Här hittar du information om VFU-placering, allt ifrån vad som gäller om du behöver byta placering, till jäv och problem på VFU-platsen. Här finns också länkar för mer information om VFU utomlands och VFU för dig som idrottar på elitnivå.

Om VFU-placering

Under din VFU är du placerad på samma förskola/skola under hela din utbildningstid för att ur olika aspekter och på ett fördjupat sätt utvecklas i din yrkesroll. Du fördelas VFU-placering utifrån tillgängliga platser med utgångspunkt i examensriktning, förstaämne samt i förhållande till utbildningsort eller bostadsort.

Observera att det är verksamheten du är placerad hos och inte hos en specifik handledare. Detta kan innebära att du under din utbildning har flera olika handledare.

VFU i ämnen i examensinriktningen

Du ska under din utbildning genomföra VFU i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i din examensinriktning. Om VFU inte är möjlig att genomföra inom något undervisningsämne under en särskild VFU-kurs, ska det kompenseras i kommande VFU-kurser. Undantag kan under vissa förutsättningar medges för VFU i ämneslärarutbildningens andra- och tredjeämnen samt i yrkeslärarutbildningen – se vidare nedan.

Ämneslärarexamen och KPU

Ämneslärarexamen har två inriktningar. Inriktningen mot arbete i årskurs 7–9 innehåller två eller tre undervisningsämnen och inriktningen mot gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen.

Huvuddelen av utbildningens VFU ska genomföras inom förstaämnet. VFU-placering sker därför utifrån ditt förstaämne.

När du har antagits till ditt andraämne bedömer VFU-läraren efter samråd med din partnerskola hur fördelningen mellan dina undervisningsämnen ska se ut under VFU-kurserna. Information om ditt andraämnesval meddelas under termin 3 i god tid före den andra VFU-kursen i termin 6.

Undantag: Du som läser både ditt första- och andraämne (alternativt både ditt andra- och tredjeämne) i en ämneskombination som omfattar samhällskunskap, historia, religionskunskap eller geografi garanteras inte VFU i sitt andra- och tredjeämne. Däremot bör du erbjudas att auskultera i berört ämne.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i andraämnet inom övriga ämneskombinationer under kommande VFU-kurser placeras du (tillfälligt eller permanent) på en annan skola inom kommunen.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Du som studerar Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) placeras företrädesvis på en partnerskola med samtliga undervisningsämnen som ingår i din examen.

Grundlärarexamen (gäller inte arbetsintegrerad grundlärarutbildning)

Grundlärarexamen har tre inriktningar.

 1. Inriktningen mot arbete i fritidshem innehåller ett valbart undervisningsämne: bild, idrott och hälsa eller musik.
 2. Inriktningen mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 innehåller fem obligatoriska undervisningsämnen: matematik, svenska, engelska, SO samt NO/teknik.
 3. Inriktningen mot arbete årskurs 4–6 innehåller tre obligatoriska undervisningsämnen (matematik, svenska och engelska) samt ett valbart undervisningsämne (SO, NO/teknik, bild, idrott och hälsa eller musik).

Inriktningen mot arbete i fritidshem

Du placeras inom fritidsverksamheten på en partnerskola och genomför VFU inom det fritidspedagogiska området samt i det valda undervisningsämnet bild, idrott och hälsa eller musik. I den andra och tredje VFU-kursen ska du huvudsakligen genomföra VFU i ditt undervisningsämne. Information om vilket ämne du antagits till meddelas vid terminsstart termin 3.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i undervisningsämnet placeras du (tillfälligt eller permanent) på en annan skola inom kommunen. För att du ska få en inblick i båda inriktningarna, det vill säga förskoleklass och årskurserna 1–3 respektive årskurserna 4–6, kan auskultation vara ett alternativ.

Inriktningen mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3

Efter samråd med partnerskolan bedömer din VFU-lärare hur VFU i undervisningsämnen samt i förskoleklass ska fördelas mellan dina VFU-kurser. Fyra av utbildningens VFU-veckor ska genomföras i förskoleklass[1]. Inga val av undervisningsämnen görs under utbildningen.

Inriktningen mot arbete i årskurs 4–6

Efter samråd med partnerskolan bedömer din VFU-lärare hur VFU i dina undervisningsämnen ska fördelas mellan VFU-kurserna. Du får information om vilket fjärde undervisningsämne du antagits till i god tid före den andra VFU-kursen i termin 5.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i ditt fjärde undervisningsämne under kommande VFU-kurser får du placering på en annan skola inom kommunen, tillfälligt eller permanent.

Yrkeslärarexamen

Du som är yrkeslärarstudent är antagen till ett eller flera av gymnasieskolans ca 250 yrkesämnen. VFU ska genomföras inom relevant verksamhet och ämne/ämnesområde. Du som är antagen till ett större antal yrkesämnen garanteras inte VFU inom samtliga yrkesämnen.

Förskollärarexamen

Du ska delta i förskolans alla delar och ska därför medverka i verksamhet med olika åldersgrupper under utbildningens gång.

Riktlinjer för VFU-placering och resväg

Du ordnar aldrig VFU-placering själv, utan får i första hand placering på de partnerskolor/förskolor som Malmö universitet har avtal med och där det finns platser tillgängliga. Universitetet har främst avtal med skolor och förskolor i södra och västra Skåne. I de allra flesta fall är du placerad på samma förskola/skola under hela din utbildningstid för att du ska få en fördjupad förståelse och utvecklas i din yrkesroll. Det kan dock hända att du får byta handledare.

När du ska placeras utgår VFU-administrationen från tillgängliga platser, examensinriktning (inklusive eventuellt första ämne) samt bostadsort. Universitetet är skyldigt att i första hand placera på en förskola/skola med avtal, vilket innebär att en passande placering går före en kort resväg. Du förväntas kunna ta dig till studieorten för VFU oavsett var du bor.

Riktlinjen för resväg är 90 minuter enkel resa från din bostad till VFU-platsen. Längre resväg kan förekomma för dig som bor långt ifrån universitetets partnerskolor eller har ämnen där det råder platsbrist. Du som har längre resväg kan ansöka om byte av VFU-placering.

Byte av VFU-placering

Du kan ansöka om byte via VFU-portföljen av följande skäl:

 • Lång resväg – att restiden överstiger 90 minuter
 • Sociala skäl (ensamstående förälder, barn med särskilda behov)
 • Medicinska skäl

Ansök om byte terminen innan du ska genomföra din VFU-kurs. Ansökan görs via VFU-portföljen.

Ansökan är öppen under följande perioder:

 • 1 juli till 15 oktober inför vårterminen
 • 2 januari till 15 april inför höstterminen

Din ansökan behandlas efter att ansökningstiden löpt ut och beslut meddelas via VFU-portföljen.

Observera att byte alltid sker i mån av plats och att du behåller din placering tills vi kan erbjuda en ny. Om VFU-administrationen inte kan hitta en ny placering går det inte att byta.

Du som går arbetsintegrerad utbildning (AIU) kan aldrig beviljas byte av placering då du sökt till en specifik kommun vid antagningen.

Ansök om byte via VFU-portföljen

Andra skäl för byte

Behov av särskild placering, ny student

Du som är nyantagen och har behov av placering nära bostaden på grund av sociala eller medicinska skäl kan ansöka om detta senast en vecka efter terminsstarten genom att mejla VFU-organisationen: ls.vfu@mau.se.

 • Skriv ”ansökan om särskild placering, nyantagen” i ämnesraden.

Läs mer om krav på intyg under rubriken Medicinskt intyg.

Om du redan har hunnit få en VFU-placering men behöver byta av medicinska skäl, ansöker du om det via VFU-portföljen enligt "Riktlinjer för VFU-placering"

Eventuella placeringar enligt ovan beviljas alltid i mån av plats och vi kan alltså inte garantera att önskemålen kan tillgodoses.

Intyg skickas eller mejlas alltid till registrator för diarieföring: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller registrator@mau.se

Flytt

Du som flyttar och får en resväg längre än riktlinjerna anger har möjlighet att ansöka om byte i VFU-portföljen även samma termin som VFU-kurs ska genomföras. Du behöver ansöka senast 8 veckor före kursstart. I ansökan ska det framgå att det gäller byte på grund av flytt.

Vid en sådan ansökan ska även VFU-administrationen meddelas via ls.vfu@mau.se för att ansökan ska hinna behandlas i tid.

Lång resväg

Vid ansökan om byte på grund av längre resväg än riktlinjerna anger behövs inget intyg då VFU-administrationen utgår från de adressuppgifter som är registrerade i Ladok. Du ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta i Ladok Student. Om du bor på en tillfällig adress kan du lägga in detta i Ladok Student.

Medicinska skäl

Om du har en varaktig (minst 6 månader) dokumenterad funktionsnedsättning kan ansöka om placering närmare bostaden. Intyg kräv och ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal som exempelvis läkare eller psykolog.

Det medicinska intyget ska ange:

 • namn och personnummer
 • intygsgivarens underskrift, namn och tjänsteställe inklusive kontaktuppgifter
 • datum för eventuell utredning eller vårdkontakt
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig.

Intyg ska skickas i sin helhet till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Problem på VFU-platsen

Om du upplever problem av kvalitativ art på din VFU-plats ska du: 

 1. I första hand prata med din handledare och/eller VFU-ansvarig/rektor på skolan/förskolan där du är placerad så att ni kan lösa situationen tillsammans. Om du behöver stöd i samtalet kan du vända dig till din VFU-lärare på universitetet.
 2. Om situationen inte går att lösa enligt ovan kan VFU-ansvarig/rektor försöka omplacera till annan VFU-skola/förskola i närområdet/inom kommunen. Om du gör VFU på en friskola, kontakta VFU-administrationen direkt om en lösning enligt första steget inte är möjlig.
 3. Om det inte fungerar enligt ovan kan byte till annan kommun bli aktuellt. VFU-ansvarig eller VFU-samordnaren i kommunen kontaktar då VFU-administrationen.  

Sociala skäl

Om du är ensamstående med barn kan du ansöka om placering närmare bostaden. Ansökan ska styrkas med ett familjebevis från Skatteverket där det ska framgår vilka som är folkbokförda på adressen.

Du som har barn med särskilda behov kan också ansöka om byte. Intyg krävs. 

Intyg ska skickas i sin helhet till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till registrator@mau.se

Kontakta VFU-organisationen om du är osäker på vilken typ av intyg som krävs.

VFU på egen arbetsplats, vikariat och VFU för elitidrottare

VFU på egen arbetsplats

Inom vissa utbildningar går det att ansöka om att få genomföra VFU på egen arbetsplats.

Det gäller:

 • Förskollärarutbildningen – flexibel variant
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (bristämnen)
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning
 • Yrkeslärarutbildningen

Vikariat

Om du tillfälligt ska vikariera med lön och fullt ansvar på din VFU-placering krävs ett anställningsförfarande. Du får inte vara anställd på din VFU-placering när VFU-kurs pågår. Om du vikarierar under VFU-kursen räknas det inte som VFU, vilket leder till ogiltig frånvaro.

Student som idrottar på elitnivå

Malmö universitet är i samarbete med Högskolan i Halmstad ett Riksidrottsuniversitet (RIU) och jobbar på många olika sätt med att främja elitidrott i både utbildning och forskning. Läs mer om vad detta kan innebära för din VFU.

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portföljen: vfusupport@su.se