EU-programmet Erasmus+ ger dig möjlighet att studera och praktisera i andra länder, framför allt inom Europa. Du kan söka stipendium för utbytesstudier, praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Stipendiet är en fast summa som kan ändras mellan läsåren. Under din utlandstid är du försäkrad via Student UT.

Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ erbjuder en möjlighet för dig som student att söka stipendium för att göra praktik eller VFU i Europa. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Ett Erasmus+ praktikstipendium är möjligt att söka om du utomlands, till exempel

 • genomför en praktikkurs via Malmö universitet
 • gör en icke poänggivande praktik på egen hand
 • gör en praktik för att samla in data för uppsats
 • gör en relevant praktik i anslutning till examen, efter studierna.

Länder godkända för praktik inom Erasmus+

imageuo0qe.png

Olika möjligheter till praktikstipendium

Det finns olika alternativ som är godkända för ett Erasmus+ praktikstipendium.

Inom ramen för en praktikkurs eller VFU vid Malmö universitet

Du gör din praktik eller VFU på ett företag, en organisation eller i vissa fall vid ett universitet. Du examineras vid Malmö universitet. 

Utanför ditt ordinarie program vid Malmö universitet

Under studierna:
Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program, till exempel mellan två terminer. Praktiken registreras i ditt Diploma Supplement på din begäran, men du får inte högskolepoäng för praktiken. 

Efter studierna:
Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat, som så kallad 'recent graduate'. Då krävs att du uppfyller följande:

 1. Du måste ansöka om stipendiet medan du fortfarande är en aktiv och registrerad student. Registrerad student är du under terminstid, höst- och vårtermin. Du måste alltså ansöka om stipendiet innan sista dagen på din sista termin.
  Hitta terminstider
 2. Du måste ansöka om stipendiet innan du ansöker om din examen – men du ska ha ansökt om examen, och helst ta ut examen, innan du påbörjar din praktik.
 3. Praktiken ska göras i anslutning till din sista programtermin vid Malmö universitet. Din praktik ska genomföras och avslutas inom ett år från det att du har mottagit ditt examensbevis.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

En praktik handlar om att lära sig ett arbete på en arbetsplats och att vara delaktig där. Men om detta går att kombinera, att utföra en praktik för en organisation/företag och därmed samla data för en uppsats, kan det gå bra att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. Praktiken ska vara relevant för verksamheten vid din värdorganisation/företag och så även din datainsamling. Du måste ha en handledare vid mottagande företag/organisation och resultatet av uppsatsen ska vara till nytta för din mottagande organisation/företag.

Du ska vara registrerad på examensarbete/uppsats vid Malmö universitet och examineras i Malmö men bedriver datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Malmö universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. 

Praktiken sker inom ramen för uppsatsen. Fokus är på praktiken som behövs för att din uppsats ska vara möjlig att genomföra. Uppsatsen måste höra ihop med praktiken, d.v.s. uppsatsen är inte möjlig utan praktiken då exempelvis datainsamlingen som du gör under praktiken utgör underlaget för uppsatsen.

Erasmus+ Student Charter

I Erasmus+ Student Charter anges dina rättigheter och skyldigheter under praktiken.

Erasmus+ Student Charter

Hitta praktikplats

Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”internships/traineeships/student projects” på sina webbplatser.

Var kan jag söka praktik inom ramen för Erasmus+?

På alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn. Det gäller oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin.

Det går att åka på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till ett annat lärosäte men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete under perioden, inte studier.
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs.

Organisationer som inte kan komma ifråga för Erasmus+ praktik

 • Organisationer som förvaltar EU-program, såsom nationella programkontor för Erasmus+
 • EU-institutioner och andra EU-organ inklusive specialiserade organ

Förteckning över EU-institutioner och andra EU-organ

Börja ditt sökande efter praktikplats 

Det finns många olika ställen att leta på. Till exempel kan du titta här:

Behörighetskrav

Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd och heller inga begränsningar till att du måste läsa ett visst ämne. Alla studenter registrerade vid Malmö universitet som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

Du ska praktisera på heltid under hela perioden. Minimitid för utlandsvistelsen är två månader (60 dagar) och stipendium kan beviljas för högst sex månader med möjlighet till förlängning om medel finns kvar.

Det är inte tillåtet att ta emot fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis får du inte ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som du får Erasmusstipendium för.

Praktikvillkor kopplat till studie- och hemort 

Din praktik måste genomföras i ett annat land än där du studerar eller har ditt boende under studierna. Du måste även bosätta dig i det land där Erasmus+-praktiken/VFU äger rum. Detta innebär att om du bor i Danmark och pendlar till Malmö för dina studier kan du inte ansöka om stipendiet för en praktik/VFU i Danmark. Om du bor i Malmö under dina studier och pendlar till din praktikplats i Danmark är du heller inte behörig till stipendiet.

Du kan ansöka om stipendiet för att göra praktik i ditt hemland. En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för praktik/VFU i sitt hemland, men ansökan riskerar att få lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan hen började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Du kan ansöka om stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Du ska även uppfylla följande: 

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö universitet. 
 • För ansökan som s.k. ’recent graduate’ gäller att du måste ansöka om stipendiet väl innan sista datum på din sista termin.
 • Utlandsvistelsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (förutom vid s.k. 'recent graduate'). 
 • Vid ansökningstillfället ska du inte ha ansökt om, eller tagit ut din examen.
 • Studenter som läser fristående kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik.

Stipendiebelopp 2023/24

Stipendiet är ett bidrag till merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte menat att täcka alla dina kostnader som student. 

Hur sker utbetalningen?

Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 procent av stipendiet betalas ut innan praktiken inleds, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • återstående del av stipendiet betalas ut efter avslutad praktik, efter att du fyllt i en utvärdering samt inkommit med ett Traineeship Certificate (intyg) från företaget/organisationen.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet är en fast månadssumma som varierar beroende på vilket land du åker till för att göra din praktik. Storleken på stipendiet kan variera från år till år. De behöriga länderna är indelade i två olika grupper.

 • Grupp 1: Programländer med högre levnadskostnader
 • Grupp 2: Programländer med lägre/medel levnadskostnader

Möjlighet till extra stipendiemedel

 • Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".
 • Du som har barn, oavsett om barnet följer med på praktiken eller ej, kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".

Bland annat du som har ett NAIS-beslut kan ansöka om "top-up".

Om praktiken skulle innebära extrakostnader som överstiger beloppet i "top-up" har du möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd från Universitets- och högskolerådet för dina faktiska kostnader. Inkluderingsstödet för faktiska kostnader blir då ett komplement till "top-up". Kontakta oss i god tid innan du ska resa för att få mer information och hjälp med att skriva en ansökan.

Extra bidrag för grönt resande

Om mer än hälften av sträckan som du reser till och från din destination sker med transportmedel med låga utsläpp, till exempel genom buss, tåg, bilpool eller annat hållbart transportsätt, kan du ansöka om grönt resande. Medel för grönt resande tilldelas som en engångsschablon på totalt 50 EUR. För resdagar, maximalt fyra, tilldelas medel enligt schablon för dagsbelopp. Att resa hållbart endast en sträcka är inte giltigt, inte heller att resa ensam i en el- eller hybridbil. Du måste ansöka om grönt resande innan din avresa, du får inte ansöka retroaktivt.

Önskar du ansöka om grönt resande gör du det när du ansöker om stipendiet, och då kan du även ansöka om antal resdagar.

Observera att det är din skyldighet att behålla resebevis, d.v.s. biljetter etc., och att lämna in dem till Malmö universitet om så begärs.

Grupp 1: Stipendiesumma 710 EUR per månad

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

Grupp 2: Stipendiesumma 660 EUR per månad 

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nordmakedonien
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Polen
 • Rumänien
 • Spanien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tyskland
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern
 • Österrike

Så ansöker du

Ansökan är öppen löpande under året. Din kompletta ansökan måste dock vara inlämnad till International Office senast tre veckor innan din utlandsvistelse påbörjas. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt då stipendierna är begränsade.

Du kan först ansöka om Erasmus+stipendium när du har ordnat en heltidspraktik eller VFU hos en godkänd organisation eller företag, i ett godkänt land. 

Stipendium beviljas inte retroaktivt.

Ansökan ska innehålla

1. Learning Agreement for Traineeships – din praktikbeskrivning

Detta dokument ska fyllas i tillsammans med din värdorganisation/ditt värdföretag. I dokumentet ska det bland annat framgå vilka arbetsuppgifter du ska utföra och ett förväntat resultat och erfarenheter av din vistelse.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships (box)

Tänk på detta när du fyller i ditt learning Agreement:

 • Fyll i sida 1–2 i dokumentet under rubriken "Section to be completed before the mobility".  Dokumentet ska signeras av dig och handledaren på din värdorganisation/ditt värdföretag. 
 • Ditt learning agreement ska inte signeras av Malmö universitets Erasmuskoordinator innan du lämnar in ansökan. Signatur på learning agreement görs efter att din ansökan är inlämnad, om den godkänns. 
 • Notera: Om du ansöker om stipendiet för en praktik inom ramen för ett examensarbete/uppsats, ska din uppsatshandledare vid Malmö universitet anges under Responsible person at the Sending Institution. Använd dokumentet learning agreement for traineeships for thesis work.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships for thesis work

2. Praktikavtal eller intyg för icke poänggivande praktik/VFU

 • Är din praktik eller VFU poänggivande behöver du endast bifoga ditt avtal mellan Malmö universitet och företaget/organisationen.  Ett så kallat "Confirmation of Internship".

Kontakta din praktikkoordinator för avtal

 • Är din praktik eller VFU inte poänggivande krävs ett signerat intyg från kurs-/programansvarig för dina nuvarande studier. Detta för att säkra att vistelsen har akademisk koppling till studierna och att praktiken/VFU passar in i den examen som du studerar för eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till.

Intyg för icke poänggivande praktik, VFU eller uppsats (box) 

3. Fyll i formuläret i MoveON-databasen

Du loggar in i MoveON med din datoridentitet och fyller i formuläret "Application internship abroad".

Har du redan fyllt i MoveON för den aktuella vistelsen så behöver du inte göra en ny ansökan online för stipendiet. Du bifogar då en kopia av den PDF som du fick genom första ansökan. Du kan ladda ner din fullständiga ansökan i MoveON-portalen under Your applications

Logga in till plattformen MoveON

4. Mejla in din ansökan

Skicka din kompletta ansökan, dokumenten från steg 1–3, via mejl till Rebecca Arklöf.

5. Bankkontouppgifter och ansökan om grönt resande

Om din ansökan uppfyller behörighetskraven får du ett separat mejl där vi ber dig att fylla i dina bankkontouppgifter. Bankkontouppgifterna behövs för att fortsätta behandlingen av din ansökan. Om du vill ansöka om grönt resande ska du göra det i samband med att du fyller i dina bankuppgifter.

6. Språktest

Alla studenter som beviljas ett stipendium för 14 dagar eller mer ska göra ett språktest i det huvudsakliga språket som används under praktiken. När din praktik är slut kan du göra ett andra språktest om du önskar, det är inte obligatoriskt. Du kan även välja att göra en valfri språkkurs online för att förbättra dina språkkunskaper.

Mer information om språktestet får du när din ansökan har beviljats.

Efter praktiken

När du avslutat din praktik krävs det att du slutför följande punkter för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en utvärdering till Europeiska kommissionen. Du kommer få en inbjudan till din mejl från Kommissionens system om att svara på utvärderingen när din praktik har slutat.
 • Ladda upp ditt Traineeship Certificate i MoveON.
  Traineeship certificate, efter praktiken

Din praktikhandledare måste fylla i dokumentet och underteckna det. Din handledare intygar alltså det faktiska start- och slutdatumet för din praktik. De faktiska datumen ligger sedan till grund för eventuell justering av ditt totala stipendiebelopp och andra utbetalning.

Du laddar upp dokumentet i MoveON. Välj formuläret 'AFTER NOMINATION: Document upload for mobility abroad'. Under 'Supporting documents' väljer du 'After the mobility' i rullistan och laddar upp ditt dokument under 'Erasmus+ Certificate of Attendance (PDF)'. Glöm inte att spara och att klicka på 'Submit'.

Ladda upp dokument i MoveON

Mer information om ovanstående punkter får du när din stipendieansökan har beviljats och också när din praktikperiod börjar gå mot sitt slut.

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Åker du på utbytesstudier inom Erasmus+ får du automatiskt information om hur du ansöker om stipendiet. Informationen får du via mejl i december för utbyte under vårterminen och i juni för utbyte under höstterminen.

Länder godkända för utbytesstudier inom Erasmus+ 

 • EU-länderna (ej inom Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Detta gäller för Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Vem kan ansöka om Erasmus+ stipendium för utbytesstudier?

Alla studenter som har fått en utbytesplats inom Erasmus+ programmet får information om ansökan till stipendiet.

Lediga platser för utbytesstudier 

Dina utbytesstudier måste genomföras i ett land annat än där du studerar eller har ditt boende under studierna. Du måste även bosätta dig i det land där dina utbytesstudier äger rum. Detta innebär t.ex. att om du bor i Danmark och pendlar till Malmö för dina studier kan du inte ansöka om stipendiet för utbytesstudier i Danmark. Om du bor i Malmö under dina studier och pendlar till utbytesstudier i Danmark är du heller inte behörig till stipendiet.

Stipendiesumma

Stipendiesumman beräknas på vilket land du åker till och antal dagar som du är på utbyte.

Ditt utbyte måste vara i minst två månader (60 dagar). Stipendiesumman är 560 EUR (till Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg och Norge) och 510 EUR (till alla övriga Erasmus+ länder) per månad för läsåret 2023/2024. Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 procent av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • återstående del av stipendiet betalas ut efter avslutat utbyte, efter att du fyllt i en utvärdering, skickat in ett 'Certificate of Attendance' samt ditt betygsdokument från värdlärosätet.

Möjlighet till extra stipendiemedel

 • Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".
 • Du som har barn, oavsett om barnet följer med på praktiken eller ej, kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".

Bland annat du som har ett NAIS-beslut kan ansöka om "top-up".

Om praktiken skulle innebära extrakostnader som överstiger beloppet i "top-up" har du möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd från Universitets- och högskolerådet för dina faktiska kostnader. Inkluderingsstödet för faktiska kostnader blir då ett komplement till "top-up". Kontakta oss i god tid innan du ska resa för att få mer information och hjälp med att skriva en ansökan.

Grönt resande

Om mer än hälften av sträckan som du reser till och från din destination sker med transportmedel med låga utsläpp, till exempel genom buss, tåg, bilpool eller annat hållbart transportsätt, kan du ansöka om grönt resande. Medel för grönt resande tilldelas som en engångsschablon på totalt 50 EUR. För resdagar, maximalt fyra, tilldelas medel enligt schablon för dagsbelopp. Att resa hållbart endast en sträcka är inte giltigt, inte heller att resa ensam i en el- eller hybridbil. Du måste ansöka om grönt resande innan din avresa, du får inte ansöka retroaktivt.

Önskar du ansöka om grönt resande gör du det när du ansöker om stipendiet, och då kan du även ansöka om antal resdagar.

Observera att det är din skyldighet att behålla resebevis, d.v.s. biljetter etc., och att lämna in dem till Malmö universitet om så begärs.

Efter avslutat utbyte

När du avslutat dina studier krävs det att du slutför följande punkter för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en rapport till Europeiska kommissionen.
 • Skicka in ett 'Certificate of Attendance' till Malmö universitet.
 • Skicka in ditt betygsdokument från värdlärosätet till Malmö universitet. 

 Mer information om ovanstående punkter får du vid beviljad stipendieansökan. 

Du kan ansöka om stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Studentförsäkringen under utlandsvistelsen

Studenter som blir beviljade Erasmus+ stipendium omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa.

Notera särskilt att: 

 • Student UT inte gäller vid distansstudier, du måste vara på plats i värdlandet för att försäkringen ska gälla. Om du studerar på distans från Malmö eller annan ort behöver du själv se till att teckna en egen försäkring. 
 • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där Kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
 • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla.
  Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.
 • Om utbildningslandet är det land där du har din hemvist gäller endast moment 2.1 Personskadeskydd samt 2.5 Ansvarsskydd. Är du är medborgare i utbildningslandet eller har bott där tidigare? Hör i så fall av dig till Kammarkollegiet för att få mer information om vad som gäller just dig.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT hittar du på Kammarkollegiets webbsida