Här hittar du som studerar till lärare/förskollärare information som enbart berör studenter, om exempelvis reseersättning och försäkringsskydd under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Det mesta om VFU, såsom stöd och anpassning vid funktionsnedsättning, kursplaner, riktlinjer för placering med mera hittar du på den gemensamma VFU-hemsidan. Se länk längre ner.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och är fördelad i kurser jämnt över utbildningen. Studenten deltar i skolans/förskolans arbete utifrån de villkor som råder där. Det innebär att studenten inte är styrd av uppgifter från universitetet utan går in i den planering och det arbete som sker på skolan/förskolan. Genom den regelbundna vistelsen genomför studenten konkret arbete och har goda förutsättningar att reflektera kring det som sker såväl enskilt som tillsammans med handledare, kollegiet och andra studenter. Det handlar alltså om ett lärande i arbete.

Studentförsäkringar

Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd utanför universitetet. Student som blir skadad under sin VFU och som vill ha ut ersättning från försäkringen ska skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Anmälan ska skrivas under av både den drabbade studenten och företrädare för universitetet (till exempel VFU-läraren). Mer information om försäkringen och skadeanmälningsblankett finns hos Kammarkollegiet.

Reseersättning

Malmö universitet ersätter den del av resekostnaden som överstiger mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem om du som student bor i Malmö eller i Malmös närområde och har placering utanför närområdet. Detta gäller även student som bor utanför närområdet och placeras utanför närområdet om resan är längre än det mellanzon omfattar. För att ersättning ska utbetalas krävs utskrivet kvitto från Skånetrafiken för den tid som student varit schemalagd på VFU. Ersättning utgår inte för resor med andra kommunikationsmedel. Utbetalning görs terminsvis efter genomförd VFU-kurs, i juni respektive december, efter ansökan. Läs mer i blanketten nedan. OBS! Blanketten är inte digitalt ifyllbar, utan behöver skrivas ut för att kunna fyllas i.

Blankett för reseersättning

Studiemedel vid sjukskrivning

I vissa fall kan du få fortsatt studiemedel trots att du är sjukskriven och inte kan genomföra VFU (eller andra kurser). Mer information om detta finns hos Försäkringskassan och CSN.

Till Försäkringskassans hemsida

Till CSNs hemsida

Kontakt och länk till gemensamma sidan

Du hittar mer information om VFU samt kontaktuppgifter till VFU-organisationen på den gemensamma VFU-hemsidan:

Gemensam VFU-sida