Ansökan för utbytesstudier är öppen två gånger per år. När du ska ansöka beror på om du vill söka plats inom eller utanför Europa. Ta reda på vilka lediga platser som finns för din fakultet eller institution och påbörja din ansökan i tid. Vilken termin du kan åka på utbytesstudier tar du lättast reda på genom att titta i ditt programs utbildningsplan.

Ansökningsperioder

Höstens ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober. För ansökan till utbytesplatser utanför Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas ett fåtal platser inom Europa att söka för kommande vårtermin.

Vårens ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars. För ansökan till utbytesplatser inom Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas ett fåtal platser utanför Europa för nästkommande vårtermin.

Digital ansökan i MoveON

 • Ansökan sker på engelska.
 • Du loggar in med din datoridentitet och lösenord.
 • Du kan välja upp till fem universitet (studenter på GPS kan välja max fyra).
 • Bifoga alla obligatoriska bilagor.
 • Du kan påbörja din ansökan, spara och komma tillbaka. Börja i god tid. 
 • Tänk på deadline. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla samtliga bilagor.

För att MoveON ska fungera optimalt rekommenderar vi webbläsarna Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.

Gör din ansökan om utbytesstudier

Study Plan - vilka kurser du ska läsa på ditt utbyte

Din Study Plan är en del av din digitala ansökan som ska visa vilka kurser du vill läsa. Du ska fylla i en Study Plan för varje universitet du söker till. T.ex. om du söker till tre universitet gör du alltså tre olika Study Plans.

Mer om din Study Plan

Din Study Plan anger vilken riktning och intresseområden du har för dina studier. Du som söker till universitet utanför Europa kan behöva ansöka så tidigt som 1 1/2 år (3 terminer) före utbytet, vilket innebär att många universitet inte kommer att ha information tillgänglig om kurser som anordnas så långt fram i tiden.

Du kan i så fall använda de kurser som finns tillgängliga när du söker, för att visa exempel på vad du vill studera under ditt utbyte. Om du inte kan hitta relevanta kurser, kan du lista ämnen eller program som är intressanta för dig. 

Du ska hitta kurser, motsvarande 30 högskolepoäng, som kan relateras till din utbildning. De kursval du anger i din ansökan är inte absoluta. Skulle du bli nominerad kan dina kursval ändras många gånger innan du påbörjar ditt utbyte. Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Orientera dig i värdlärosätets kursutbud

Att hitta de kurser/ämnen som erbjuds tar vanligtvis lite tid, så ha tålamod och avsätt tid till att bekanta dig med universitetens webbsidor. 

 • Tips är att söka på universitetets namn + fact sheet för att få fram kursutbudet.
 • Leta efter inbound/incoming exchange.
 • Använd sökfältet och klicka dig vidare på sökord som exchange/visiting student.
 • Det finns ofta en startsida för utbytesstudenter som innehåller akademisk och praktisk information.
 • Leta efter benämningar som units/subjects/courses/modules. Ibland måste du klicka på specifika program för att komma åt olika delkurser.

Information om kursutbud finns ofta tillgänglig i lärosätets så kallade 'Fact Sheet'. Du hittar Fact Sheet för det lärosäte som du är intresserad av i Malmö universitets karta över partneruniversitet.

Malmö universitets karta över partneruniversitet 

För att se hur många poäng vid värduniversitetet som du behöver läsa för att motsvara heltidsstudier (30hp) kan du se listan över partneruniversitet utanför Europa.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa

Bilagor till din ansökan

Du ska bifoga följande bilagor till din digitala ansökan. Det är viktigt att du följer anvisningarna noggrant. Ansökningar som inte är fullständiga kommer inte att behandlas. 

1. Statement of purpose - Personligt brev

Ditt Statement of purpose är ett personligt brev, som högst är en A4-sida långt. Det är viktigt att du förklarar hur du tänkt kring dina kursval och motiverar hur de passar dina studieval och intressen. 

I brevet ska du motivera: 

 • varför du vill läsa utomlands
 • hur studierna relaterar till ditt huvudämne vid Malmö universitet
 • hur utbytet kommer utveckla dig både akademiskt och personligt
 • du ska även motivera dina val av samtliga universitet i brevet, genom att förklara varför du har valt dina alternativ. Du ska göra ett brev per ansökan, inte ett per universitet du söker till. 

Brevet ska skrivas på engelska om undervisningen vid det sökta universitet är på engelska. Om undervisningen är på ett annat språk ska du skriva brevet på det språket, men även bifoga en översättning till engelska. 

Du kan få tips och stöd via Malmö universitets karriärvägledning och workshops om personliga brev.

Karriärservice vid Malmö universitet

2. CV

Ditt CV ska skrivas på engelska och vara högst en A4-sida långt.

Det ska innehålla: 

 • relevant utbildning
 • arbetslivserfarenhet
 • övriga relevanta aktiviteter
 • valfritt: porträttfoto

Du ska inte bifoga betyg, arbetsintyg eller dylika handlingar som styrker ditt CV. Det begärs vid behov. Du kan även få tips och stöd via Malmö universitets karriärvägledning och workshops om CV-skrivande.

Karriärservice vid Malmö universitet

3. Dokument som styrker dina språkkunskaper

Det finns ibland en del språkkrav som du behöver uppfylla för att du ska kunna göra ditt utbyte. Läs mer om vilka dokument som krävs under behörighetskraven. 

Study Description - endast för dig som läser fristående kurser

Om du studerar fristående kurser måste du bifoga en Study Description, där du beskriver hur du planerar att ta ut examen från Malmö universitet och hur din utbytestermin passar in i din framtida examen.

Lämna in din ansökan

När du är nöjd med din digitala ansökan och bilagor sparar du och skickar in din ansökan i MoveON. Efter att du har skickat in ansökan kommer du att få ett kvitto i form av en PDF av din ansökan i systemet. Försäkra dig om att du får denna PDF och kontakta oss om några problem uppstår. P.g.a. COVID-19 behöver du inte lämna in någon utskriven version av din ansökan.

Deadline för din ansökan

Deadline är kl 24.00 (midnatt) den 15 mars respektive den 15 oktober.

Behörighetskrav 

Läs igenom de grundläggande behörighetskraven som du måste uppfylla för att du ska kunna ansöka till utbytesstudier. 

Allmänna behörighetskrav

 • Sökande ska vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid Malmö universitet/högskola (60 hp).
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande vara aktivt studerande vid Malmö universitet.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha avklarat minst 75 % av de studier som den sökande varit registrerad på såvida det inte föreligger särskilda skäl till att detta inte har uppnåtts.
 • De kurser som man ämnar läsa ska man kunna tillgodoräkna sig i sin examen vid Malmö universitet.
 • Studierna på partneruniversitetet ska bedrivas på heltid, motsvarande 30 högskolepoäng, och omfatta minst 3 månader (12 veckor).
 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs (om annat än engelska). Se nedan för utförligare information om språk vid utbytesstudier.
 • Den sökande ska bedömas som lämplig för utlandsstudier samt anses vara en god ambassadör för Malmö universitet.
 • Du som läser fristående kurser kan ansöka om utbytesstudier så länge du uppfyller behörighetskraven. Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Malmö universitet, vilket innebär att du måste bifoga en plan där du redogör för hur du planerar att ta ut din examen vid Malmö universitet.
 • Till detta kommer sedan att den sökande ska, vid tid för ansökan till partneruniversitetet (dvs efter ev nominering av sin fakultet), ha avklarat alla kurser som den sökande var registrerad på under föregående termin. Observera att detta krav kan skilja sig mellan olika fakulteter/områden, så kontrollera vad som gäller där du studerar.

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att efter hemkomsten utvärdera utbytet för framtida studenters skull.
 • Att efter hemkomst medverka vid olika informationstillfällen om utbytesstudier för att dela med dig av dina erfarenheter.
 • Studieplatserna är öppna för studerande inom grundutbildning och forskarutbildning.
 • För utbytesstudier inom Erasmus+ gäller särskilda krav i samband med ansökan om Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Behörighetskrav för Linnaeus-Palme:

Utöver ovanstående grundläggande krav gäller följande:

 • Sökanden ska vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Utöver ovanstående grundläggande krav gäller följande inom Erasmus+:

Studenten måste åka på utbyte i ett annat land än landet där lärosätet ligger (Sverige) eller där studenten bor. Studenter kan inte pendla till utbytesstudier, t.ex. från Malmö till Danmark, utan måste bosätta sig i landet där utbytesstudierna sker.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Språkkrav vid utbytesstudier

För att vara behörig att söka ett utbyte behöver du uppfylla de behörighetskrav som ställs av det värduniversitet dit du söker en plats. Kom ihåg att vissa universitet kan kräva att dina meriter är yngre än en viss ålder. Du kan se detaljerad information för respektive plats i utlysningen.

Om inget annat uppges i utlysningen för platser i Australien, Nordamerika och Asien så behöver du uppvisa något av följande:

 • Avgångsbetyg i Engelska B från svenskt gymnasium med minst betyget VG eller avgångsbetyg i Engelska 6 från svenskt gymnasium med betyget A, B eller C
  alternativt 
 • Avgångsbetyg i English B från IB (International Baccalaureate) med minst betyget 4
 • TOEFL/IELTS test (inte äldre än två år vid tiden för ansökan till värdlärosätet) med ett resultat som är godkänt av värduniversitetet. Se respektive universitets hemsida för vilket test de godtar och vad för resultat de kräver

Om du inte har giltigt betyg/testresultat vid ansökan, ska du skriva en plan för hur dessa språkkunskaper ska inhämtas före tiden för utresan. Exempel är att läsa upp betyget på Komvux, alternativt göra TOEFL/IELTS test. Giltigt betyg/testresultat ska lämnas in vid terminsstart terminen innan studenten ska åka på utbytet.

Språkkrav vid Erasmus+ 

 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.
 • För vissa utbytesplatser kan partneruniversitetet komma att kräva formella kvalifikationer på undervisningsspråket. Se den aktuella utlysningen för information om varje universitet.

Språkkrav vid Linnaeus-Palme

Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.

Språkkrav vid Nordplus

Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, vanligen danska, norska eller svenska.

Språkkrav vid universitet där undervisningsspråket är annat än engelska

Om du söker till ett universitet där undervisningsspråket är ett annat än engelska, måste du bifoga:

 • Dokument som styrker dina kunskaper i landets språk. Exempelvis ett intyg från en språkskola eller resultat från ett språktest.
 • Om du inte har något intyg kan du i ditt Statement of Purpose berätta hur du lärt dig språket samt redogöra för vilken nivå som du anser dig befinna dig på. Undantag är universitet som kräver officiella intyg (se utlysning för specifika krav).

Kriterier vid bedömning av ansökningar

 • Akademiska meriter 
 • Personlig motivering
 • Språkkunskaper
 • Kursval och möjligheter till tillgodoräknande.

Om det inkommer fler ansökningar än antalet tillgängliga utbytesplatser kommer ansökningarna att jämföras. Akademiska meriter och kursval kommer att ses över men även motivationsbreven (Statement of Purpose) kommer att bedömas tillsammans med studenternas språkkunskaper. 

Frågor om ansökan eller bilagor

Har du frågor kring din ansökan, bilagor eller annat. Kontakta handläggaren på din fakultet/institution.

Kontaktuppgifter till din internationella handläggare