Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ erbjuder en möjlighet för dig som student att söka stipendium för att göra praktik eller VFU i Europa. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka eventuella merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt regelverket innan du kan ansöka om stipendiet.

Länder godkända för praktik inom Erasmus+

Olika möjligheter till praktik

Det finns olika alternativ som erbjuds dig som student. Se vilket alternativ som passar just dig. 

Inom ramen för en praktikkurs eller VFU vid Malmö universitet

Du tillbringar din praktik eller VFU på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Malmö universitet. 

Utanför ditt ordinarie program vid Malmö universitet

Under dina studier 

Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program, till exempel mellan två terminer. Praktiken registreras i ditt Diploma Supplement vid begäran men du får inte högskolepoäng för praktiken. 

Efter dina studier

Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat, som så kallad 'recent graduate'. 

 •  Du måste ansöka om stipendiet medan du fortfarande är en aktiv och registrerad student.
 • Praktiken ska göras i anslutning till din sista termin vid Malmö universitet och du måste genomföra och avsluta din praktik inom ett år från det att du har tagit ut din examen.
 • Du måste ansöka om stipendiet innan du ansökt om din examen, men du ska ha ansökt om examen, och helst ta ut examen, innan du påbörjar din praktik.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Malmö universitet och examineras i Malmö men bedriver datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Malmö universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. 

Praktiken sker inom ramen för uppsatsen. Fokus är på praktiken som behövs för att din uppsats ska vara möjlig att genomföra. Uppsatsen måste höra ihop med praktiken, dvs. uppsatsen är inte möjlig utan praktiken då t.ex. datainsamlingen som du gör under praktiken utgör underlaget för uppsatsen.

Hitta praktikplats

Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser.

Var kan jag söka praktik inom ramen för Erasmus+?

Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin går bra.

Det är möjligt för dig att åka på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till ett annat lärosäte men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete under perioden, inte studier
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs

För Erasmus+ praktik finns det några organisationer som inte är giltiga

 • EU-institutioner och andra EU-organ. De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ så som Universitets- och högskolerådet.
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute i Italien och College of Europe (Belgien och Polen).

Mer information om vilka praktikorganisation som inte är giltiga på Europa.eu

Börja ditt sökande efter praktikplats 

Det finns många olika ställen att leta på. Till exempel kan du titta här:

Behörighetskrav

Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd och heller inga begränsningar till att du måste plugga ett visst ämne. Alla studenter registrerade vid Malmö universitet som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

Du ska praktisera på heltid under hela perioden. Minimitid för utlandsvistelsen är 2 månader (60 dagar) och stipendium kan beviljas för max 6 månader med möjlighet till förlängning om medel finns kvar.

Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium.

Praktikvillkor kopplat till studie- och hemort 

Din praktik måste genomföras i ett land annat än där du studerar eller har ditt boende under studierna. Du måste även bosätta dig i det land där Erasmus+-praktiken/VFU äger rum. Detta innebär t.ex. att om du bor i Danmark och pendlar till Malmö för dina studier kan du inte ansöka om stipendiet för en praktik/VFU i Danmark. Om du bor i Malmö under dina studier och pendlar till din praktikplats i Danmark är du heller inte behörig till stipendiet.

Du kan ansöka om stipendiet för att göra praktik i ditt hemland. En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för praktik/VFU i sitt hemland men ansökan kan då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Du kan ansöka om stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Du ska även uppfylla följande: 

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö universitet. 
 • För ansökan som s.k. ’recent graduate’ gäller att du måste ansöka om stipendiet väl innan sista datum på din sista termin.
 • Utlandsvistelsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (förutom vid s.k. 'recent graduate'). 
 • Vid ansökningstillfället ska du inte ha tagit ut examen.
 • Studenter som läser fristående kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik.

Stipendiebelopp

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet kan variera från år till år. 

Hur sker utbetalningen?

Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 % av stipendiet betalas ut innan praktiken inleds, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • 30 % betalas ut efter avslutad praktik, efter att du fyllt i en utvärdering, gjort två språktest samt inkommit med ett Traineeship Certificate (intyg) från företaget/organisationen.

Stipendiebelopp 2019/2020

Stipendiebeloppet är en fast månadssumma som varierar beroende på vilket land du gör din praktik i. De behöriga länderna är indelade i två olika grupper. 

 • Grupp 1 - Programländer med högre levnadskostnader. 
 • Grupp 2 - Programländer med lägre levnadskostnader. 

Möjlighet till extra stipendiemedel

Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om ett högre stipendiebelopp för att täcka extra kostnader vid varaktig funktionsnedsättning som skulle medföra extra kostnader vid en praktik, exempelvis specialtransport eller anpassat boende.

Grupp 1: Stipendiesumma på 655 € per månad

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Lichtenstein
 • Luxemburg
 • Norge
 • Storbritannien

Notera, Storbritannien lämnar EU med avtal och Erasmus+ praktikstipendier går att söka för läsåret 2020/21 till Storbritannien.

Grupp 2: Stipendiesumma på 595 € per månad 

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nordmakedonien
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Polen
 • Rumänien
 • Spanien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tyskland
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern
 • Österrike

Så ansöker du

Ansökan är öppen löpande under året. Din kompletta ansökan måste dock vara inlämnad till International Office senast två veckor innan din utlandsvistelse påbörjas. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt då stipendierna är begränsade.

Du kan först ansöka om Erasmus+stipendium när du har ordnat en heltidspraktik eller VFU hos en godkänd organisation eller företag, i ett godkänt land. 

Stipendium beviljas inte retroaktivt och medlen är begränsade.

Ansökan ska innehålla följande 

1. Gör din ansökan i MoveON-databasen

Du loggar in i MoveON med din datoridentitet. Fyll i alla obligatoriska fält. Datum för vistelsen i MoveON måste överensstämma med datum i Learning Agreement for Traineeship (se punkt tre).

Har du redan fyllt i MoveON för den aktuella vistelsen så behöver du inte göra en ny ansökan online för stipendiet. Du bifogar då en kopia av den PDF som du fick genom första ansökan. 

2. Praktikavtal eller intyg för icke poänggivande praktik eller VFU

 • Är din praktik eller VFU poänggivande behöver du endast bifoga ditt avtal mellan Malmö universitet och företaget/organisationen.  Ett så kallat 'Confirmation of Internship'.

Kontakta din praktikkoordinator för avtal

 • Är din praktik eller VFU inte poänggivande krävs ett signerat intyg från kurs-/programansvarig för dina nuvarande studier. Detta för att säkra att vistelsen har akademisk koppling till studierna och att praktiken/VFU passar in i den examen som du studerar för eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till.

Intyg för icke poänggivande praktik, VFU eller uppsats 

3. Learning Agreement for Traineeships - din praktikbeskrivning

Detta dokument ska fyllas i tillsammans med din värdorganisation/ditt värdföretag. I dokumentet ska det bland annat framgå vilka arbetsuppgifter du ska utföra och ett förväntat resultat och erfarenheter av din vistelse.

Ladda ner dokumentet Learning Agreement for Traineeships

Tips för att fylla i ditt Learning Agreement.

 • Fyll i sida 1-2 i dokumentet under rubriken "Section to be completed before the mobility".  Dokumentet ska signeras för hand av dig och handledaren på din värdorganisation/ditt värdföretag. 
 • Ditt learning agreement ska inte signeras av Malmö universitet innan du lämnar in ansökan. Signatur på learning agreement sker efter att din ansökan är inlämnad, om den godkänns. 
 • Notera: Om du dock ansöker som alternativ 3, inom ramen för ett examensarbete/uppsats, då ska signatur rörande 'Responsible person at the Sending Institution' vara din uppsatshandledare vid Malmö universitet. Du fyller i punkt 1 under Table B i ditt Learning Agreement.

4. Lämna in din ansökan

Mejla din kompletta ansökan till Rebecca Arklöf som en scannad PDF-fil. 

Efter praktiken

När du avslutat din praktik krävs det att du slutför följande punkter för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en rapport till Europeiska Kommissionen.
 • Skicka in ett 'Traineeship Certificate' till Malmö universitet.
 • Gör ett språktest. 

 Mer information om ovanstående punkter får du vid beviljad stipendieansökan. 

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Åker du på utbytesstudier inom Erasmus+ får du automatiskt information om hur du ansöker om detta stipendium. 

Länder godkända för utbytesstudier inom Erasmus+ 

 • EU-länderna (ej inom Sverige) samt Island, Lichtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Detta gäller för Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Stipendiesumman beräknas på vilket land du åker till och antal dagar som du är på utbyte. Ditt utbyte måste vara i minst tre månader (90 dagar).

Vem kan ansöka om Erasmus+stipendium för utbytesstudier

Alla studenter tilldelade en utbytesplats inom Erasmus+programmet får information om ansökan till stipendiet. Notera, Storbritannien lämnar EU med avtal och Erasmus+ stipendier för utbytesstudier finns tillgängliga för läsåret 2020/21 till Storbritannien.

Ansökan till utbytesplatser inom Erasmus+ är öppen på varje fakultet/institution två gånger per år. 

Lediga platser för utbytesstudier 

Stipendiesumma

Stipendiesummorna är 400-460 € per månad för läsåret 2019/2020. Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 % av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • 30 % betalas ut efter avslutat utbyte, efter att du fyllt i en utvärdering, skickat in ett 'Certificate of Attendance' samt ditt betygsdokument från värdlärosätet och gjort dina språktest. 

Möjlighet till extra stipendiemedel

 • Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om ett högre stipendiebelopp för att täcka extra kostnader vid varaktig funktionsnedsättning som skulle medföra extra kostnader vid ett utbyte exempelvis specialtransport eller anpassat boende.
 • Studenter som åker på utbytesstudier med medföljande barn har möjlighet att ansöka om ett särskilt tillägg.

Efter avslutat utbyte

När du avslutat dina studier krävs det att du slutför följande punkter för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en rapport till Europeiska Kommissionen.
 • Skicka in ett 'Certificate of Attendance' till Malmö universitet.
 • Skicka in ditt betygsdokument från värdlärosätet till Malmö universitet. 
 • Gör ett språktest. 

 Mer information om ovanstående punkter får du vid beviljad stipendieansökan. 

Du kan ansöka om stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Studentförsäkringen under utlandsvistelsen

Studenter som blir beviljade Erasmus+-stipendium omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Information om försäkringsvillkoren för Student-UT hittar du här