Här hittar du som studerar till lärare inom olika examensinriktningar information som enbart berör studenter, om exempelvis reseersättning och försäkringsskydd under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Det mesta om VFU, såsom information om VFU-portföljen och VFU-portalen, kursplaner, riktlinjer för placering med mera hittar du på den gemensamma VFU-hemsidan. Se länk längre ner.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och är fördelad i kurser jämnt över utbildningen. Studenten deltar i skolans/förskolans arbete utifrån de villkor som råder där. Det innebär att studenten inte är styrd av uppgifter från universitetet utan går in i den planering och det arbete som sker på skolan/förskolan. Genom den regelbundna vistelsen genomför studenten konkret arbete och har goda förutsättningar att reflektera kring det som sker såväl enskilt som tillsammans med handledare, kollegiet och andra studenter. Det handlar alltså om ett lärande i arbete.

Funktionsnedsättning, stöd eller anpassning

Om du har en varaktig dokumenterad funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och anpassning under din VFU-kurs, förutsatt att stödet/anpassningen är rimlig och möjlig och inte i sig är ett hinder för att uppnå kursmålen.

Med varaktig funktionsnedsättning menar vi minst 6 månader.

Du behöver alltid bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Läs mer om krav på intyg längre ner. Observera att beslut om anpassning enbart kan tas för studietid (VFU) – aldrig för tid i anställning (om du till exempel går en arbetsintegrerad utbildning).

Du ansöker om stöd och anpassning på särskild blankett som skickas till registrator tillsammans med bifogat intyg (tänk på att du behöver hämta ner blanketten till din dator för att den ska bli skrivbar).

Ansök om stöd eller anpassning

Länk till ansökningsblankett

Ansökan med bifogade intyg skickas till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Tänk på att även om du har ett beslut/rekommendation om anpassning från Pedagogiskt stöd, så behöver du ändå göra en separat ansökan om du behöver stöd/anpassning under din VFU-kurs.

Du är alltid välkommen att kontakta VFU-organisationen (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är osäker på vilka intyg som krävs eller hur du ansöker (men läs igenom instruktionen här först).

Beskriv vilken anpassning du behöver

I din ansökan förklarar du kortfattat men tydligt vad du behöver för anpassning. Behovet av anpassning bedöms utifrån din beskrivning tillsammans med de intyg du skickat in.

Exempel på anpassning

Anpassning kan till exempel bestå av extra handledning, ledsagning eller nedsättning av tid, och avgörs från fall till fall. Det ska framgå i din ansökan tillsammans med inskickat intyg vad du behöver för anpassning.

Behov av kortare resväg till VFU-plats

Om du har behov av kortare resväg till VFU-platsen, på grund av funktionsnedsättning, ansöker du om det separat enligt rutinen för "Behov av särskild placering, ny student" på vår gemensamma hemsida. Detta innebär att du kan behöva lämna in två ansökningar för anpassningar under VFU, en för byte/särskild placering av VFU-plats och en för själva anpassningen under VFU-kursen.

Läs mer om rutin vid behov av särskild placering

Om anpassningen består av nedsättning i tid

Planerad nedsättning i tid kan som mest omfatta 25 % av heltid. Om nedsättning i tid beviljas ska den förkortade tiden kompletteras i samband med närmast följande sommaruppehåll. Betyg på VFU-kursen sätts inte förrän efter kompletteringen.

Övrig frånvaro

Vid eventuell frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, utöver den planerade anpassningen, gäller samma regler som för övriga studenter.

Krav på intyg

Intyget ska styrka varaktig (minst 6 månader) funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare.

Intyget ska ange

  • ditt namn och personnummer
  • intygsgivarens underskrift, namn och tjänsteställe
  • datum för utredning eller vårdkontakt
  • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller vårdkontakt på grund av dina besvär
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
  • hur funktionsnedsättningen påverkar dig (behov av anpassning)

Beslutets giltighet

Beslutet gäller under hela utbildningen eller så lång tid som intyget anger, förutsatt att du inte gör uppehåll eller avbrott i dina studier. I dessa fall behöver ansökan lämnas in på nytt om behovet kvarstår.

Information till VFU-plats och VFU-lärare

Om det behövs för att kunna hitta lämplig placering eller genomföra nödvändiga anpassningar informerar vi berörd skola/förskola om beslut om anpassning (via samordnaren i kommunen). Vi kan också informera din VFU-lärare här på universitetet om beviljade anpassningar, ifall det påverkar VFU-lärarens arbetsbörda (vid behov av fler timmar). Det är dock viktigt att komma ihåg att det är du själv som känner dig och dina behov bäst, och det är du som för din talan kring stödet.

Ansökningstid

Ansökan om stöd och anpassning ska skickas in i så god tid som möjligt innan VFU-kurs. Om ansökan lämnas in senare än 8 veckor innan VFU-kursens start kan VFU-organisationen inte garantera att ansökan hinner behandlas i tid, och då kanske du inte kan få den anpassning du behöver.

När behandlas ansökan

Ansökningar om stöd/anpassning under VFU behandlas löpande och besked ges efterhand som beslut fattas. Ibland kan vi behöva kontakta dig som ansöker om anpassning. Se därför till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade både i Ladok och på ansökningsblanketten.

Studentförsäkringar

Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd utanför universitetet. Student som blir skadad under sin VFU och som vill ha ut ersättning från försäkringen ska skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Anmälan ska skrivas under av både den drabbade studenten och företrädare för universitetet (till exempel VFU-läraren). Mer information om försäkringen och skadeanmälningsblankett finns hos Kammarkollegiet.

Reseersättning

Malmö universitet ersätter den del av resekostnaden som överstiger mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem om du som student bor i Malmö eller i Malmös närområde och har placering utanför närområdet. Detta gäller även student som bor utanför närområdet och placeras utanför närområdet om resan är längre än det mellanzon omfattar. För att ersättning ska utbetalas krävs utskrivet kvitto från Skånetrafiken för den tid som student varit schemalagd på VFU. Ersättning utgår inte för resor med andra kommunikationsmedel. Utbetalning görs terminsvis efter genomförd VFU-kurs, i juni respektive december, efter ansökan. Läs mer i blanketten nedan. OBS! Blanketten är inte digitalt ifyllbar, utan behöver skrivas ut för att kunna fyllas i.

Blankett för reseersättning

Studiemedel vid sjukskrivning

I vissa fall kan du få fortsatt studiemedel trots att du är sjukskriven och inte kan genomföra VFU (eller andra kurser). Mer information om detta finns hos Försäkringskassan och CSN.

Till Försäkringskassans hemsida

Till CSNs hemsida

Kontakt och länk till gemensamma sidan

Om du har frågor angående VFU-placering och liknande:

VFU-organisationens funktionsmejl

Om du har problem med inloggning eller annat behov av teknisk support i VFU-portföljen:

Teknisk support, funktionsmejl

Du hittar mer information om VFU på den gemensamma VFU-hemsidan:

Gemensam VFU-sida