Här hittar du som studerar till lärare information som rör din verksamhetsförlagda del av utbildningen (vfu).

Hantering av vfu med anledning av coronaviruset

Riktlinjerna för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) inom lärar- och förskollärarutbildningar mot bakgrund av utbrottet av covid-19 publicerades 18 november 2020. De aktuella riktlinjerna uppdaterades i augusti 2021.

Dekan fattade den 14/1-22 beslut om att de tillfälliga riktlinjerna enligt nedan förlängs till och med vecka 8 (den 27/2) 2022.

Uppdaterad: 19 augusti 2021 

Tillfälliga riktlinjer för vfu-kurs höstterminen 2021

 • Inledande och avslutande vfu-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.
 • Student som är frisk och inte har några coronasymptom ska genomföra vfu enligt vfu-schema och utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av vfu-skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm. Detta innebär att studenten ska vara delaktig i den alternativa undervisningen.
 • Vfu-besök i undervisningssituation och trepartssamtal ska genomföras på plats om det kan ske smittsäkert. Undantag från detta ska godkännas av vfu-lärarens prefekt och skäl för att frångå grundprincipen är att partnerskolan inte tillåter att vfu-läraren gör fysiskt besök eller att vfu-lärare av smittskyddsskäl inte bör delta på plats. Vfu-lärare som inte kan eller bör delta på plats genomför vfu-besök i undervisningssituation samt trepartssamtal digitalt med streaming t ex via Zoom, dvs direktsänt utan inspelning så att det inte påverkas av GDPR-regler avseende insamling av personuppgifter. Vfu-lärare som genomför digitalt vfu-besök måste med god framförhållning planera detta tillsammans med student och handledare.

  I de fall en student av någon anledning inte kan fullfölja en vfu-kurs p g a sjukdom, vård av sjukt barn, att man lever med någon som har konstaterats vara bärare av Covid-19 eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd, gäller följande:
 • Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot vfu-målen trots att hela vfu-kursen inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll. Betyg sätts inte förrän kompletteringen är genomförd eller skulle ha genomförts. (Om komplettering inte genomförs sätts betyget U.)
 • Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Vfu-kursen skjuts upp till nästkommande vfu-kurstillfälle och examinator bedömer måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in (vfu-kurs x) och den vfu- kurs som skulle ha genomförts (vfu-kurs y). Om målen nås för bägge vfu-kurserna betygssätts båda kurserna. Om målen inte nås för vfu-kurs y ges inget betyg och kursen genomförs istället vid nästa vfu-kurstillfälle eller efter avslutad utbildning. Om målen inte nås för någon av vfu-kurserna ges betyget U endast för vfu-kurs x.
 • Student som pga coronasituationen inte har kunnat genomföra avslutande vfu-kurs enligt utbildningsplan ges möjlighet att efter ansökan genomföra den sista vfu-kursen inom anställning med relevans för studentens examensinriktning.
 • Student som inte kunnat bedömas i en vfu-kurs pga coronasituationen och som av denna anledning inte uppfyller utbildningsplanens krav om godkända högskolepoäng inför termin 5 (termin 3 för KPU och termin 4 för yrkeslärarutbildning) kan ansöka om dispens för tillträde till aktuell termin.

  Vfu-besök i undervisningssituation och trepartssamtal
  Vfu-besök i undervisningssituation och trepartssamtal ska genomföras på plats om det kan ske smittsäkert. Undantag från detta ska godkännas av vfu-lärarens prefekt och skäl för att frångå grundprincipen är att partnerskolan inte tillåter att vfu-läraren gör fysiskt besök eller att vfu-lärare av smittskyddsskäl inte bör delta på plats. Vfu-lärare som inte kan eller bör delta på plats genomför vfu-besök i undervisningssituation samt trepartssamtal digitalt med streaming t.ex. via Zoom, d.v.s. direktsänt utan inspelning så att det inte påverkas av GDPR-regler avseende insamling av personuppgifter. Vfu-lärare som genomför digitalt vfu-besök måste med god framförhållning planera detta tillsammans med student och handledare.

  Om vfu-skolan helt lagt om till digitalt arbetssätt
  Om vfu-skolan helt lagt om till digitalt arbetssätt genomför vfu-lärare besök i den digitala undervisningssituationen på skolans lärplattform. Vfu-lärare behöver i god tid ta reda på vilka digitala system skolan använder och vara förberedd för att kunna logga in. Trepartssamtal kan därefter ske via t.ex. via Zoom.

Om du som student inte kan fullfölja en vfu-kurs

I de fall en student av någon anledning inte kan fullfölja en vfu-kurs på grund av sjukdom, vård av sjukt barn, att man lever med någon som har konstaterats vara bärare av Covid-19 eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd, gäller följande:

Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs

Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela vfu-kursen inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll. Betyg sätts inte förrän kompletteringen är genomförd eller skulle ha genomförts. (Om komplettering inte genomförs sätts betyget U.)

Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs

Vfu-kursen skjuts upp till nästkommande vfu-kurstillfälle och examinator bedömer måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in (vfu-kurs x) och den vfu-kurs som skulle ha genomförts (vfu-kurs y). Om målen nås för bägge vfu-kurserna betygssätts båda kurserna. Om målen inte nås för vfu-kurs y ges inget betyg och kursen genomförs istället vid nästa vfu-kurstillfälle eller efter avslutad utbildning. Om målen inte nås för någon av vfu-kurserna ges betyget U endast för vfu-kurs x.

Student inte har kunnat genomföra avslutande vfu-kurs

Student som pga coronasituationen inte har kunnat genomföra avslutande vfu-kurs enligt utbildningsplan ges möjlighet att efter ansökan genomföra den sista vfu-kursen inom anställning med relevans för studentens examensinriktning.

Student som inte kunnat bedömas

Student som inte kunnat bedömas i en vfu-kurs pga coronasituationen och som av denna anledning inte uppfyller utbildningsplanens krav om godkända högskolepoäng inför termin 5 (termin 3 för KPU och termin 4 för yrkeslärarutbildning) kan ansöka om dispens för tillträde till aktuell termin.

Kontakt

Vänd dig till vfu-läraren/examinator om du har individuella frågor och till ls.vfu@mau.se om du har generella frågor om vfu. 

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Malmö universitet samverkar med förskolor och skolor i 30 sydsvenska kommuner som tar emot ett antal studenter under hela utbildningstiden. Vfu omfattar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska gynna både dig som student och skolan. Du deltar i skolans/förskolans arbete utifrån de villkor som råder där.

Studentförsäkring

Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd vid universitetet. Student som på något sätt bli skadad under sin vfu och som vill ha ut ersättning från försäkringen ska skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Anmälan ska skrivas under av både av den drabbade studenten och företrädare för universitetet. Information om försäkringen och skadeanmälningsblankett finns tillgänglig hos Kammarkollegiet.

Utdrag ur belastningsregister

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret.

Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna. Detta omfattar även studenter som går lärarutbildning där praktik/verksamhetsförlagd tid/utbildning ingår.

Utdraget visas upp för rektor på partnerskola, eller den person som rektor utser. Den som inte kan visa upp ett giltigt utdrag får inte genomföra vfu.

Läs mer om ansökan, giltighet samt krav på registerutdrag på Polisens hemsida.

Till Polisens hemsida

Reseersättning

Malmö universitet ersätter den del av resekostnaden som överstiger mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem om du som student bor i Malmö eller i Malmös närområde och har placering utanför närområdet. Det gäller även student som bor utanför närområdet och placeras utanför närområdet om resan är längre än det mellanzon omfattar. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för reseersättning

Frånvaro och komplettering

Vfu är obligatorisk och handledaren dokumenterar all frånvaro i vfu-rapporten (för de studenter som använder vfu-portföljen) respektive bedömningsunderlaget (för de studenter som använder canvas).

Sjukdom och frånvaro upp till två dagar

Student som har varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn i upp till två dagar på en vfu-kurs (oavsett kursens längd) och ändå bedöms uppnå lärandemålen, kan få godkänt betyg utan att dagarna behöver tas igen.

Komplettering

Student som varit frånvarande på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn medges under vissa förutsättningar komplettering av de dagar man varit frånvarande. Maximalt 25% av kurstiden kan tas igen sammanhängande vid ett tillfälle inom sex veckor efter ordinarie kursslut. Vid längre frånvaro sätts betyget Underkänd. Komplettering erbjuds endast de studenter som bedöms ha förutsättningar att nå lärandemålen efter genomförd komplettering. Endast ett kompletteringstillfälle medges. Betyg sätts när examinator har gjort sin bedömning. Om komplettering inte är genomförd inom sex veckor efter ordinarie examinationstillfälle sätts betyget Underkänd.

De nya riktlinjerna kring när komplettering enligt ovan ska ske uppdaterades vecka 45 ht21. De studenter som genomför vfu-kurs under vecka 45 och framåt omfattas av de nya riktlinjerna för när komplettering ska ske. Studenter som avslutat vfu-kurs före vecka 45 kompletterar i samband med nästkommande sommaruppehåll (inom universitetets terminstid) eller enligt de nya riktlinjerna, beroende på vilket som är lämpligt och möjligt.

Överenskommelse om när komplettering ska ske görs i samråd mellan student, universitetsläraren och mottagande handledare/skola/förskola.

Inlämningsuppgift och seminarium

För kurs i verksamhetsförlagd utbildning medges komplettering av inlämningsuppgift och/eller deltagande i seminarium inom fyra veckor efter ordinarie examinationstillfälle. Endast ett kompletteringstillfälle medges. Betyg sätts när examinator har gjort sin bedömning. Om komplettering inte är genomförd inom fyra veckor efter ordinarie examinationstillfälle sätts betyget Underkänd.

Underkänd vfu

Rutiner vid underkänd vfu

Vfu examineras av vfu-lärare och handledarens omdöme bildar en del av underlaget för bedömning.  Studenten ska närvara och verka på sin vfu-skola under kursen och frånvaro kan leda till att studenten blir underkänd. Läs mer om frånvaro under rubriken Frånvaro och komplettering.

Rutiner vid underkänd vfu

Omprov, vfu

Student har tillträde till omprov av vfu under nästkommande vfu-kurs eller enligt särskilt schema. Läs mer under "Riktlinjer för omprov, vfu" nedan. Student äger endast rätt till ett omprovstillfälle per vfu-kurs.

Om du i en vfu-kurs har blivit underkänd på grund av ej uppnådda lärandemål och inför omtentamen önskar nyttja din rätt till ny vfu-lärare och/eller ny vfu-placering, så ska du anmäla detta genom blanketten "Anmälan till omtentamen av vfu" (tänk på att du behöver hämta ner blanketten på din dator för att den ska bli skrivbar).

Anmälan görs senast fyra veckor efter underkänd vfu-kurs tillsammans med en kopia på din Dokumentation om studieresultat för vfu. Om ny vfu-placering ska tillgodoses, kan handläggningstiden för denna anmälan variera beroende på när under terminen den inkommer, samt vilken lärarinriktning det berör. Så snart ny placering är klar ges besked via e-post. Anmälan skickas till: ls.vfu@mau.se

Du hittar blanketten här (tänk på att du behöver hämta ner den till din dator för att den ska bli skrivbar):

Vikariat

Ska du tillfälligt vikariera (med lön och fullt ansvar) för en förskollärare, lärare eller grundlärare i fritidshem krävs ett anställningsförfarande. Som student får du inte vara anställd på din vfu-skola/förskola under tid som vfu-kurs pågår. Vikariat kan aldrig räknas som studietid. Om du vikarierar under vfu-kurs räknas inte dessa dagar som vfu-dagar. Vikariat bör endast röra sig om enstaka tillfällen för att inte riskera att påverka övriga studier negativt.  

Under vfu-kurserna arbetar du utifrån en planering. Vfu sker på heltid och du tar aktiv del i skolans löpande arbete med planering, undervisning och annan verksamhet som ingår i en lärares uppgifter. Det kan innebära att du som student mot slutet av utbildningen sköter ordinarie verksamhet ensam med barn/elever i lokalen.  

 

Blanketter och dokument

Vfu-material

Här hittar du material som rör vfu-kurser, bland annat bedömningsunderlag. 

Terminsstart

Material från föreläsningar och seminarier

Om vfu-placering

En av de bärande idéerna bakom Malmö universitets samverkan med partnerskolorna är att studenten under sin vfu är placerad på samma förskola/skola under hela sin utbildningstid för att ur olika aspekter och på ett fördjupat sätt utvecklas i sin yrkesroll. Studenterna fördelas på partnerområden där platser finns tillgängliga med utgångspunkt från examen och förstaämne samt i förhållande till utbildningsort eller bostadsort. Observera att det är verksamheten du är placerad hos och inte en specifik handledare. Detta kan innebära att du under din utbildning har flera olika handledare.

Vfu-placering sker på de skolor och förskolor i Skåne och västra Blekinge som universitetet har avtal med. Du som student ordnar aldrig själv din vfu-placering. När du blivit antagen till en av våra lärarutbildningar och har registrerat dig blir du placerad på en av våra partnerskolor. Din vfu-lärare (universitetslärare) kallar dig till en träff inför introduktionsveckan via den e-postadress som du har registrerat i Ladok.

Riktlinjen för resväg är 90 minuter enkel resa med allmänna transporter. Din bostadsort kan vara en av utgångspunkterna för din vfu-placering, men du förväntas även kunna ta dig till studieorten och dess närområde även om restiden överstiger 90 minuter. Om du har längre resväg än riktlinjerna anger kan du ansöka om byte av vfu-placering, se länk nedan. Observera att restiden är underordnad platstillgång. Det är viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg.

För dig som går ut på vfu-kurs ett och framåt gäller att du ska kontakta din handledare på vfu-skolan senast 4 veckor innan kursens start, för att stämma av med skolan inför kommande vfu. Vid oklarheter kontaktas i första hand skolans vfu-ansvarige och i andra hand vfu-organisationen på Malmö universitet ls.vfu@mau.se

Problem på din vfu-plats?

Om du upplever problem av kvalitativ art på din vfu-plats ska du: 

 1. I första hand prata med din handledare och/eller vfu-ansvarig/rektor på skolan/förskolan där du är placerad så att ni kan lösa situationen i samförstånd.
 2. Om situationen inte går att lösa enligt ovan kan vfu-ansvarig/rektor försöka omplacera till annan vfu-skola/förskola.
 3. Om det inte fungerar enligt ovan kan byte till annan kommun bli aktuellt. Observera att detta alltid går genom vfu-organisationen via vfu-ansvarig/rektor.

Byte eller anpassning av VFU-placering

Ansök om byte eller anpassning

Du ansöker om byte via vfu-portföljen. Tänk på att vara ute i god tid. Se också Ansökningstider för byte och anpassning längre ner på sidan.

I vissa fall behöver du bifoga intyg till din ansökan – se nedan när detta behövs. Alla intyg skickas separat till: Registrator, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller mejlas till: registrator@mau.se

Observera att även om du blir beviljad byte av vfu-plats, så är detta alltid i mån av plats och du behåller din gamla placering tills vi har hittat en ny. Hittar vi ingen ny placering genomförs inget byte.

Olika skäl för byte eller anpassning

 • Sociala skäl (intyg krävs alltid)
  Om du har enskild vårdnad, barn med särskilda behov eller delar vårdnad med person som har dokumenterad funktionsnedsättning /sjukdom/ skada kan du ansöka om placering närmare bostaden. Intyg vid enskild vårdnad kan till exempel vara ett familjebevis från folkbokföringen. Kontakta vfu-organisationen om du är osäker på vilken typ av intyg som krävs i de olika fallen.
 • Resväg
  Riktlinjen för resväg är 90 minuter enkel resa. Din bostadsort kan vara en av utgångspunkterna för din vfu-placering, men du förväntas även kunna ta dig till studieorten och dess närområde även om restiden överstiger 90 minuter. Om du har längre resväg än riktlinjerna anger kan du ansöka om byte av vfu-placering. Observera att restiden är underordnad platstillgång, det är viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg. Vid ansökan om byte på grund av lång resväg behövs inget intyg eftersom vi utgår ifrån de uppgifter som finns registrerade i Ladok.
 • Medicinska skäl (intyg krävs alltid)
  Om du har medicinska skäl för att få en kortare resväg kan du ansöka om byte. Läs mer under Intyg vid medicinska skäl vilka krav som ställs på intyg.

Ansökan om anpassning under vfu-kurs

Du ansöker på särskild blankett som skickas till registraturen (se adress ovan) tillsammans med bifogat intyg (tänk på att du behöver hämta ner blanketten till din dator för att den ska bli skrivbar). Du hittar blanketten här

Exempel på anpassning

Anpassning kan exempelvis bestå av extra handledning, ledsagning eller nedsättning av tid och avgörs från fall till fall. Det ska framgå av inskickat intyg vad du behöver för anpassning.

Tänk på att även om du har ett beslut/rekommendation om anpassning från Pedagogiskt stöd, så behöver du ändå göra en separat ansökan om du behöver stöd/anpassning under din vfu-kurs.

Beskriv vilken anpassning du behöver

I din ansökan förklarar du kortfattat men tydligt vilken typ av anpassning du behöver. Behovet av anpassning bedöms i varje enskilt fall utifrån din beskrivning och de intyg du skickat in.

Om anpassningen består av nedsättning i tid:

Planerad nedsättning i tid kan som mest omfatta 25 % av heltid. Om vfu i mindre omfattning än heltid beviljas ska den förkortade tiden kompletteras i samband med närmast följande sommaruppehåll. Betyg på vfu-kursen sätts inte förrän efter den planerade kompletteringen. Vfu-organisationen informerar berörd samordnare i kommun/vfu-ansvarig på friskola om nödvändiga anpassningar och samordnaren/vfu-ansvarig kommunicerar sedan detta med berörd skola/handledare. Du avgör själv om du vill informera handledaren på skolan och vfu-läraren på universitetet vad anpassningen beror på.

Vid eventuell frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, utöver den planerade anpassningen, gäller samma regler som för övriga studenter.

Intyg vid medicinska skäl:

Intyget ska styrka funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare.

Intyget ska ange:

 • namn och personnummer på den intyget gäller (om intyget gäller barn behöver du också lämna med intyg om folkbokföring enligt ovan)
 • intygsgivarens underskrift, namn och tjänsteställe inklusive kontaktuppgifter
 • datum för utredning eller vårdkontakt
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar personen som intyget avser (behov av anpassning)

Beslutets giltighet

Beslutet gäller under hela utbildningen eller så lång tid som intyget anger, förutsatt att du inte gör uppehåll eller avbrott i dina studier. I dessa fall behöver ansökan lämnas in på nytt. Om förutsättningarna för mottagande skola förändras så att denna inte längre kan tillgodose dina behov omprövas beslutet.

Ansökningstider för byte och anpassning

Ansökan om anpassning skickas in i så god tid som möjligt innan vfu-kurs. Om ansökan lämnas in senare än 8 veckor innan vfu-kursens start kan vfu-organisationen inte garantera att ansökan hinner behandlas i tid.

Ansökan om byte ska vara inlämnad senast den 15 oktober (VFU-portföljen öppnar 1 juli) inför vårtermin och den 15 april (vfu-portföljen öppnar den 1 januari) inför hösttermin. Ansökan om byte gäller alltid för kommande termin. Ansökan som lämnas in tidigare än terminen innan planerad vfu-kurs kommer att avslås.

Undantag:

 • För nya studenter som påbörjar lärarutbildningen finns möjlighet att ansöka om anpassning/placering enligt ovan senast en vecka efter terminsstart
 • För studenter som flyttar under termin och därför inte hinner ansöka om byte inom ordinarie tidsram, finns möjlighet att ansöka om byte av placering enligt ovan senast 8 veckor innan vfu-kurs startar. Ange i ansökan att det gäller byte på grund av flytt.

OBS! Vid ansökan enligt undantagen är det viktigt att du anger det i din ansökan i vfu-portföljen.

Beslut om anpassning eller byte

Ansökningar om anpassning behandlas löpande och besked ges efterhand som beslut fattas. Ibland kan vi behöva kontakta dig som ansöker om anpassning. Se därför till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade både i Ladok och på ansökningsblanketten.

Ansökningar om byte behandlas efter att ansökningstiden har löpt ut (förutom byte enligt undantag ovan), och beslut meddelas som regel i början av november/maj. Om du ansöker enligt undantagen ovan är det därför viktigt att du anger det i din ansökan.

 

Jäv kan vara ett problem vid VFU-placering. Läs  mer på vår externa hemsida om hur vi tänker kring detta.

Mer om jäv

Vfu utomlands

Vill du läsa din vfu utomlands letar du själv upp en lämplig skola i valfritt land och anger sedan ditt önskemål i ansökan. 

Läs mer om vfu utomlands

Kontakt

Du når enklast vfu-organisationen vie e-post:

ls.vfu@mau.se

Vi besvarar inkomna mejl kontinuerligt och är flera handläggare som arbetar med vfu-placering. Vi delar upp inkomna mejl mellan oss utifrån studentens ämne och inriktning, så skriv gärna detta utöver ditt fullständiga namn och personnummer vid kontakt med oss.