvärderingar ska sammanställas tillsammans med enkäter, diskussioner, temperaturmätning och muntlig utvärdering. Detta ska analyseras och återkopplas för att de ska uppfattas som verkligt studentinflytande.

Det utbildningsnära kvalitetsarbetet är i fokus på universitetet. Det vill säga det som händer inom- och kring kursen, mötet mellan lärare och student och mellan studenter. Ansvaret ligger på fakulteterna. Hög kvalitet och omsorg om kvaliteten på processen bidrar till ett kvalitetssystem som fungerar bra.

Malmö universitets verksamhet styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt högskolelagen ska verksamheten utformas så att vi når hög kvalitet i utbildning och forskning.  Kvalitetsarbetet är av gemensamt intresse för både studenter och medarbetare vid universitetet. 

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete

Omprövning av betyg

Fakulteter har olika rutiner för omprövning och rättelse av betyg. 

Detta gäller för din fakultet

Hälsa och samhälle

Begäran om omprövning av betyg görs till examinator, använd blanketten.

Begäran om omprövning och rättelse av betyg vid Fakulteten för hälsa och samhälle (PDF, box)

Kultur och samhälle

Begäran om omprövning av betyg görs direkt till examinator.

Lärande och samhälle

Begäran om omprövning av betyg görs till biträdande prefekt.

Institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle (mau.se)

Odontologiska fakulteten

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar felaktighet, till exempel ett räknefel, kan du begära omprövning av betyg. Begäran om omprövning skickas till studentadministrationen, använd blanketten. Specificera vilken fråga det gäller och motivera vad som är den uppenbara felaktigheten.

Begäran om omprövning av betyg vid Odontologiska fakulteten (PDF, box)

Teknik och samhälle

Begäran om omprövning av betyg görs direkt till examinator.

Alkohol, narkotika och dopning

Malmö universitet ska erbjuda en studiemiljö som är fri från alkohol, narkotika och dopningsmedel samt ge stöd och hjälp i alkohol- och drogrelaterade frågor till studenter som behöver det.

Riktlinjer för hantering av alkohol, narkotika och dopingmissbruk för studenter

Rutiner för klagomål

Om du har klagomål med hänvisning till Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet har du rätt att få din sak prövad. Grundprincipen är att studentklagomål inom fakulteten ska lösas av respektive fakultet. Du som student som har ett klagomål ska därför i första hand vända dig till berörd lärare för att få saken utredd. Studentkåren Malmö har studentombud som du också kan söka stöd och hjälp hos, ett stöd som inte kräver medlemskap i studentkåren.