Här samlas information och dokument om juridiska frågor som rör dig som är student. Det kan gälla regler för likabehandling, tentamen och plagiat samt policydokument för studentinflytande på universitetet och vilka som är dina skyldigheter och rättigheter.

Likabehandling av studenter

Alla studenter på Malmö universitet ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller är sexuella trakasserier är helt oacceptabla och ska inte förekomma på Malmö universitet. Därför ska universitetet agera, så snart någon får kännedom om att någon är utsatt.

Detta kan du som student göra om du blir utsatt

  • Informera den som utsätter dig för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier om att du upplever dig kränkt och att du vill att det upphör. Det är också möjligt att du ber någon du har förtroende för att prata med den som du känner dig kränkt eller trakasserad av.
  • Anteckna tid, plats och vad som hände, vad som sades och hur du upplevde det. Fanns det någon annan där som också kan ha sett eller hört något?
  • Berätta om vad som hänt för någon du har förtroende för så att du kan undvika att bära på upplevelsen ensam.
  • Informera någon anställd vid din institution eller på övriga universitetet för att utreda det inträffade, om det anses möjligt av dig. Det finns även möjlighet att göra en formell anmälan direkt till utredningsansvarig jurist, Hans Jonsson, på Malmö universitet. 

Anmälan av trakasserier

Du som student kan vända dig till din lärare, programansvarig, prefekt eller annan medarbetare om du upplever att du varit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Utbildningen är därefter skyldiga att starta en utredning för att undersöka vad det är som har hänt för att kunna vidta eventuella åtgärder. 

När utredningsansvariga får uppgifter om att en student kan ha blivit kränkt ska denne göra en bedömning av de uppgifter som framkommit. Undersökningen syftar till att få klarhet i om en utredning är nödvändig.

Ärendet tas vidare av sakkunniggrupp

Om den utredningsansvarige bedömer att formell utredning ska inledas ska ärendet presenteras för en särskild sakkunniggrupp. I gruppen, som ska ha rådgivande uppgifter, ingår chefen för universitetskansliet, som också är ordförande i gruppen, jurist vid universitetskansliet samt en studentrepresentant. Formella beslut rörande utredningsarbetet fattas av chef för universitetskansliet efter föredragning av juristen.

Beslut som fattas kan antingen vara att ärendet ska betraktas som avslutat eller innebära ett ställningstagande i frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra fortsatta kränkningar. Kommer utredningen fram till att den som har agerat kränkande kan komma att omfattas av rättsliga åtgärder överlämnas ärendet för handläggning i den ordning som gäller för disciplinnämnden respektive personalansvarsnämnd. I andra fall kan följdåtgärder behöva vidtas av berörd dekan, prefekt eller av rektor – t ex när förslag uppkommer som påverkar arbetet med universitetets likabehandlingsplaner.

Ytterligare information kan fås av Hans Jonsson som är jurist vid universitetets kansli och utredningsansvarig i Sakkunniggruppen.

Stöd för dig som har blivit utsatt

Den som har blivit utsatt kan söka stöd hos studentkåren eller hos Studenthälsan. Studenthälsan har sekretess och lämnar därmed inte vidare några uppgifter. Även den som vill ha råd och stöd utan att en anmälan görs (och därmed starta en utredning) kan vända sig till Studenthälsan eller Studentkåren som är undantagna från utredningsskyldigheten.

Universitetets skyldighet att utreda trakasserier

Alla anställda, med undantag för Studenthälsan och studievägledningen på grund av sekretess, vid universitetet har en skyldighet att agera så snart de får information om eller på annat sätt uppmärksammat att en student kan ha utsatts för trakasserier eller kränkning.

Malmö universitet är alltså skyldig att göra en utredning även i de fall där misstanken om trakasserier eller kränkningar enbart grundar sig på ryktesspridning, anonyma muntliga eller skriftliga påståenden eller andra omständigheter. Samma krav som ställs på universitetet gäller även uppdragsgivare, praktikförmedlare och motsvarande.

Det är den drabbade som avgör om handlingen eller beteendet som han/hon/hen utsätts för är kränkande. Om universitetet negligerar att agera vid ett misstänkt fall av trakasserier eller kränkning kan universitetet bli skadeståndsskyldig. Universitetet måste därför ha ett system som så effektivt som möjligt fångar upp de fall av trakasserier och kränkningar som eventuellt förekommer vid universitetet.

Onlineutbildning: Studenternas rätt i högskolan

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en onlineutbildning som vänder sig till dig som är student. Utbildningen belyser frågor gällande diskriminering, bemötande och normkritiskt arbete. 

 Utbildningen Studenters rätt i högskolan på DOs hemsida

Så upptäcks plagiat och fusk

Att plagiera innebär att en student använder innehållet i en annan persons verk och får det att framstå som eget, utan att markera citat eller ange källa. Det kan till exempel handla om att texter, tabeller eller diagram används utan att källa anges. Men även om du beskriver en författares tankar och slutsatser med egna ord, måste du ange källan.

Plagiat är inte alltid avsiktligt utan kan handla om att studenter inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att frågan diskuteras och att både lärare och studenter är införstådda i vad som är vad.

Plagiatkontroll via Urkund

För att upptäcka plagiat och fusk i skrivna rapporter och uppsatser använder Malmö universitet bland annat det automatiska systemet Urkund. Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering. 

Urkund fungerar genom att det skrivna dokumentet automatiskt skannas och kontrolleras mot internetkällor, kurslitteratur och tidigare studentmaterial. Om ett dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna flaggar systemet för ett eventuellt plagiat.

Skillnaden mellan att otillåtet plagiera och att ta stöd i källor behöver bedömas från fall till fall. Urkund reagerar på om det finns likheter i innehållet. Men det är upp till den examinerande läraren att gå igenom resultatet och bedöma om det finns misstanke om plagiat. Examinatorn måste därefter anmäla ett disciplinärende till disciplinnämnden som avgör vad som är plagiat. 

Åtgärder vid upptäckt plagiat

  • De disciplinära konsekvenserna för studenter som avslöjas med fusk kan bli allvarliga. Antingen leder det till en varning eller avstängning.
  • Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter att det har skett. Beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.
  • Både rektor och disciplinnämnden vid Malmö universitet får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få rektors beslut om varning omprövat av disciplinnämnden. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Studiemiljö

Som student ska du känna att miljön är anpassad till dig och till din situation. På Malmö universitet arbetar vi för att uppnå en bra studiemiljö och för att förebygga och förhindra risker för ohälsa bland studenter. Prefekten är högsta chef på institutionerna och har ansvaret för studenternas arbetsmiljö och säkerhet vid institutionen.

Gör en felanmälan eller anmäl säkerhetsrisker i våra lokaler

Synpunkter på studiemiljön

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar av arbetsmiljön för studenter är du välkommen att kontakta prefekten vid den institution du studerar. Du kan även kontakta Studentkårens ombud, som deltar i universitetets arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsarbete vid universitetet

Kursutvärderingsprocessen

Som student har du en viktig uppgift i att engagera dig i din utbildning och påverka den i rätt riktning. Därför är det viktigt att du svarar på kursvärderingen. Det är den främsta formen för studentinflytande och ger dig som student möjlighet att ge synpunkter på vad som kan förbättras till lärare och kursledning, men även till kommande års studenter. Kursutvärderingsprocessen är del av universitetets kvalitetsarbete. 

Variation i utformningen är viktig precis som uppföljningen

Det är viktigt att formen och frågorna i kursvärderingen upplevs som relevanta. Här kan du som student vara medskapare. Kursvärdering behöver göras tillräckligt ofta för att ge konkreta resultat och förslag till förändring. Kursvärderingar tillsammans med olika typer av enkäter, diskussioner, temperaturmätning och muntlig utvärdering sammanställs, analyseras och återkopplas för att de ska uppfattas som verkligt studentinflytande.

Det utbildningsnära kvalitetsarbetet är i fokus på lärosätet, det vill säga det som händer inom och kring kursen, mötet mellan lärare och student – och mellan studenter. Ansvaret ligger på fakulteterna. Hög kvalitet och omsorg om kvaliteten på processen bidrar starkt till ett välfungerande kvalitetssystem.

Malmö universitets verksamhet styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska utformas så att vi når hög kvalitet i utbildning och forskning och att kvalitetsarbetet är av gemensamt intresse för både studenter och medarbetare vid universitetet. 

Här kan du läsa mer om kvalitetsarbetet

Fakultetsspecifik information om omprövning av betyg

En del fakulteter har specifik information och rutin gällande begäran om omprövning och rättning av betyg. Se till att ta del av det som gäller för just din fakultet. 

Begäran om omprövning och rättelse av betyg vid fakulteten för hälsa och samhälle

Rutiner för klagomål

Om du har klagomål med hänvisning till Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet har du rätt att få din sak prövad. Grundprincipen är att studentklagomål inom fakulteten ska lösas av respektive fakultet. Du som student som har ett klagomål ska därför i första hand vända dig till berörd lärare för att få saken utredd. Studentkåren Malmö har studentombud som du också kan söka stöd och hjälp hos, ett stöd som inte kräver medlemskap i studentkåren.

Lämna tips eller klagomål anonymt

Om du har fått signaler eller har misstankar om att något inte går rätt till kan du lämna tips anonymt till den så kallade visselblåsarfunktionen som finns på universitetet.

Om du önskar vara anonym

Om du vill lämna tips utan att vara anonym

  • skicka ditt meddelande i mejl till visselblasare@mau.se 
  • eller skicka brev till: Registrator, 205 06 Malmö.