Ansökan för utbyte är öppen två gånger per år. När du ska ansöka beror på om du vill söka plats inom eller utanför Europa. Ta reda på vilka lediga platser som finns för din fakultet eller institution och påbörja din ansökan i tid. Vilken termin du kan åka på utbytesstudier tar du lättast reda på genom att titta i ditt programs utbildningsplan.

Ansökningsperioder

Höstens ansökningsperiod: 10 oktober – 10 november. För ansökan till utbytesplatser utanför och inom Europa inför nästa läsår. 

Vårens ansökningsperiod: 15 februari – 15 mars. För ansökan till utbytesplatser inom Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas ett fåtal platser utanför Europa att söka.

Digital ansökan i MoveON

 • Ansökan sker på engelska.
 • Du loggar in med din datoridentitet och lösenord.
 • Du kan välja upp till fem universitet (studenter på GPS kan välja max fyra).
 • Bifoga alla obligatoriska bilagor.
 • Du kan påbörja din ansökan, spara och komma tillbaka. Börja i god tid. 
 • Tänk på deadline. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla samtliga bilagor.

För att MoveON ska fungera optimalt rekommenderar vi webbläsarna Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.

Gör din ansökan om utbytesstudier

"Study plan" – vilka kurser du ska läsa på ditt utbyte

Din "study plan" (studieplan) är en del av din digitala ansökan som ska visa vilka kurser du vill läsa. Du ska fylla i en studieplan för varje universitet du söker till. Om du söker till tre universitet skriver du alltså tre olika studieplaner.

Mer om din "study plan"

Din studieplan anger vilken riktning och intresseområden du har för dina studier. Du som söker till universitet utanför Europa kan behöva ansöka så tidigt som ett och ett halvt år (tre terminer) före utbytet, vilket innebär att många universitet inte kommer att ha information tillgänglig om kurser som anordnas så långt fram i tiden.

Du kan i så fall använda de kurser som finns tillgängliga när du söker, för att visa exempel på vad du vill studera under ditt utbyte. Om du inte kan hitta relevanta kurser, kan du lista ämnen eller program som är intressanta för dig. 

Du ska hitta kurser, motsvarande 30 högskolepoäng, som kan relateras till din utbildning. De kursval du anger i din ansökan är inte absoluta. Skulle du bli nominerad kan dina kursval ändras många gånger innan du påbörjar ditt utbyte. Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Orientera dig i värdlärosätets kursutbud

Att hitta de kurser/ämnen som erbjuds tar vanligtvis lite tid, så ha tålamod och avsätt tid till att bekanta dig med universitetens webbsidor. 

 • Tips är att söka på universitetets namn + "fact sheet" för att få fram kursutbudet.
 • Leta efter "inbound/incoming exchange".
 • Använd sökfältet och klicka dig vidare på sökord som exchange/visiting student.
 • Det finns ofta en startsida för utbytesstudenter som innehåller akademisk och praktisk information.
 • Leta efter benämningar som "units/subjects/courses/modules". Ibland måste du klicka på specifika program för att komma åt olika delkurser.

Information om kursutbud finns ofta tillgänglig i lärosätets så kallade "Fact Sheet". Du hittar "Fact Sheet" för det lärosäte som du är intresserad av i Malmö universitets karta över partneruniversitet.

Malmö universitets karta över partneruniversitet 

För att se hur många poäng vid värduniversitetet som du behöver läsa för att motsvara heltidsstudier (30 hp) kan du se listan över partneruniversitet utanför Europa.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa

Bilagor till din ansökan

Du ska bifoga följande bilagor till din digitala ansökan. Det är viktigt att du följer anvisningarna noggrant. Ansökningar som inte är fullständiga kommer inte att behandlas. 

1. Statement of purpose – personligt brev

Ditt "statement of purpose" är ett personligt brev, som högst är en A4-sida långt. Brevet ska vara teckenstorlek 10-12 med 1 radavstånd. Det är viktigt att du förklarar hur du tänkt kring dina kursval och motiverar hur de passar dina studieval och intressen. 

I brevet ska du: 

 • motivera hur du tänkt kring dina kursval och motivera hur de relaterar till dina studier vid Malmö universitet och dina intressen.
 • reflektera kring hur utbytet kommer utveckla dig både akademiskt och personligt.
 • motivera dina val av samtliga universitet i brevet, genom att förklara varför du har valt dina alternativ.
 • beskriva hur du hoppas att utbytet kommer att relatera till din framtida profession.
 • beskriva varför just du är en bra ambassadör för Malmö universitet.

Skriv ett brev per ansökan, inte ett per universitet du söker till. 

Brevet ska skrivas på engelska om undervisningen vid det sökta universitetet är på engelska. Om undervisningen är på ett annat språk ska du skriva brevet på det språket, men även bifoga en översättning till engelska. 

Du kan få tips och stöd via Malmö universitets karriärvägledning och workshops om personliga brev.

Karriärservice vid Malmö universitet

2. CV

Ditt CV ska skrivas på engelska och vara högst en A4-sida långt. Dokumentet ska innehålla: 

 • relevant utbildning
 • arbetslivserfarenhet
 • övriga relevanta aktiviteter
 • porträttfoto (valfritt)

Du ska inte bifoga betyg, arbetsintyg eller liknande handlingar som styrker ditt CV. Dessa begärs vid behov. Du kan få tips och stöd via Malmö universitets karriärvägledning och workshops om CV-skrivande.

Karriärservice vid Malmö universitet

3. Dokument som styrker dina språkkunskaper

Ibland finns det språkkrav som du behöver uppfylla för att du ska kunna göra ditt utbyte. Läs mer om vilka dokument som krävs under behörighetskraven. 

Study description – för dig som läser fristående kurser

Du som studerar fristående kurser måste bifoga en "study description", där du beskriver hur du planerar att ta ut examen från Malmö universitet och hur din utbytestermin passar in i din framtida examen.

Lämna in din ansökan

När du är nöjd med din digitala ansökan och bilagor sparar du och skickar in din ansökan i MoveON. Efter att du har skickat in ansökan kommer du att få ett kvitto i form av en PDF av din ansökan i systemet. Försäkra dig om att du får denna PDF och kontakta oss om några problem uppstår. 

Deadline för din ansökan

Deadline är kl. 12 den 15 mars respektive den 10 november.

Behörighetskrav 

Läs igenom de grundläggande behörighetskraven som du måste uppfylla för att du ska kunna ansöka till utbytesstudier. 

Allmänna behörighetskrav

För att anses behörig att söka utbytesstudier krävs att du

 • har avklarat minst ett års heltidsstudier vid Malmö universitet (60 hp) vid tiden för avresa.
 • är en aktiv student vid Malmö universitet vid tiden för ansökan.  
 • vid tiden för ansökan har avklarat minst 75 procent av de studier som du varit registrerad på under föregående termin, om det inte finns särskilda skäl.
 • vid tiden för ansökan till värduniversitetet (efter att ha blivit nominerad av din fakultet), har slutfört samtliga kurser som du varit registrerad på under föregående terminer. Observera att detta krav kan skilja sig något mellan olika fakulteter. Du hittar vad som gäller för just din fakultet i utlysningen över sökbara studieplatser. 
 • kan presentera en plan med kurser för heltidsstudier, motsvarande 30 hp, som kan tillgodoräknas inom ramarna för en examen vid Malmö universitet.
 • har tillräckliga språkkunskaper i engelska eller i det språk som du planerar att genomföra dina studier på (om annat språk än engelska). Du kan hitta detaljerad information om språkkraven här nedanför.

Ytterligare villkor

När du är tillbaka i Malmö ska du utvärdera ditt utbyte till förmån för framtida utbytesstudenter. Du kan komma att bli tillfrågad om att delta i informationsmöten om utbytesstudier och att dela dina erfarenheter med andra studenter.

Villkor Erasmus+

För utbytesstudier inom Eramus+ behöver du vara uppmärksam på de speciella krav som finns kopplade till ansökan om Erasmus+ stipendium. Ett Erasmus+ utbyte måste genomföras i ett annat land än det land som du normalt sett bor i. Därför är det inte tillåtet att du pendlar till ditt utbyte från din hemort, exempelvis att du bor i Malmö men studerar i Danmark.

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Behörighetskrav för Linnaeus-Palme

Utöver ovanstående grundläggande krav gäller att du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Språkkrav vid utbytesstudier

För att vara behörig att söka ett utbyte behöver du uppfylla de behörighetskrav som ställs av det värduniversitet dit du söker en plats. Kom ihåg att vissa universitet kan kräva att dina meriter är yngre än en viss ålder. Du kan se detaljerad information för respektive plats i utlysningen.

Om inget annat uppges i utlysningen för platser i Australien, Nordamerika och Asien så behöver du uppvisa något av följande:

 • Avgångsbetyg i Engelska B från svenskt gymnasium med minst betyget VG eller avgångsbetyg i Engelska 6 från svenskt gymnasium med betyget A, B eller C
  alternativt 
 • Avgångsbetyg i English B från IB (International Baccalaureate) med minst betyget 4
 • TOEFL/IELTS test (inte äldre än två år vid tiden för ansökan till värdlärosätet) med ett resultat som är godkänt av värduniversitetet. Se respektive universitets hemsida för vilket test de godtar och vad för resultat de kräver

Om du inte har giltigt betyg/testresultat vid ansökan, ska du skriva en plan för hur dessa språkkunskaper ska inhämtas före tiden för utresan. Exempel är att läsa upp betyget på Komvux, alternativt göra TOEFL/IELTS test. Giltigt betyg/testresultat ska lämnas in vid terminsstart terminen innan studenten ska åka på utbytet.

Språkkrav vid Erasmus+ 

 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.
 • För vissa utbytesplatser kan partneruniversitetet komma att kräva formella kvalifikationer på undervisningsspråket. Se den aktuella utlysningen för information om varje universitet.

Språkkrav vid Linnaeus-Palme

Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.

Språkkrav vid Nordplus

Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, vanligen danska, norska eller svenska.

Språkkrav vid universitet där undervisningsspråket är annat än engelska

Om du söker till ett universitet där undervisningsspråket är ett annat än engelska, måste du bifoga

 • Dokument som styrker dina kunskaper i landets språk. Exempelvis ett intyg från en språkskola eller resultat från ett språktest.
 • Om du inte har något intyg kan du i ditt "statement of purpose" berätta hur du har lärt dig språket samt redogöra för vilken nivå som du anser dig befinna dig på. Undantag är universitet som kräver officiella intyg (se utlysning för specifika krav).

Kriterier vid bedömning av ansökningar

 • Akademiska meriter 
 • Personlig motivering och lämplighet
 • Språkkunskaper
 • Kursval och möjligheter till tillgodoräknande

Om det inkommer fler ansökningar än antalet tillgängliga utbytesplatser kommer ansökningarna att jämföras. Akademiska meriter och kursval kommer att ses över men även motivationsbreven ("statement of surpose") kommer att bedömas tillsammans med studenternas språkkunskaper. 

Frågor om ansökan eller bilagor

Har du frågor som rör ansökan, till exempel bilagor? Kontakta handläggaren på din fakultet eller institution.

Kontaktuppgifter till din internationella handläggare